Advanced search
JIN Ying-shan, LIU Xing_e, FAN Hai_lan, WANG Xiao_qing, ZHAI Ming-pu, FEI Ben_hua, JIANG Ze_hui, REN Hai_qing, WANG Chao, SONG Ping, ZHOU Rong-wu, AN Yu-tao, MA Run-guo, REN Yun-mao. Life table and survival analysis of Osmanthus fragrans wild population[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2007, 29(3): 185-188.
Citation: JIN Ying-shan, LIU Xing_e, FAN Hai_lan, WANG Xiao_qing, ZHAI Ming-pu, FEI Ben_hua, JIANG Ze_hui, REN Hai_qing, WANG Chao, SONG Ping, ZHOU Rong-wu, AN Yu-tao, MA Run-guo, REN Yun-mao. Life table and survival analysis of Osmanthus fragrans wild population[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2007, 29(3): 185-188.

Life table and survival analysis of Osmanthus fragrans wild population

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return