Advanced search
SONG Zi-juan, WANG Hang-jun, YAN Jun-hua, GAO Jin_hui, TANG Jinnian, SONG Yan, WANG Lan-zhen, JI Jin-jun, ZHENG Ling_feng, XU Xianying, FANG Lu-ming, LIU Yo, LI Shu-jun, WANG Dong_mei, ZHU Lin-hong, YUAN Hai-jian, YU Li-fei, ZHOU Guo-yi, ZHAO Liang, SUN Ge, CHEN Pei-jin, JIN Hongxi, ZHANG Shi-ying, LIU Li-mei, WANG Duo_dong, LIU Zhi-ming, TANG Xu-li, ZHANG Dun ming, WANG Chun-lin, SONG Zhan-qian, . Studies on the wood fiber-rock wool-composites[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2007, 29(2): 161-164.
Citation: SONG Zi-juan, WANG Hang-jun, YAN Jun-hua, GAO Jin_hui, TANG Jinnian, SONG Yan, WANG Lan-zhen, JI Jin-jun, ZHENG Ling_feng, XU Xianying, FANG Lu-ming, LIU Yo, LI Shu-jun, WANG Dong_mei, ZHU Lin-hong, YUAN Hai-jian, YU Li-fei, ZHOU Guo-yi, ZHAO Liang, SUN Ge, CHEN Pei-jin, JIN Hongxi, ZHANG Shi-ying, LIU Li-mei, WANG Duo_dong, LIU Zhi-ming, TANG Xu-li, ZHANG Dun ming, WANG Chun-lin, SONG Zhan-qian, . Studies on the wood fiber-rock wool-composites[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2007, 29(2): 161-164.
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return