Advanced search
  LIU Xin-yu, DOU Jun_xia, SHI Jin-shu, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHANG Yi_ping, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, JING Yu-dong, SONG Qing_hai, ZHANG De-rong, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Chemical structure of lignin of triploid clones of Populus tomentosa in pulp and waste liquor[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 129-132.
  Citation: LIU Xin-yu, DOU Jun_xia, SHI Jin-shu, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHANG Yi_ping, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, JING Yu-dong, SONG Qing_hai, ZHANG De-rong, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Chemical structure of lignin of triploid clones of Populus tomentosa in pulp and waste liquor[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 129-132.

  Chemical structure of lignin of triploid clones of Populus tomentosa in pulp and waste liquor

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return