Advanced search
  LIU Xin-yu, DOU Jun_xia, SHI Jin-shu, HU Kun, LI Jian-zhang, ZHANG Yi_ping, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, SONG Qing_hai, JING Yu-dong, ZHANG De-rong, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Molecular identification of Populus tomentosa triploid clones by AFLP[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 9-14.
  Citation: LIU Xin-yu, DOU Jun_xia, SHI Jin-shu, HU Kun, LI Jian-zhang, ZHANG Yi_ping, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, SONG Qing_hai, JING Yu-dong, ZHANG De-rong, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Molecular identification of Populus tomentosa triploid clones by AFLP[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 9-14.

  Molecular identification of Populus tomentosa triploid clones by AFLP

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return