Advanced search

  column
  Inter-annual variation in vegetation index and analysis of factors affecting it in Daxing’an Mountains.
  LI Ming-ze, WANG Xue, GAO Yuan-ke, FU Yu, FAN Wen-yi
  2015, 37(5): 1-10. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140220
  Abstract PDF
  Analysis of spatial structure characteristics based on diameter class of trees in primeval Quercus aliena var. acuteserrata community in the forest area of Xiaolong Mountain, Gansu Province.
  , Xun, YANG Shuang-bao, LIU Wen-zhen, GUO Xiao-long, LI An-min, YUAN Yi-chao
  2015, 37(5): 11-18. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140238
  Abstract PDF
  Individual growth simulation for natural secondary forest of Quercus variabilis in Qinling Area based on FVS.
  ZHANG Xi, JIA Li-ming, ZHANG Yu, ZHENG Cong-hui
  2015, 37(5): 19-29. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140356
  Abstract PDF
  Heterogeneous expression of Peu-miR473a gene confers drought tolerance in Arabidopsis thaliana.
  LI Lan, WANG Hou-ling, ZHAO Lin, ZHAO Ying, LI Hui-guang, XIA Xin-li, YIN Wei-lun
  2015, 37(5): 30-39. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140461
  Abstract PDF
  Isolation and identification of GID1 orthologous gene in conifers and its function prediction.
  ZHANG Yun-cheng, ZHOU Chang-hong, NIU Shi-hui, LI Wei
  2015, 37(5): 40-48. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140255
  Abstract PDF
  Evaluation of radiation use efficiency of superior clones of Salix based on photosynthetic light-response characteristics.
  JIANG Dong-yue, QIAN Yong-qiang, LIU Jun-xiang, WANG Zheng-chao, FEI Ying-jie, SUN Zhen-yuan
  2015, 37(5): 49-61. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140187
  Abstract PDF
  Growth and photosynthetic characteristics of four woody plants in the rocky and desertified area.
  FENG Da-lan, HUANG Xiao-hui, LIU Yun, ZHU Heng-xing, XIANG Zhong-huai
  2015, 37(5): 62-69. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20130531
  Abstract PDF
  Analysis of landscape characteristics of forests in northern Changbai Mountains based on ecological protection pattern.
  WANG Jian-ming, ZHANG Tian-han, YU Lin-qian, DONG Fang-yu, LI Jing-wen, LI Jun-qing, ZHAO Xiu-hai
  2015, 37(5): 70-80. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140413
  Abstract PDF
  Spatial heterogeneity and complexity of forest landscape along the Ming Great Wall in Beijing.
  GONG Jun-jie, YANG Hua, DENG Hua-feng
  2015, 37(5): 81-87. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140185
  Abstract PDF
  Water-holding capacity of different forestlands 20 years after converted from farmland in loess region,western Shanxi Province.
  WANG Gao-min, YANG Zong-ru, ZHA Tong-gang, ZHANG Zhi-qiang, , Zhi-yuan, ZHANG Xiao-xia, WANG Hong-yan, ZHU Jia-lei
  2015, 37(5): 88-95. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140367
  Abstract PDF
  SEM and TEM observations of Beauveria brongniartii(Sacc.)Petch infecting body wall of Cryptorhynchus lapathi L. (Coleoptera: Curculionidae) larvae.
  CAO Qing-jie, CHI De-fu, YU Jia, RAN Ya-li
  2015, 37(5): 96-101. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140483
  Abstract PDF
  Spatial distribution pattern of Endoclita signifier larvae infestation on Eucalyptus.
  YANG Xiu-hao, LUO You-qing, LAN Xia, YANG Zhong-wu, QIN Jiang-lin, WEI Ji-guang
  2015, 37(5): 102-109. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140257
  Abstract PDF
  Comparative study of Cerambycidae species diversity in different forest stands of southern Zhangguangcai Mountains, northeastern China.
  LIU Sheng-dong, GAO Wen-tao, LI Yan, SHI Ying, MENG Qing-fan
  2015, 37(5): 110-118. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140287
  Abstract PDF
  GIS analysis of the distribution dynamics of rare birds in Beijing.
  LI Yang, YUAN Li, SHI Yang, ZHANG Zhi-ming, JI Jian-wei, ZHOU Xu-wei, BAO Wei-dong
  2015, 37(5): 119-125. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140344
  Abstract PDF
  Morphological characteristics of cells and main metabolic components in xylem of Cunninghamia lanceolata compression wood.
  ZHANG Sheng-long, LIU Jing-jing, LOU Xiong-zhen, LIU Yang, TONG Zai-kang, HUANG Hua-hong
  2015, 37(5): 126-133. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140396
  Abstract PDF
  Effects of exogenous IAA and GA3 on formation of compression wood of Pinus massoniana Lamb.
  CHEN Hai-yan, LIU Kai, YU Min, WANG Juan, ZHAO Lei, LIU Sheng-quan
  2015, 37(5): 134-139. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140405
  Abstract PDF
  Preparation and performance of acetaniprid-lignin quaternary ammonium salt-bentonite slow release formulation.
  TIAN Jin-ling, REN Shi-xue, FANG Gui-zhen
  2015, 37(5): 140-146. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140355
  Abstract PDF
  A method of quantifying the retention of PM2.5 and other atmospheric particulates by plant leaves.
  HONG Xiu-ling, YANG Xue-yuan, YANG Meng-yao, ZHONG Yu-xuan, LI Chen, ZHANG Tong, LIU Yu-jun
  2015, 37(5): 147-154. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140365
  Abstract PDF