Advanced search

  column
  Available nitrogen in forest soil of Pinus sylvestris var. mongolica plantations in Zhanggutai sandy lands
  ZHANG Tian_qi, , SUN Xiao_xia, , , LI Yan_ju, ZHAO Xiao_song, , SHAO Hai_rong, , , YANG Shuang, , , , , , ZHANG Yan, , , , , , HE Qing_tang, , GUAN De_xin, DUAN Shan, , , , , , , LI Rong_qi, , , , , , , , , XIE Xiang_ming, , WANG Ji_yong, , , , , , WU Jia_bing, , WANG Yu_zhong, TAO Jia_hong, , , YAN Hai_ping, , , , , , , WANG Hua_fang, , , , WU Yu_ying, LIU Yong, , , , HOU Zhi, , JIN Chang_jie, WANG La_zhen, , , LIU Ya_jie, , HISAJIMA Shigeru, , WANG Wen_quan, LI Tao, , , HAN Shi_ji, LI He, HE Xiao_qing, , ,
  2005, 27(3): 6-11.
  Abstract PDF
  Effects of “cave padded plastic film” afforestation technique in Loess hilly_gully regions
  , ZHANG Yan, , , , SHAO Hai_rong, , ZHANG Tian_qi, SUN Xiao_xia, ZHAO Xiao_song, , LI Yan_ju, , , , , , YANG Shuang, , , , , , HE Qing_tang, , , , , DUAN Shan, , , GUAN De_xin, , LI Rong_qi, , , , , , , , , XIE Xiang_ming, WANG Yu_zhong, , , , , , WU Jia_bing, , , , , YAN Hai_ping, , WANG Ji_yong, , TAO Jia_hong, , , , , LIU Yong, , JIN Chang_jie, , WANG La_zhen, WANG Hua_fang, , WU Yu_ying, , , , HOU Zhi, , , WANG Wen_quan, HISAJIMA Shigeru, LIU Ya_jie, , , LI Tao, , , , HAN Shi_ji, LI He, HE Xiao_qing, , ,
  2005, 27(3): 1-5.
  Abstract PDF
  Phylogenetic position of Pleurotus calyptratus based on nrDNA-LSU and ITS sequences.
  SHAO Hai_rong, , ZHAO Xiao_song, , LI Yan_ju, , , , , , , , , , , ZHANG Yan, YANG Shuang, ZHANG Tian_qi, , , , , SUN Xiao_xia, , DUAN Shan, GUAN De_xin, , , HE Qing_tang, , , , , , , , LI Rong_qi, XIE Xiang_ming, , , , , , , , , , , WU Jia_bing, , , WANG Ji_yong, TAO Jia_hong, WANG Yu_zhong, , , , YAN Hai_ping, , , , WU Yu_ying, WANG Hua_fang, , , JIN Chang_jie, , , , , , , LIU Yong, , WANG La_zhen, HOU Zhi, , LI Tao, HISAJIMA Shigeru, , WANG Wen_quan, , LIU Ya_jie, , HAN Shi_ji, , , HE Xiao_qing, LI He, , ,
  2005, 27(3): 67-71.
  Abstract PDF
  Plant surface temperature in Beijing
  , , , SUN Xiao_xia, , LI Yan_ju, , , SHAO Hai_rong, ZHAO Xiao_song, , , , ZHANG Tian_qi, , , , , , , ZHANG Yan, YANG Shuang, , , , , , LI Rong_qi, HE Qing_tang, , , , , , , , DUAN Shan, XIE Xiang_ming, , , , , GUAN De_xin, , , , TAO Jia_hong, , , WU Jia_bing, , YAN Hai_ping, , , , WANG Ji_yong, , , , WANG Yu_zhong, , WANG Hua_fang, , WU Yu_ying, , LIU Yong, WANG La_zhen, , , HOU Zhi, , , , , JIN Chang_jie, , , HAN Shi_ji, HISAJIMA Shigeru, , , , LIU Ya_jie, LI Tao, , , WANG Wen_quan, , LI He, HE Xiao_qing, ,
  2005, 27(3): 30-34.
  Abstract PDF
  Relationship between transpiration of Platycladus orientalis and environmental factors in semi_arid region on Loess Plateau.
  , LI Yan_ju, SUN Xiao_xia, , , , ZHANG Tian_qi, , , SHAO Hai_rong, , , , , ZHANG Yan, , , , , YANG Shuang, ZHAO Xiao_song, , , , , , , , , , , , GUAN De_xin, , , XIE Xiang_ming, , DUAN Shan, , LI Rong_qi, , HE Qing_tang, , , , , , , TAO Jia_hong, , WU Jia_bing, , , , WANG Ji_yong, WANG Yu_zhong, YAN Hai_ping, , , , , , WANG Hua_fang, LIU Yong, WANG La_zhen, , , , , WU Yu_ying, JIN Chang_jie, , , , , , HOU Zhi, , , LI Tao, , HAN Shi_ji, HISAJIMA Shigeru, WANG Wen_quan, , LIU Ya_jie, , LI He, , HE Xiao_qing, ,
  2005, 27(3): 53-56.
  Abstract PDF
  Effect of silvicultural measures on tracheid shape properties of Pinus sylvestris var. mongolica.
  , , SHAO Hai_rong, LI Yan_ju, SUN Xiao_xia, , , YANG Shuang, , ZHANG Tian_qi, ZHANG Yan, ZHAO Xiao_song, , , , , , , , , , , , , , , , , , LI Rong_qi, , , , , HE Qing_tang, GUAN De_xin, XIE Xiang_ming, , , DUAN Shan, , , , , , , , , , WANG Ji_yong, YAN Hai_ping, , TAO Jia_hong, , , WU Jia_bing, , , WANG Yu_zhong, , , WANG La_zhen, , WU Yu_ying, , , , , JIN Chang_jie, , , LIU Yong, , , HOU Zhi, WANG Hua_fang, , , LI Tao, , WANG Wen_quan, , HAN Shi_ji, LIU Ya_jie, , , HISAJIMA Shigeru, LI He, HE Xiao_qing, , ,
  2005, 27(3): 79-82.
  Abstract PDF
  Effects of cytokinin on micro-tuber production of color callalily in vitro.
  , , , SUN Xiao_xia, LI Yan_ju, , , , , ZHANG Yan, , ZHAO Xiao_song, ZHANG Tian_qi, , , , , , , , YANG Shuang, , SHAO Hai_rong, , , , , , , , , , GUAN De_xin, , , , , XIE Xiang_ming, DUAN Shan, LI Rong_qi, , , HE Qing_tang, , TAO Jia_hong, YAN Hai_ping, , , , , WANG Yu_zhong, , , , , , , WU Jia_bing, , , WANG Ji_yong, , HOU Zhi, , , , , , , , , WANG Hua_fang, WU Yu_ying, WANG La_zhen, JIN Chang_jie, LIU Yong, , , LIU Ya_jie, , HAN Shi_ji, , WANG Wen_quan, HISAJIMA Shigeru, LI Tao, , , , HE Xiao_qing, LI He, ,
  2005, 27(3): 108-111.
  Abstract PDF
  Response of tree-ring structure of poplar to climate factors in the Mu Us Desert.
  , ZHANG Tian_qi, ZHAO Xiao_song, SHAO Hai_rong, YANG Shuang, , SUN Xiao_xia, , , , , , , , , , , , , LI Yan_ju, , , ZHANG Yan, , , LI Rong_qi, , , DUAN Shan, , HE Qing_tang, , , , , , , , GUAN De_xin, , , , XIE Xiang_ming, , , , TAO Jia_hong, , , , , WANG Ji_yong, , , , WU Jia_bing, , , YAN Hai_ping, , WANG Yu_zhong, , , WANG La_zhen, , , , LIU Yong, , WU Yu_ying, JIN Chang_jie, , , WANG Hua_fang, HOU Zhi, , , HISAJIMA Shigeru, WANG Wen_quan, , LI Tao, HAN Shi_ji, , , , , LIU Ya_jie, HE Xiao_qing, , LI He, ,
  2005, 27(3): 24-29.
  Abstract PDF
  Influence of volatile organic compounds from flower of Sorbaria kirilowii on open field behavior and abilities of learning and memory of rats.
  YANG Shuang, ZHANG Yan, , , SUN Xiao_xia, , , , , , , , , , , , SHAO Hai_rong, , ZHAO Xiao_song, LI Yan_ju, , ZHANG Tian_qi, , , DUAN Shan, , , , , LI Rong_qi, , , , , , , , , GUAN De_xin, HE Qing_tang, XIE Xiang_ming, , , , WU Jia_bing, , , WANG Ji_yong, , , , , TAO Jia_hong, YAN Hai_ping, , , WANG Yu_zhong, , , , , , , , , WANG La_zhen, , , JIN Chang_jie, , HOU Zhi, , , LIU Yong, WU Yu_ying, WANG Hua_fang, , LI Tao, HAN Shi_ji, , , LIU Ya_jie, HISAJIMA Shigeru, , , , WANG Wen_quan, , LI He, HE Xiao_qing, ,
  2005, 27(3): 61-66.
  Abstract PDF
  Nitrogen nutrition in Glycyrrhiza uralensis Fisch.
  , , YANG Shuang, , LI Yan_ju, , , , , , , , SHAO Hai_rong, ZHANG Tian_qi, , , ZHAO Xiao_song, , SUN Xiao_xia, ZHANG Yan, , , , XIE Xiang_ming, , , , , , , HE Qing_tang, GUAN De_xin, DUAN Shan, , LI Rong_qi, , , , , , , , , , , WANG Yu_zhong, YAN Hai_ping, , , WANG Ji_yong, , , WU Jia_bing, , , TAO Jia_hong, , , , , , , , , WANG La_zhen, , , , , , HOU Zhi, WU Yu_ying, LIU Yong, , WANG Hua_fang, JIN Chang_jie, , HAN Shi_ji, WANG Wen_quan, , HISAJIMA Shigeru, LI Tao, LIU Ya_jie, , , , , HE Xiao_qing, LI He, , ,
  2005, 27(3): 57-60.
  Abstract PDF
  Changes of land use and landscape patterns of the Gongga Mountain area on the eastern edge of Qinghai_Tibetan Plateau
  , LI Yan_ju, , , , , , , , , SHAO Hai_rong, , , SUN Xiao_xia, , ZHAO Xiao_song, YANG Shuang, , ZHANG Tian_qi, ZHANG Yan, , , , , , LI Rong_qi, , , , , , , DUAN Shan, GUAN De_xin, XIE Xiang_ming, , , , , , HE Qing_tang, , , , WANG Yu_zhong, , , , , , WU Jia_bing, , , , , YAN Hai_ping, , TAO Jia_hong, , , WANG Ji_yong, , , WANG Hua_fang, , LIU Yong, , , , , JIN Chang_jie, WANG La_zhen, WU Yu_ying, , HOU Zhi, , , LIU Ya_jie, WANG Wen_quan, , LI Tao, HAN Shi_ji, HISAJIMA Shigeru, , , , , HE Xiao_qing, LI He, , ,
  2005, 27(3): 40-45.
  Abstract PDF
  Induction of xylanase from Strepotmyces albus and analysis of thermostability and alkali_tolerance.
  ZHANG Tian_qi, , , , , ZHAO Xiao_song, , , YANG Shuang, , , SUN Xiao_xia, LI Yan_ju, , ZHANG Yan, , , , , SHAO Hai_rong, , , , XIE Xiang_ming, , , , , , LI Rong_qi, , DUAN Shan, , , , HE Qing_tang, , GUAN De_xin, , , , , , , , , YAN Hai_ping, , , , , , , , , , WANG Ji_yong, , WU Jia_bing, TAO Jia_hong, WANG Yu_zhong, WANG La_zhen, , WANG Hua_fang, , , LIU Yong, , HOU Zhi, JIN Chang_jie, WU Yu_ying, , , , , , , , LIU Ya_jie, HISAJIMA Shigeru, HAN Shi_ji, , , LI Tao, WANG Wen_quan, , , HE Xiao_qing, , LI He, ,
  2005, 27(3): 72-75.
  Abstract PDF
  Technical parameters of Laminated Veneer Lumber manufactured with dyeing and fire_retardant treated veneers
  , , , SHAO Hai_rong, , , , , ZHANG Yan, , , , YANG Shuang, , , , LI Yan_ju, , ZHAO Xiao_song, , , ZHANG Tian_qi, SUN Xiao_xia, , , , LI Rong_qi, , , , , , DUAN Shan, , , GUAN De_xin, XIE Xiang_ming, , HE Qing_tang, , , , , , , , , , TAO Jia_hong, , YAN Hai_ping, , , WANG Yu_zhong, WU Jia_bing, , , WANG Ji_yong, , , , LIU Yong, , WU Yu_ying, , HOU Zhi, , WANG Hua_fang, JIN Chang_jie, , , , WANG La_zhen, , , , , , , LIU Ya_jie, , HISAJIMA Shigeru, , WANG Wen_quan, HAN Shi_ji, , LI Tao, , LI He, HE Xiao_qing, ,
  2005, 27(3): 83-86.
  Abstract PDF
  Tissue culture of Acer truncatum.
  , , , , SHAO Hai_rong, , , , , , SUN Xiao_xia, , ZHANG Yan, , LI Yan_ju, , YANG Shuang, , , ZHANG Tian_qi, ZHAO Xiao_song, , , , HE Qing_tang, , , , , , GUAN De_xin, , , , , , XIE Xiang_ming, DUAN Shan, , , , , LI Rong_qi, , WANG Ji_yong, , , WU Jia_bing, , TAO Jia_hong, , , , , WANG Yu_zhong, , , , YAN Hai_ping, , , , , WU Yu_ying, , , LIU Yong, , , HOU Zhi, , WANG La_zhen, , , WANG Hua_fang, , JIN Chang_jie, HAN Shi_ji, , , LIU Ya_jie, , WANG Wen_quan, HISAJIMA Shigeru, , , LI Tao, HE Xiao_qing, , LI He, ,
  2005, 27(3): 104-107.
  Abstract PDF
  Measurement of residual stress in tensioned circular saws using X_rays.
  ZHANG Tian_qi, ZHAO Xiao_song, , , , , , , SHAO Hai_rong, , , , , , ZHANG Yan, , , , YANG Shuang, , LI Yan_ju, , SUN Xiao_xia, , DUAN Shan, , GUAN De_xin, , , , , , HE Qing_tang, , , , , XIE Xiang_ming, , LI Rong_qi, , , , , , , , , , , , YAN Hai_ping, WANG Ji_yong, , , , TAO Jia_hong, WU Jia_bing, WANG Yu_zhong, , , WANG La_zhen, WU Yu_ying, , JIN Chang_jie, , , , , LIU Yong, , , HOU Zhi, , , , WANG Hua_fang, LI Tao, LIU Ya_jie, , , HISAJIMA Shigeru, , HAN Shi_ji, WANG Wen_quan, , , LI He, , HE Xiao_qing, ,
  2005, 27(3): 87-90.
  Abstract PDF
  A new method on drawing an isoline map of propagation of the wide band sander noise level.
  YANG Shuang, SHAO Hai_rong, SUN Xiao_xia, , ZHAO Xiao_song, ZHANG Yan, , , , , , , , LI Yan_ju, , , , , , , , ZHANG Tian_qi, , GUAN De_xin, LI Rong_qi, , , HE Qing_tang, , XIE Xiang_ming, , , , , , , , , , DUAN Shan, , , , WU Jia_bing, , , , , TAO Jia_hong, , , , , YAN Hai_ping, WANG Yu_zhong, , , , , WANG Ji_yong, , , , , , WANG Hua_fang, , , LIU Yong, WU Yu_ying, WANG La_zhen, HOU Zhi, , , JIN Chang_jie, , , , , LIU Ya_jie, , LI Tao, HAN Shi_ji, WANG Wen_quan, , HISAJIMA Shigeru, , , HE Xiao_qing, LI He, ,
  2005, 27(3): 91-93.
  Abstract PDF
  Research review on root ion channels of plants
  , , LI Yan_ju, , , ZHAO Xiao_song, SUN Xiao_xia, , ZHANG Yan, , , , , , , , , YANG Shuang, SHAO Hai_rong, , ZHANG Tian_qi, , , , , , , , , , , , , , , DUAN Shan, HE Qing_tang, LI Rong_qi, , GUAN De_xin, , , XIE Xiang_ming, , , , TAO Jia_hong, , , , , , WANG Ji_yong, YAN Hai_ping, , WANG Yu_zhong, , , WU Jia_bing, , , , WU Yu_ying, , WANG Hua_fang, , , , , , LIU Yong, , , , HOU Zhi, JIN Chang_jie, WANG La_zhen, HAN Shi_ji, , , , , WANG Wen_quan, LIU Ya_jie, HISAJIMA Shigeru, , LI Tao, LI He, HE Xiao_qing, , ,
  2005, 27(3): 98-103.
  Abstract PDF
  Population structure of Davidia involucrate in Mt. Seven_sister Nature Reserve of central China’s Hubei Province
  , , SUN Xiao_xia, , , LI Yan_ju, , , , YANG Shuang, , ZHAO Xiao_song, , , , , , , , , ZHANG Yan, SHAO Hai_rong, ZHANG Tian_qi, , , , , , HE Qing_tang, XIE Xiang_ming, , , DUAN Shan, , , , , GUAN De_xin, , , , LI Rong_qi, , , , WANG Yu_zhong, , TAO Jia_hong, , , , , , , , WANG Ji_yong, , YAN Hai_ping, WU Jia_bing, , , WANG Hua_fang, , HOU Zhi, , , , , , , JIN Chang_jie, , , WANG La_zhen, , WU Yu_ying, LIU Yong, , , , , LI Tao, WANG Wen_quan, LIU Ya_jie, , HISAJIMA Shigeru, HAN Shi_ji, HE Xiao_qing, LI He, , ,
  2005, 27(3): 12-16.
  Abstract PDF
  Simulation of forest fire spread based on a 3D_surface Cellular Automata Model.
  , ZHANG Tian_qi, SUN Xiao_xia, , , , , , , SHAO Hai_rong, , , YANG Shuang, ZHANG Yan, , , , LI Yan_ju, , ZHAO Xiao_song, , , , HE Qing_tang, , , , , , , , , DUAN Shan, , , , GUAN De_xin, , , , , LI Rong_qi, XIE Xiang_ming, , WANG Ji_yong, , , , WANG Yu_zhong, , , , TAO Jia_hong, , , WU Jia_bing, , , , , YAN Hai_ping, , WANG La_zhen, WANG Hua_fang, , HOU Zhi, , , WU Yu_ying, , JIN Chang_jie, , , , , LIU Yong, , HAN Shi_ji, , , , , LIU Ya_jie, WANG Wen_quan, , LI Tao, HISAJIMA Shigeru, HE Xiao_qing, LI He, , ,
  2005, 27(3): 94-97.
  Abstract PDF
  Effects of N,P,K on floral bud differentiation and flower quality of Cymbidium hybridum
  , , ZHANG Yan, , , , LI Yan_ju, , , , SUN Xiao_xia, , , , , YANG Shuang, SHAO Hai_rong, , ZHAO Xiao_song, , ZHANG Tian_qi, , , , DUAN Shan, , , LI Rong_qi, , , , GUAN De_xin, , , HE Qing_tang, , , , , , , XIE Xiang_ming, , , , , WANG Yu_zhong, , , , , , , , , TAO Jia_hong, WU Jia_bing, YAN Hai_ping, , , WANG Ji_yong, , , LIU Yong, , HOU Zhi, WU Yu_ying, , , , , , WANG Hua_fang, JIN Chang_jie, , , WANG La_zhen, HISAJIMA Shigeru, , WANG Wen_quan, , , LIU Ya_jie, , HAN Shi_ji, , LI Tao, LI He, HE Xiao_qing, , ,
  2005, 27(3): 76-78.
  Abstract PDF
  Genotypic differences in antioxidative ability and salt tolerance of three poplars under sact stress
  , ZHANG Yan, , , , , , , , ZHAO Xiao_song, , LI Yan_ju, , YANG Shuang, , SHAO Hai_rong, , , , ZHANG Tian_qi, SUN Xiao_xia, , , , , , , , , , , , HE Qing_tang, , , GUAN De_xin, LI Rong_qi, , XIE Xiang_ming, , DUAN Shan, , , , , WANG Yu_zhong, WANG Ji_yong, YAN Hai_ping, TAO Jia_hong, , , WU Jia_bing, , , , , , , , , , JIN Chang_jie, LIU Yong, WANG La_zhen, , , , WU Yu_ying, WANG Hua_fang, , , , , , HOU Zhi, , , , LIU Ya_jie, HISAJIMA Shigeru, LI Tao, , , HAN Shi_ji, WANG Wen_quan, , , , LI He, HE Xiao_qing, ,
  2005, 27(3): 46-52.
  Abstract PDF
  Spatio-temporal changes of negative air ion concentrations in Beijing
  , , , ZHAO Xiao_song, , LI Yan_ju, , YANG Shuang, , , , ZHANG Yan, , , SHAO Hai_rong, , , , ZHANG Tian_qi, , , , SUN Xiao_xia, , , , , , , HE Qing_tang, LI Rong_qi, XIE Xiang_ming, GUAN De_xin, , , , DUAN Shan, , , , , , , , , WU Jia_bing, WANG Ji_yong, , WANG Yu_zhong, , YAN Hai_ping, , , TAO Jia_hong, , , , , , , , WU Yu_ying, , , WANG La_zhen, HOU Zhi, , , , LIU Yong, , JIN Chang_jie, , , , WANG Hua_fang, , , HAN Shi_ji, LI Tao, WANG Wen_quan, HISAJIMA Shigeru, , , LIU Ya_jie, , , LI He, , HE Xiao_qing, ,
  2005, 27(3): 35-39.
  Abstract PDF
  Distribution of footprint and flux source area of the mixed forest of broad-leaved and Korean pine in Changbai Mountain
  ZHANG Tian_qi, , ZHAO Xiao_song, , , , YANG Shuang, SUN Xiao_xia, , LI Yan_ju, , , ZHANG Yan, , , , , , SHAO Hai_rong, , , , , , , , LI Rong_qi, GUAN De_xin, , , , , , , , , HE Qing_tang, , , , DUAN Shan, , XIE Xiang_ming, , , YAN Hai_ping, , , TAO Jia_hong, , WANG Ji_yong, , , , , WANG Yu_zhong, , , WU Jia_bing, , , HOU Zhi, WU Yu_ying, , , , , JIN Chang_jie, , WANG Hua_fang, , , , LIU Yong, , WANG La_zhen, , , HISAJIMA Shigeru, , , , LI Tao, , LIU Ya_jie, WANG Wen_quan, HAN Shi_ji, HE Xiao_qing, , LI He, ,
  2005, 27(3): 17-23.
  Abstract PDF