Advanced search
GAO Jin_hui, WANG Hang-jun, WANG Lan-zhen, TANG Jinnian, SONG Zi-juan, YAN Jun-hua, SONG Yan, JI Jin-jun, FANG Lu-ming, ZHENG Ling_feng, LI Shu-jun, LIU Yo, XU Xianying, YUAN Hai-jian, ZHOU Guo-yi, ZHU Lin-hong, YU Li-fei, WANG Dong_mei, JIN Hongxi, LIU Li-mei, CHEN Pei-jin, SUN Ge, ZHAO Liang, ZHANG Shi-ying, TANG Xu-li, WANG Duo_dong, LIU Zhi-ming, ZHANG Dun ming, SONG Zhan-qian, WANG Chun-lin, . Effects of soilforming rocks and sprout ages on the bark quality of Pteroceltis tatarinowii[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2007, 29(2): 122-127.
Citation: GAO Jin_hui, WANG Hang-jun, WANG Lan-zhen, TANG Jinnian, SONG Zi-juan, YAN Jun-hua, SONG Yan, JI Jin-jun, FANG Lu-ming, ZHENG Ling_feng, LI Shu-jun, LIU Yo, XU Xianying, YUAN Hai-jian, ZHOU Guo-yi, ZHU Lin-hong, YU Li-fei, WANG Dong_mei, JIN Hongxi, LIU Li-mei, CHEN Pei-jin, SUN Ge, ZHAO Liang, ZHANG Shi-ying, TANG Xu-li, WANG Duo_dong, LIU Zhi-ming, ZHANG Dun ming, SONG Zhan-qian, WANG Chun-lin, . Effects of soilforming rocks and sprout ages on the bark quality of Pteroceltis tatarinowii[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2007, 29(2): 122-127.
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return