Advanced search
  SHI Jin-shu, DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHANG Yi_ping, TANG Chang_yuan, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, JING Yu-dong, ZHANG De-rong, SONG Qing_hai, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Dynamic economic model of forest resource management under constraint conditions[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 96-101.
  Citation: SHI Jin-shu, DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHANG Yi_ping, TANG Chang_yuan, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, JING Yu-dong, ZHANG De-rong, SONG Qing_hai, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Dynamic economic model of forest resource management under constraint conditions[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 96-101.

  Dynamic economic model of forest resource management under constraint conditions

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return