Advanced search
  LIU Xin-yu, DOU Jun_xia, SHI Jin-shu, ZHANG Yi_ping, HU Kun, LI Jian-zhang, TANG Chang_yuan, ZHAO Shuang_ju, ZHOU Wen-rui, ZHANG De-rong, SONG Qing_hai, JING Yu-dong, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Effects of growth regulators on nursery rooting and seedling growth of hybrid larch.[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 68-72.
  Citation: LIU Xin-yu, DOU Jun_xia, SHI Jin-shu, ZHANG Yi_ping, HU Kun, LI Jian-zhang, TANG Chang_yuan, ZHAO Shuang_ju, ZHOU Wen-rui, ZHANG De-rong, SONG Qing_hai, JING Yu-dong, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Effects of growth regulators on nursery rooting and seedling growth of hybrid larch.[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 68-72.

  Effects of growth regulators on nursery rooting and seedling growth of hybrid larch.

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return