Advanced search
LIU Xing_e, JIN Ying-shan, FAN Hai_lan, WANG Xiao_qing, JIANG Ze_hui, ZHAI Ming-pu, FEI Ben_hua, REN Hai_qing, WANG Chao, SONG Ping, ZHOU Rong-wu, AN Yu-tao, MA Run-guo, REN Yun-mao, . Quantifying the soil carbon changes following the afforestation of former arableland[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2007, 29(3): 112-119.
Citation: LIU Xing_e, JIN Ying-shan, FAN Hai_lan, WANG Xiao_qing, JIANG Ze_hui, ZHAI Ming-pu, FEI Ben_hua, REN Hai_qing, WANG Chao, SONG Ping, ZHOU Rong-wu, AN Yu-tao, MA Run-guo, REN Yun-mao, . Quantifying the soil carbon changes following the afforestation of former arableland[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2007, 29(3): 112-119.

Quantifying the soil carbon changes following the afforestation of former arableland

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return