Advanced search
  SHI Jin-shu, DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, ZHANG Yi_ping, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, ZHOU Wen-rui, JING Yu-dong, SONG Qing_hai, ZHANG De-rong, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Comparison of different types of drought stresses affecting photosynthesis of Mongolian pine seedlings on sandy soils[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 57-63.
  Citation: SHI Jin-shu, DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, ZHANG Yi_ping, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, ZHOU Wen-rui, JING Yu-dong, SONG Qing_hai, ZHANG De-rong, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Comparison of different types of drought stresses affecting photosynthesis of Mongolian pine seedlings on sandy soils[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 57-63.

  Comparison of different types of drought stresses affecting photosynthesis of Mongolian pine seedlings on sandy soils

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return