Advanced search

  column
  Vegetation composition of Momoge wetland and its implications for succession in alkaline wetland
  NING Yu, ZHANG Zhi-xiang, CUI Li-juan, SUN Xiao-wei
  2014, 36(6): 1-8. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.007
  Abstract PDF
  Transition point from heterotrophic to autotrophic in germination and seedling growth of Masson pine
  LI Ying, LIU Shu-xin, PENG Ge, QI Qi, LIU Bing-mei, QI Li-wang, GAI Ying, JIANG Xiang-ning
  2014, 36(6): 9-16. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.005
  Abstract PDF
  Effects of N exponential fertilization on nutrient loading and photosynthesis of Betula platyphylla seedlings
  HAO Long-fei, LIU Ting-yan, ZHANG Lian-fei, JIA Bin-ying, LI Ning, LI Kai-long
  2014, 36(6): 17-23. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.006
  Abstract PDF
  Development of BAC-SSR markers in walnut and its application in genetic diversity analysis
  CHEN Ling-na, MA Qing-guo, ZHANG Jun-pei, ZHOU Bei-bei, PEI Dong
  2014, 36(6): 24-29. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.008
  Abstract PDF
  Inversion method for the crown density of Mongolian scotch pine from point cloud data of small-footprint LiDAR
  YOU Hao-tian, XING Yan-qiu, RAN Hui, WANG Rui, HUO Da
  2014, 36(6): 30-35. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.009
  Abstract PDF
  A precise method to measure the trunk diameter of standing tree using total station
  ZHENG Huai-bing, ZHANG Min-xia, FENG Hao
  2014, 36(6): 36-40. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.028
  Abstract PDF
  Radial growth characteristics of Ulmus pumila var. sabulosa in Otindag sand land, northern China.
  CHEN Jing-jing, HUANG Rong-feng, LI Gang-tie, HOU Xiang-yang, QIN Yan, ZHANG Guo-sheng, LIU Hong-e, Oxana Vishnyakova,
  2014, 36(6): 41-47. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.010
  Abstract PDF
  Comparative research on microclimate between forest gaps and non-gaps of Smith fir forests in the Sejila Mountains, southeastern Tibet
  LUO Da-qing, ZHANG Xiao-juan, REN De-zhi
  2014, 36(6): 48-53. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.011
  Abstract PDF
  Fractal characteristics and stability of spatial structure of forest landscape along the Ming Great Wall in Beijing
  GONG Jun-jie, YANG Hua, DENG Hua-feng, ZHANG Mu-bo
  2014, 36(6): 54-59. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.012
  Abstract PDF
  Explaining diversity patterns of forest community through species interactions#br#
  ZHANG Chun-yu
  2014, 36(6): 60-65. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.013
  Abstract PDF
  Plant diversity accumulators govern local spatial diversity
  WEI Yan-bo, CHENG Yan-xia, LI Jin-gong, WANG Gui-chun
  2014, 36(6): 66-72. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.014
  Abstract PDF
  Scale dependence of species diversity pattern in a near-mature forest in Jiaohe of Jilin Province
  FAN Chun-yu, YUAN Zheng-long, ZHAO Xiu-hai
  2014, 36(6): 73-79. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.015
  Abstract PDF
  Structuring mechanism of tree species diversity pattern in a near-mature forest in Jiaohe, Jilin Province
  XU Wei, CHENG Ming-jie, LIN Tian-xi, CHENG Yan-xia
  2014, 36(6): 80-85. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.016
  Abstract PDF
  Multi-scale analysis on tree diversity pattern in a secondary Populus davidiana-Betula platyhylla forest in Changbai Mountains, northeastern China
  YAO Yi-tong, YUAN Zheng-long, WEI Yan-bo, ZHAO Xiu-hai
  2014, 36(6): 86-92. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.017
  Abstract PDF
  Maintaining mechanism of tree diversity in a secondary conifer and broadleaf mixed forest in Changbai Mountains
  MA Zhi-yuan, SHI Ling, WU Xiang-ju, ZHANG Chun-yu
  2014, 36(6): 93-98. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.018
  Abstract PDF
  Multi-scale analysis on spatial patterns and tree species diversity in different forest types in Changbai Mountains, northeastern China
  GAO Jie, ZHANG Jun, CHENG Yan-xia, SUN Guo-wen
  2014, 36(6): 99-105. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.019
  Abstract PDF
  Decomposition of mixed litter of Pinus koraiensis, Quercus mongolica and Acer mono
  ZHANG Qin, LIN Tian xi, WANG Gui chun, SUN Guo wen, FAN Xiu hua
  2014, 36(6): 106-111. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.020
  Abstract PDF
  Restoration techniques of degraded swamp in Xiaoxing'an Mountains, northeastern China
  ZHANG Gong-bao, CAI Ti-jiu, XU Fei
  2014, 36(6): 112-118. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.021
  Abstract PDF
  Growth and morphological plasticity of Acorus calamus in response to waterlogging
  WANG Zheng-chao, LIU Jun-xiang, LI Zhen-jian, QIAN Yong-qiang
  2014, 36(6): 119-123. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.022
  Abstract PDF
  Variation of soil water in Caragana microphylla woodlands with runoff-gathering project, Gansu of northwestern China
  YANG Fan, ZHANG Fu, MA Li-peng, XING Zi-sheng, LIU Min-lan
  2014, 36(6): 124-129. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.023
  Abstract PDF
  Modeling analysis of the bending modulus of elasticity for branches in the period of dormancy
  WANG Shu-juan, XIE Bao-yuan
  2014, 36(6): 130-134. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.024
  Abstract PDF
  Regulation of low temperature stress on gibberellin metabolism
  GAO Qiong, NIU Shi-hui, LI Wei, CHEN Xiao-yang
  2014, 36(6): 135-141. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.025
  Abstract PDF
  Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on the growth and drought resistance of Amorpha fruticosa under water stress.
  CHEN Jie, XIE Jing, TANG Ming
  2014, 36(6): 142-148. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.026
  Abstract PDF
  Electroconductivity and electromagnetic shielding effect of copper plating poplar veneers
  QIN Jing, ZHAO Guang-jie, SHANG Jun-bo, PANG Jiu-yin
  2014, 36(6): 149-153. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.001
  Abstract PDF
  Effects of moisture content and density on the stress wave velocity in wood.
  LIU Hao, GAO Jian-min
  2014, 36(6): 154-158. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.002
  Abstract PDF
  Effects of urea formaldehyde resin and melamine urea formaldehyde resin on eucalyptus pyrolysis liquid
  ZHANG Yu, MU Jun, LI Si-jin, ZHAO Yang
  2014, 36(6): 159-164. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.003
  Abstract PDF
  Release performance for K and Mg from alkaline lignin / polyvinyl alcohol cross-linked slow-release film fertilizer.
  JIANG Wei-tong, YU Miao, FANG Lei, LIU Ling, XU Liang-jun, SU Ling, FANG Gui-zhen
  2014, 36(6): 165-170. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.004
  Abstract PDF
  Quantitative analysis of gibberellins in plant tissues by GPC-HPLC-LC/MS.
  LI Jin-ke, DENG Wen-hong, CHEN Shao-liang
  2014, 36(6): 171-178. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.06.027
  Abstract PDF