Advanced search
ZENG Xiao-ping, CAI Xi-an, ZHAO Ping, RAO Xing-quan, ZOU Bi, ZHOU Li-xia, LIN Yong-biao, FU Sheng-lei. Biomass and net primary productivity of three plantation communities in hilly land of lower subtropical China.[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2008, 30(6): 148-152.
Citation: ZENG Xiao-ping, CAI Xi-an, ZHAO Ping, RAO Xing-quan, ZOU Bi, ZHOU Li-xia, LIN Yong-biao, FU Sheng-lei. Biomass and net primary productivity of three plantation communities in hilly land of lower subtropical China.[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2008, 30(6): 148-152.

Biomass and net primary productivity of three plantation communities in hilly land of lower subtropical China.

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return