Advanced search
  SHI Jin-shu, DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, HU Kun, ZHANG Yi_ping, LI Jian-zhang, ZHAO Shuang_ju, ZHOU Wen-rui, TANG Chang_yuan, ZHANG De-rong, JING Yu-dong, SONG Qing_hai, MA Chao-de, WU Qing-li, XU Shuang-min, . Threshold and effective accumulative temperature for the development of Plagiodera versicolora[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 139-141.
  Citation: SHI Jin-shu, DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, HU Kun, ZHANG Yi_ping, LI Jian-zhang, ZHAO Shuang_ju, ZHOU Wen-rui, TANG Chang_yuan, ZHANG De-rong, JING Yu-dong, SONG Qing_hai, MA Chao-de, WU Qing-li, XU Shuang-min, . Threshold and effective accumulative temperature for the development of Plagiodera versicolora[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 139-141.

  Threshold and effective accumulative temperature for the development of Plagiodera versicolora

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return