Advanced search
  Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Simulation models selection and driving factor analysis of the annual runoff in the upper reaches of the Heihe River
  Wu Zihan, Ji Jiachen, Zhang Fan
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230212
  Abstract FullText HTML PDF
  Chinese fir single tree crown extraction of UAV remote sensing images based on Mask R-CNN and transfer learning
  Xie Yunhong, Sun Zhao, Ding Zhidan, Luo Mi, Li Yun, Sun Yujun
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210343
  Abstract FullText HTML PDF
  Response of photosynthetic and fluorescence characteristics to nitrogen addition by seedlings of four dominant tree species in broadleaved Korean pine forest
  Wang Xuanying, Zhang Yi, Fan Xiuhua
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220488
  Abstract FullText HTML PDF
  Remote sensing recognition of pine wilt disease in Pinus massoniana forest combined with microwave and optical time-series data
  Tong Tong, Lin Simei, Li Linyuan, Luo Tao, Huang Huaguo
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220453
  Abstract FullText HTML PDF
  Using spatial distribution patterns and sample plot design to improve the accuracy of forest resource sampling survey
  Hu Yingxin, Mei Anqi, Xu Qing, Hou Zhengyang
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230061
  Abstract FullText HTML PDF
  Moisture characteristics of coal gangue matrix modified by super absorbent polymer
  Sun Zhilong, Yang Jianying, Shi Changqing, Li Cheng, Li Ruijie, Yang Chunyan, Wang Xiaozhan, Deng Monan
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230210
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatiotemporal variation of land use in counties of the upper reaches of the Beiluo River and its impact on runoff and sediment
  Fan Lin, Wei Tianxing, Zhang Xiaoming, Miao Jindian, Li Yiran
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230121
  Abstract FullText HTML PDF
  Hazard assessment of forest fire in Miyun District of Beijing based on the subcompartment scale
  Li Weiwei, Yang Xueqing, Zhang Yiming, Feng Xin, Wang Bo, Du Jianhua, Chen Feng, Liu Xiaodong
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230227
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamics of female flower and seed growth and development in Quercus dentata
  Qi Yongliang, Ke Meng, Si Huayu, Li Yapeng, Sun Yuhan, Li Yun
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220505
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of forest gaps on spatial distribution and growth of Phellodendron amurense saplings
  Liu Chang, Lu Qi, Wang Shengcai, Chen Mengyuan, Xing Shaohua, Wang Qingchun, Yang Jun
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220030
  Abstract FullText HTML PDF
  Impact of greening around residential buildings on winter sunlight in Beijing
  Liu Fangni, Yin Hao, Liu Zhiruo
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230056
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on the relationship between tree height and DBH of temperate coniferous and broadleaved mixed forests based on mixed effects and quantile regression
  Cheng Wen, Wu Xiaoyu, Yeerjiang Baiketuerhan, Wang Juan, Zhao Xiuhai, Zhang Chunyu
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220428
  Abstract FullText HTML PDF
  Overexpression of Populus euphratica PePKS5 enhancing salt tolerance of Arabidopsis thaliana
  Wen Xin, Yin Kexin, Ma Siyuan, Zhang Xiaomeng, Zhao Nan, Zhou Xiaoyang, Zhao Rui, Chen Shaoliang
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220480
  Abstract FullText HTML PDF
  Radial growth of Cunninghamia lanceolata and its response to climate in Jiangle National Forest Farm, Fujian Province of eastern China
  Sun Yanan, Liu Yajing, Sun Zhao, Luo Mi, Zhang Yungen, Sun Yujun
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220373
  Abstract FullText HTML PDF
  Phenotypic variation and diversity of natural Rosa persica populations in Xinjiang of northwestern China
  Liu Xuesen, Li Na, Zhang Xueyun, Xiao Li, Jiang Lü, Luo Le, Yu Chao, Zhang Qixiang
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220525
  Abstract FullText HTML PDF
  Selection of superior individual Pistacia chinensis based on 24 phenotypic traits
  Fang Fan, Jia Liming, Jiang Xiaohui, Bai Qian, Su Shuchai
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220447
  Abstract FullText HTML PDF
  Litter carbon, nitrogen, and phosphorus stoichiometric characteristics and their influencing factors of Pinus massoniana plantation with different age groups in karst region of southwestern China
  Wu Yan, Li Xinyu, Zhang Yiting, Ding Bo, Zhang Yunlin, Fu Yuhong, Liu Xun
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220052
  Abstract FullText HTML PDF
  Wildlife image screening for infrared cameras based on YOLOv7
  Qi Jiandong, Ma Zhongtian, Zheng Shangzi
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230112
  Abstract FullText HTML PDF
  Material deficiency of fully-concealed wood column in walls of ancient buildings based on infrared thermal imaging
  Wang Haoyu, Peng Lin, Zhang Houjiang, Lei Zhixun, Wang Hui, Zhang Dian, Tang Jiaying, Guan Cheng
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230307
  Abstract FullText HTML PDF
  Monitoring and identification of detailed damage during fir loading based on empirical modal decomposition and wavelet packet energy entropy
  Zhao Dong, Ma Rongyu, Yu Lichuan, Zhao Jian, Liu Jiahui
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230365
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress on the effect of water on pore structure of wood cell wall
  Ma Erni, Wang Yuyao, Li Jingyu, Zhong Xiang
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230243
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of zinc chloride impregnation treatment on dimensional stability and energy consumption of heat-treated mongolian scots pine
  Wang Bo, He Zhengbin, Wang Zhenyu, Yi Songlin
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230244
  Abstract FullText HTML PDF
  Odor characteristics and inter-product correlation of Xinjiang large berry sea buckthorn pulp, seed oil and fruit oil
  Zeng Ao, Xu Bingye, Wang Xue, Meng Dehao, Sun Qingzhan, Lü Zhaolin
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230241
  Abstract FullText HTML PDF
  Properties of finish foil enhanced by quaternized nanocellulose
  Wang Jin, Long Ling, Liu Ru, Yin Jiangping, Sun Yuhui
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230281
  Abstract FullText HTML PDF
  Prokaryotic expression of nematicidal proteases ATP-α and ClpX from Bacillus cereus NJSZ-13
  Sun Yufeng, Tan Jiajin, Yuan Yuchao, Zhao Xiaojia, Ye Jianren
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220231
  Abstract FullText HTML PDF
  The effect of arbuscular mycorrhizal fungal colonization on Populus pseudo-cathayana × P. deltoides resistance to Lymantria dispar larvae
  Zhao Jiaqi, Fang Jing, Tan Mingtao, Wu Shuai, Ren Yingjie, Meng Zhaojun, Yan Shanchun
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220144
  Abstract FullText HTML PDF
  Types, distributions and abundance of sensory organs on the larval head of Tomicus brevipilosus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
  Zhang Yanlin, Lu Guoyan, Xiang Yutao, Yang Bin, Li Zongbo
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230105
  Abstract FullText HTML PDF
  Effect of planting density and mixed proportion to growth-form characteristics and space utilization ability of Fraxinus mandshurica
  Xiao Weiwei, Wang Longfeng, Wang Shuli
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220172
  Abstract FullText HTML PDF
  Influencing factors and prediction models of surface fire spread rate of typical coniferous forest in Karst ecosystem of Guizhou province
  Zhang Yunlin, Luo Hua, Luo Aixia, Sun Tiantian, Ding Bo
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220348
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of climate change on the distribution of suitable areas of Chinese pine (Pinus tabuliformis) plantation in China
  Liu Yang, Wang Hesong
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230072
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on path planning method of mobile lidar in forest sample survey
  Guan Tianshuo, Wang Chunbo, Wang Wei, Yan Fei, Fan Yongxiang
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220273
  Abstract FullText HTML PDF
  Physiological adaptation mechanism of 4-age wintering larvae of Monochamus alternatus (Coleoptera: Cerambycidae) in response to low temperature stress
  Liu Jiaqi, Zhao Lijuan, Liu Lei, Huang Ruifen, Han Youzhi, Zhang Zhiwei, Cui Shaopeng, Gao Ruihe
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220438
  Abstract FullText HTML PDF
  A comparative study on the developmental stage division methods of natural mixed forest stands
  Xu Depeng, Xu Fangze, Sun Hailong, Chen Meiqing, Xiang Wei
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230174
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparative chloroplast genome analyses between Spiraea media and Spiraea pubescens sympatrically distributed in the forest-grass transition zone of Inner Mongolia
  Song Qing, Su Yiran, Wang Tiemei, Xu Jian, Liang Liuxi, Dong Haoye, Tai Tala
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220518
  Abstract FullText HTML PDF
  Driving factors of understory species diversity layers in forest on the northeastern Qinghai Province
  Hu Yanwen, Lin Senxuan, Chen Beibei, Zhao Xiuhai, Zhang Chunyu, Kuang Wennong
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220334
  Abstract FullText HTML PDF
  Identification of ecological security pattern of Xiaoluanhe River Basin in Weichang County based on MCR model
  Lin Yicheng, Zhou Yining, Zheng Jingming
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230026
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of ant colonization on carbon accumulation and distribution in the forests of neighbouring mountains in the Napahai wetlands
  Liu Pan, Lu Mei, Lv Jinghua, Yang Zhidong, Zhao Dingrong, Sun Guanfa, Shan Shengyang, Li Cong, Zhao Xuyan, Chen Zhiming
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220507
  Abstract FullText HTML PDF
  Simulation and prediction of potential distribution area of Euproctis pseudoconspersa under climate change scenarios in China
  Yang Liu, Liu Junang, Zhou Guoying, He Yuanhao, Duan Xiang, Zhou Jiechen
  DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230034
  Abstract FullText HTML PDF
  Category
  Control effect of Verticillium wilt on Cotinus coggygria inBadaling Forest Farm of Beijing
  Guo Ruifeng, Shen Chong, Li Bimeng, Du Chenming, Li Qiyan, Wang Ao, Cui Qingzhou, Wang Yonglin
  2024, 46(1): 1-9. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220411
  Abstract FullText HTML PDF
  Response of photosynthetic physiological characteristics of rare broadleaved tree species Juglans mandshurica seedlings to simulated nitrogen deposition
  Zhang Yi, Baiketuerhan Yeerjiang, Wang Xuanying, Zhang Xinna, Cheng Yanxia
  2024, 46(1): 10-18. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220225
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of storage substances and endogenous hormones on seed germination and seedling formation of Quercus variabilis
  Jiang Wenjie, Yang Qinsong, Li Guolei, Yao Fei, Shao Zhanhai, Liu Wen
  2024, 46(1): 19-26. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220207
  Abstract FullText HTML PDF
  Variation in leaf traits on long branches in full-sib diploid and triploid hybrids between section Tacamahaca and sect. Aigeiros of Populus
  Ma Hongwen, Ren Yuxin, Long Yixin, Wang Nan, Feng Xiangyuan, Yu Tianquan, Hua Xiaoqin, Wang Jun
  2024, 46(1): 27-34. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220339
  Abstract FullText HTML PDF
  Relationship of functional traits and site conditions with $ {\rm{NO}}_{{3}}^ {{-}} $ uptake capacity of tree root
  Yu Miao, Zhang Bijia, Wang Zejin, Yu Fengzhen, Zhao Xinhang, Yang Jiarong, Li Pin, Fan Dayong, Xu Chengyang
  2024, 46(1): 35-43. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220497
  Abstract FullText HTML PDF
  Changing patterns of nitrogen and phosphorus contents in leaf-branch-root of natural Pinus tabuliformis with precipitation and temperature
  Zhou Hangyu, Fu Qiyao, Liang Wanting, Song Zhaopeng, Hou Jihua
  2024, 46(1): 44-54. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210275
  Abstract FullText HTML PDF
  Soil water characteristics of Populus tomentosa stands under different densities and water treatments
  Zhou Ou, Yilihamu Gulimire, Zhu Wei, Wang Yafei, Qu Guanbo, Li Shaoran, Jia Liming, Xi Benye
  2024, 46(1): 55-67. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230092
  Abstract FullText HTML PDF
  Remote sensing classification of stand type coupled with time series features
  Gao Yushan, Peng Daoli, Zhang Nan, Yang Penghui, Yang Cancan, Chen Mingjie, Chen Jian
  2024, 46(1): 68-81. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230093
  Abstract FullText HTML PDF
  Runoff variation characteristics and attribution analysis of the upper and middle reaches of the Yellow River from 1951 to 2020
  Sun Liru, Bi Huaxing, Ma Zhijin, Zhao Danyang, Wang Ning, Liu Zehui, Wang Xin
  2024, 46(1): 82-92. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230077
  Abstract FullText HTML PDF
  Response and mechanism of plant leaf nitrogen and phosphorus resorption efficiency to nutrient addition in an alpine meadow
  Li Pengyu, Li Jiapu, He Yicheng, Tian Dashuan, Ji Baoming
  2024, 46(1): 93-103. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230091
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatiotemporal response of ecosystem service value in Jinan metropolitan area to urban expansion based on GTWR model
  Feng Yifan, Li Chi, Feng Junming
  2024, 46(1): 104-118. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220489
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial heterogeneity in leaf coloring date and the phenological response to thermal environment variations of Beijing landscape trees
  Xing Xiaoyi, Zhang Mengyuan, Li Xiaolu, Fan Shuxin, Dong Li
  2024, 46(1): 119-130. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210546
  Abstract FullText HTML PDF
  Influence of bamboo fiber particle size and addition ratio on the properties of bamboo fiber/polypropylene/CaCO3 composite
  Zhan Ting, Ren Jinyuan, Peng Yao, Cao Jinzhen
  2024, 46(1): 131-140. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230262
  Abstract FullText HTML PDF
  Influence mechanism of roller-press impregnation on the dimensional stability of eucalyptus scrimber
  Wu Jieyu, Zhang Yamei, Yu Wenji
  2024, 46(1): 141-151. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230206
  Abstract FullText HTML PDF
  Flame retardant properties of MIL-100 (Fe) treated poplar wood
  Cao Ting, Zhang Ye, Sun Ziqing, Wang Mingzhi
  2024, 46(1): 152-162. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230225
  Abstract FullText HTML PDF