Advanced search
  ZENG Xiao-ping, CAI Xi-an, ZHAO Ping, RAO Xing-quan, ZOU Bi, ZHOU Li-xia, LIN Yong-biao, FU Sheng-lei. Biomass and net primary productivity of three plantation communities in hilly land of lower subtropical China.[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2008, 30(6): 148-152.
  Citation: ZENG Xiao-ping, CAI Xi-an, ZHAO Ping, RAO Xing-quan, ZOU Bi, ZHOU Li-xia, LIN Yong-biao, FU Sheng-lei. Biomass and net primary productivity of three plantation communities in hilly land of lower subtropical China.[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2008, 30(6): 148-152.

  Biomass and net primary productivity of three plantation communities in hilly land of lower subtropical China.

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return