Advanced search
  SHI Jin-shu, DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHANG Yi_ping, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, SONG Qing_hai, ZHANG De-rong, JING Yu-dong, MA Chao-de, WU Qing-li, XU Shuang-min, . Prediction and analysis of potential distribution of Holcocerus hippophaecolus in China[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 106-111.
  Citation: SHI Jin-shu, DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHANG Yi_ping, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, SONG Qing_hai, ZHANG De-rong, JING Yu-dong, MA Chao-de, WU Qing-li, XU Shuang-min, . Prediction and analysis of potential distribution of Holcocerus hippophaecolus in China[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 106-111.

  Prediction and analysis of potential distribution of Holcocerus hippophaecolus in China

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return