Advanced search

  column
  Effects of simulated N deposition on the photosynthetic and physiologic characteristics of dominant understorey plants in Dinghushan Mountain of subtropical China
  QIN Aiguang, YANG Li-yun, , JI Hong_fang, , , , , , , , , ZHANG Yurong, LI Jian-lin, WANG Xiufang, JIANG Na, , , , , , , DENG Xiao-wen, , ZHANG Xiao-ming, DING Guo-quan, , PENG Zhi-gong, , , , , LIU Yong-xia, LIU Ping, GUAN Ping, , , LI Jun, SONG Rui_qing, , YANG Qiu-zhen, , , , , , QIN Qingfeng, , , LUO Xiaofang, , , , , , , , , , , , , , FENG Zhong-ke, SHAO Ming-an, , , , , YE Wen, , FENG Qi, , , YU Xin-xiao, GONG Yue-hua, YANG Pei-ling, , ZHANG Yan, HE Wei, , MA Danwei, LI Wen-hua, FAN Wentao, LUO Juchun, , , , , , , HUANG Jing-feng, , , YU Jinxiu, , YANG Pei-hua, WANG Yan, , LIANG Jun, , , , WANG Guixia, LI Yuanyuan, , REN Shu-mei, LEI Ting-wu, , , , YANG Qian, WU Song-tao, CHEN Shengbin, HAN Shi-jie, SI Jian-hua, , DU Peng-zhi, WU Si-hong, , WANG Yong, TIAN Lei, LI Xiao-fen, GE Jian-ming, , , , , GAO Jian-she, , LIU Huixiang, GUAN Shaohua, CHANG Zong-qiang, , , WANG Yun-qi, SHI Jianming, YANG Weiwei, CHEN Fang, , FENG Chun, , SU Yong-hong, , , , LIU Yong-hong, ZHANG Man-liang, Kao-xue, XI Hai-yang, LI Zhenji, , , LI Xue-feng
  2007, 29(6): 1-9.
  Abstract PDF
  Cloning and sequence analysis on cDNA of cysteine proteinase inhibitor gene from Populus tomentosa Carr.
  , , , ZHANG Yurong, , , , JI Hong_fang, , , DING Guo-quan, PENG Zhi-gong, , , , , , ZHANG Xiao-ming, , , LI Jun, YANG Li-yun, LI Jian-lin, LIU Ping, JIANG Na, , , DENG Xiao-wen, , GUAN Ping, LIU Yong-xia, WANG Xiufang, , , , , QIN Aiguang, , , , LUO Xiaofang, , , , , QIN Qingfeng, , , , , SONG Rui_qing, , , , , , , YANG Qiu-zhen, , , , , , , FAN Wentao, FENG Zhong-ke, LUO Juchun, , , LI Wen-hua, , YE Wen, SHAO Ming-an, FENG Qi, , MA Danwei, , , GONG Yue-hua, YANG Pei-ling, ZHANG Yan, , , , , HE Wei, , , YU Xin-xiao, , HUANG Jing-feng, , , , , , , , YANG Qian, , LIANG Jun, WANG Yan, YU Jinxiu, WU Si-hong, , CHEN Shengbin, LEI Ting-wu, WU Song-tao, LI Yuanyuan, , SI Jian-hua, WANG Guixia, , HAN Shi-jie, REN Shu-mei, DU Peng-zhi, , , YANG Pei-hua, LI Xiao-fen, SHI Jianming, , , TIAN Lei, WANG Yun-qi, , , GAO Jian-she, GE Jian-ming, , , , LIU Huixiang, GUAN Shaohua, WANG Yong, , CHANG Zong-qiang, Kao-xue, FENG Chun, , , , ZHANG Man-liang, , LIU Yong-hong, YANG Weiwei, CHEN Fang, , SU Yong-hong, LI Zhenji, , LI Xue-feng, , XI Hai-yang
  2007, 29(6): 23-28.
  Abstract PDF
  Effects of fertilization on Zizyphus mauritiana Lam. grow
  , , , LI Jian-lin, , , LI Jun, , JIANG Na, DING Guo-quan, , , , ZHANG Yurong, LIU Ping, , WANG Xiufang, , , , , , YANG Li-yun, , , , ZHANG Xiao-ming, , , GUAN Ping, JI Hong_fang, , QIN Aiguang, DENG Xiao-wen, , , PENG Zhi-gong, LIU Yong-xia, QIN Qingfeng, , , , YANG Qiu-zhen, , , , , , , , , LUO Xiaofang, , , , SONG Rui_qing, , , , , , , , YE Wen, HUANG Jing-feng, GONG Yue-hua, FENG Qi, , , , , LI Wen-hua, , YANG Pei-ling, , SHAO Ming-an, , FAN Wentao, LUO Juchun, , , , FENG Zhong-ke, ZHANG Yan, , , , YU Xin-xiao, , MA Danwei, , HE Wei, , , , WU Song-tao, CHEN Shengbin, YU Jinxiu, LI Yuanyuan, , DU Peng-zhi, WANG Guixia, , , , WANG Yan, , YANG Pei-hua, , , YANG Qian, WU Si-hong, LEI Ting-wu, , LIANG Jun, HAN Shi-jie, , REN Shu-mei, SI Jian-hua, WANG Yun-qi, GUAN Shaohua, , , , SHI Jianming, LIU Huixiang, , GAO Jian-she, , WANG Yong, , GE Jian-ming, LI Xiao-fen, CHANG Zong-qiang, TIAN Lei, , , , , , , YANG Weiwei, CHEN Fang, , SU Yong-hong, LIU Yong-hong, Kao-xue, FENG Chun, ZHANG Man-liang, LI Zhenji, LI Xue-feng, , , XI Hai-yang
  2007, 29(6): 211-214.
  Abstract PDF
  Digital expression for biological specimen sharing standards based on X
  , ZHANG Yurong, , , LIU Yong-xia, , , LI Jun, , YANG Li-yun, , GUAN Ping, , , DENG Xiao-wen, ZHANG Xiao-ming, , WANG Xiufang, , , , DING Guo-quan, LIU Ping, JI Hong_fang, , , JIANG Na, , QIN Aiguang, , , , , , LI Jian-lin, , , PENG Zhi-gong, , , , , , , , , , , , , YANG Qiu-zhen, , , QIN Qingfeng, , , , , , SONG Rui_qing, , LUO Xiaofang, , LUO Juchun, LI Wen-hua, , FENG Zhong-ke, FAN Wentao, , , SHAO Ming-an, FENG Qi, , MA Danwei, ZHANG Yan, , , , , , , , , YE Wen, , , HE Wei, , , YU Xin-xiao, HUANG Jing-feng, YANG Pei-ling, GONG Yue-hua, YU Jinxiu, , , LEI Ting-wu, CHEN Shengbin, WU Song-tao, DU Peng-zhi, HAN Shi-jie, , , , WANG Yan, , REN Shu-mei, YANG Qian, WANG Guixia, , SI Jian-hua, LIANG Jun, YANG Pei-hua, , , , WU Si-hong, LI Yuanyuan, , CHANG Zong-qiang, , , GUAN Shaohua, GAO Jian-she, LI Xiao-fen, , LIU Huixiang, GE Jian-ming, SHI Jianming, WANG Yong, , , WANG Yun-qi, , TIAN Lei, , , Kao-xue, , , , CHEN Fang, , FENG Chun, ZHANG Man-liang, YANG Weiwei, SU Yong-hong, , LIU Yong-hong, , XI Hai-yang, LI Xue-feng, LI Zhenji,
  2007, 29(6): 215-218.
  Abstract PDF
  Cyanideresistant respiration and its role of Paeonia lactiflora cut flowers during storage time
  , , DENG Xiao-wen, GUAN Ping, DING Guo-quan, LIU Ping, , , LIU Yong-xia, , , , , , JIANG Na, ZHANG Yurong, , , , , , , , LI Jun, PENG Zhi-gong, , JI Hong_fang, , , , WANG Xiufang, QIN Aiguang, ZHANG Xiao-ming, , YANG Li-yun, LI Jian-lin, , , , , QIN Qingfeng, , , , , , , SONG Rui_qing, , , , , LUO Xiaofang, , , , , , , , YANG Qiu-zhen, , , , GONG Yue-hua, , , , LUO Juchun, , , FENG Qi, , SHAO Ming-an, , , , MA Danwei, YU Xin-xiao, FAN Wentao, HE Wei, , , YE Wen, ZHANG Yan, , , , , HUANG Jing-feng, YANG Pei-ling, LI Wen-hua, FENG Zhong-ke, LI Yuanyuan, , YANG Qian, WU Si-hong, SI Jian-hua, , , , YU Jinxiu, , , , WU Song-tao, DU Peng-zhi, LIANG Jun, WANG Yan, WANG Guixia, LEI Ting-wu, REN Shu-mei, YANG Pei-hua, HAN Shi-jie, , CHEN Shengbin, , , , , , GE Jian-ming, , , TIAN Lei, WANG Yong, LI Xiao-fen, LIU Huixiang, , , , CHANG Zong-qiang, GUAN Shaohua, , SHI Jianming, GAO Jian-she, WANG Yun-qi, , Kao-xue, ZHANG Man-liang, YANG Weiwei, , SU Yong-hong, , FENG Chun, , CHEN Fang, , LIU Yong-hong, , , XI Hai-yang, LI Xue-feng, LI Zhenji
  2007, 29(6): 206-210.
  Abstract PDF
  Planting Chinese pine in the loess hilly and gully region in rainy season
  , LIU Ping, LIU Yong-xia, LI Jian-lin, , DING Guo-quan, , , , , , , , PENG Zhi-gong, JI Hong_fang, , YANG Li-yun, , , , , , WANG Xiufang, ZHANG Yurong, , , QIN Aiguang, LI Jun, JIANG Na, , , ZHANG Xiao-ming, , , GUAN Ping, , DENG Xiao-wen, , , , , , SONG Rui_qing, , , , , YANG Qiu-zhen, , , , , , QIN Qingfeng, LUO Xiaofang, , , , , , , , , FAN Wentao, , GONG Yue-hua, , , , LUO Juchun, HE Wei, , YE Wen, SHAO Ming-an, HUANG Jing-feng, , LI Wen-hua, YANG Pei-ling, FENG Qi, , MA Danwei, , FENG Zhong-ke, , , , , , , ZHANG Yan, , YU Xin-xiao, , REN Shu-mei, YANG Qian, SI Jian-hua, LIANG Jun, LEI Ting-wu, WANG Yan, DU Peng-zhi, WANG Guixia, HAN Shi-jie, , LI Yuanyuan, , , , , WU Song-tao, YU Jinxiu, , , , CHEN Shengbin, , YANG Pei-hua, , WU Si-hong, , GE Jian-ming, WANG Yun-qi, , , WANG Yong, , GAO Jian-she, TIAN Lei, GUAN Shaohua, , LI Xiao-fen, , LIU Huixiang, , SHI Jianming, , , CHANG Zong-qiang, ZHANG Man-liang, , SU Yong-hong, Kao-xue, , , YANG Weiwei, , LIU Yong-hong, , FENG Chun, CHEN Fang, , , LI Xue-feng, LI Zhenji, XI Hai-yang
  2007, 29(6): 196-200.
  Abstract PDF
  Changes of physiological indices of Jatropha curcas to aluminum stress under different temperatures and exogenous calcium
  , LIU Yong-xia, DENG Xiao-wen, , WANG Xiufang, JI Hong_fang, , ZHANG Xiao-ming, PENG Zhi-gong, , , , , YANG Li-yun, , DING Guo-quan, JIANG Na, , LIU Ping, , GUAN Ping, ZHANG Yurong, LI Jun, , , , , , QIN Aiguang, LI Jian-lin, , , , , , , , , QIN Qingfeng, , LUO Xiaofang, SONG Rui_qing, , , , , , , , , , , , , YANG Qiu-zhen, , , , , , , , , , YANG Pei-ling, YU Xin-xiao, , , FENG Qi, , YE Wen, FAN Wentao, , HUANG Jing-feng, , , , HE Wei, , LI Wen-hua, SHAO Ming-an, , GONG Yue-hua, FENG Zhong-ke, , , , , LUO Juchun, , , MA Danwei, ZHANG Yan, , , LEI Ting-wu, LI Yuanyuan, WU Song-tao, SI Jian-hua, WU Si-hong, , YANG Qian, , , WANG Yan, YU Jinxiu, YANG Pei-hua, DU Peng-zhi, , WANG Guixia, , LIANG Jun, CHEN Shengbin, , , , HAN Shi-jie, REN Shu-mei, , , CHANG Zong-qiang, , , WANG Yong, WANG Yun-qi, GAO Jian-she, SHI Jianming, LIU Huixiang, TIAN Lei, GUAN Shaohua, , , , , LI Xiao-fen, , GE Jian-ming, LIU Yong-hong, YANG Weiwei, , SU Yong-hong, ZHANG Man-liang, , Kao-xue, , FENG Chun, , CHEN Fang, , , XI Hai-yang, LI Xue-feng, LI Zhenji,
  2007, 29(6): 201-205.
  Abstract PDF
  Study and exploration on some flowers and its wild relatives in China
  , LI Jun, , , ZHANG Yurong, , , , , , , , , LIU Yong-xia, LIU Ping, DENG Xiao-wen, YANG Li-yun, , , , PENG Zhi-gong, GUAN Ping, WANG Xiufang, ZHANG Xiao-ming, , , LI Jian-lin, , , , QIN Aiguang, , , JI Hong_fang, , DING Guo-quan, JIANG Na, , , , , , , , , SONG Rui_qing, , , , , , , , , YANG Qiu-zhen, , , , , , QIN Qingfeng, LUO Xiaofang, , , , FENG Zhong-ke, FENG Qi, , SHAO Ming-an, MA Danwei, GONG Yue-hua, , , YANG Pei-ling, , , , HE Wei, YU Xin-xiao, YE Wen, HUANG Jing-feng, LI Wen-hua, , LUO Juchun, , , , FAN Wentao, , ZHANG Yan, , , , DU Peng-zhi, , , , WU Si-hong, LEI Ting-wu, , , WANG Guixia, SI Jian-hua, , YANG Pei-hua, WANG Yan, HAN Shi-jie, LI Yuanyuan, YANG Qian, LIANG Jun, YU Jinxiu, , , , , REN Shu-mei, CHEN Shengbin, , WU Song-tao, , GAO Jian-she, , LIU Huixiang, , WANG Yong, , GE Jian-ming, GUAN Shaohua, , TIAN Lei, , LI Xiao-fen, WANG Yun-qi, , CHANG Zong-qiang, , SHI Jianming, Kao-xue, , YANG Weiwei, SU Yong-hong, , LIU Yong-hong, , , , CHEN Fang, ZHANG Man-liang, FENG Chun, LI Xue-feng, , XI Hai-yang, , LI Zhenji
  2007, 29(6): 190-195.
  Abstract PDF
  Critical dehumidified state during dehumidification drying
  , DING Guo-quan, JIANG Na, , , QIN Aiguang, YANG Li-yun, LIU Ping, , DENG Xiao-wen, JI Hong_fang, , PENG Zhi-gong, , , , WANG Xiufang, , , , , ZHANG Yurong, , LI Jian-lin, , , GUAN Ping, , LI Jun, , , , ZHANG Xiao-ming, , , , LIU Yong-xia, , , QIN Qingfeng, , , , , , , , , , , , SONG Rui_qing, YANG Qiu-zhen, , , , LUO Xiaofang, , , , , , , FAN Wentao, , , , LI Wen-hua, , HUANG Jing-feng, FENG Zhong-ke, , , HE Wei, , , , YANG Pei-ling, , YE Wen, , GONG Yue-hua, FENG Qi, , ZHANG Yan, YU Xin-xiao, SHAO Ming-an, MA Danwei, , LUO Juchun, , , , DU Peng-zhi, REN Shu-mei, , , HAN Shi-jie, LEI Ting-wu, YANG Pei-hua, , LI Yuanyuan, , , , CHEN Shengbin, WU Si-hong, WU Song-tao, WANG Guixia, , LIANG Jun, , YU Jinxiu, WANG Yan, , YANG Qian, SI Jian-hua, , , WANG Yong, , GUAN Shaohua, , , , GAO Jian-she, LIU Huixiang, SHI Jianming, , GE Jian-ming, LI Xiao-fen, , CHANG Zong-qiang, , WANG Yun-qi, TIAN Lei, , ZHANG Man-liang, LIU Yong-hong, SU Yong-hong, CHEN Fang, FENG Chun, , , , , Kao-xue, , YANG Weiwei, , , LI Zhenji, XI Hai-yang, LI Xue-feng
  2007, 29(6): 181-184.
  Abstract PDF
  Theory research of forest resource transformation
  ZHANG Yurong, JI Hong_fang, QIN Aiguang, , , , , , , , , , YANG Li-yun, JIANG Na, DENG Xiao-wen, WANG Xiufang, , PENG Zhi-gong, , , LI Jun, GUAN Ping, , , , LIU Ping, , , , , , ZHANG Xiao-ming, , , LI Jian-lin, LIU Yong-xia, DING Guo-quan, , , , , , , , , , , , , , , , , , YANG Qiu-zhen, , , , , , QIN Qingfeng, SONG Rui_qing, LUO Xiaofang, , , MA Danwei, , FENG Qi, SHAO Ming-an, LUO Juchun, YE Wen, , , YU Xin-xiao, , , , , , HE Wei, , LI Wen-hua, , ZHANG Yan, , , , YANG Pei-ling, GONG Yue-hua, HUANG Jing-feng, FAN Wentao, , FENG Zhong-ke, WU Si-hong, , , LIANG Jun, , HAN Shi-jie, WANG Yan, , LI Yuanyuan, , , , WANG Guixia, , CHEN Shengbin, REN Shu-mei, WU Song-tao, YU Jinxiu, LEI Ting-wu, , YANG Qian, DU Peng-zhi, YANG Pei-hua, , , SI Jian-hua, WANG Yun-qi, , GE Jian-ming, GAO Jian-she, TIAN Lei, SHI Jianming, , , , WANG Yong, , , LI Xiao-fen, GUAN Shaohua, , , CHANG Zong-qiang, LIU Huixiang, Kao-xue, YANG Weiwei, , , ZHANG Man-liang, FENG Chun, CHEN Fang, , , LIU Yong-hong, , SU Yong-hong, , , LI Zhenji, LI Xue-feng, XI Hai-yang
  2007, 29(6): 185-189.
  Abstract PDF
  Application of a laser measurement method in measuring the modulus of elasticity in tension parallel to grain of Cryptomeria japonica D. Don structural lumber
  GUAN Ping, , , JI Hong_fang, , , YANG Li-yun, , LI Jian-lin, , QIN Aiguang, , , WANG Xiufang, , , ZHANG Xiao-ming, , , DENG Xiao-wen, , , ZHANG Yurong, , JIANG Na, , LI Jun, , DING Guo-quan, , , PENG Zhi-gong, , , , , LIU Yong-xia, LIU Ping, , , , , LUO Xiaofang, , , , , , , , , , , , , QIN Qingfeng, , , , , , YANG Qiu-zhen, SONG Rui_qing, , MA Danwei, GONG Yue-hua, , , , HE Wei, FAN Wentao, , HUANG Jing-feng, FENG Zhong-ke, , LUO Juchun, , LI Wen-hua, YANG Pei-ling, YU Xin-xiao, , , , , , SHAO Ming-an, ZHANG Yan, YE Wen, , FENG Qi, , , , SI Jian-hua, , YANG Pei-hua, HAN Shi-jie, REN Shu-mei, , , , , WANG Yan, , WU Song-tao, CHEN Shengbin, DU Peng-zhi, WU Si-hong, YANG Qian, LEI Ting-wu, , , , , YU Jinxiu, LIANG Jun, WANG Guixia, LI Yuanyuan, , GUAN Shaohua, SHI Jianming, WANG Yong, CHANG Zong-qiang, , GE Jian-ming, , TIAN Lei, , , GAO Jian-she, LIU Huixiang, LI Xiao-fen, , WANG Yun-qi, , , , , CHEN Fang, FENG Chun, ZHANG Man-liang, Kao-xue, , YANG Weiwei, SU Yong-hong, , , LIU Yong-hong, , LI Zhenji, LI Xue-feng, , XI Hai-yang,
  2007, 29(6): 172-175.
  Abstract PDF
  Flammability properties of wood fiber-recycled plastic composite
  , YANG Li-yun, , , , , , , JI Hong_fang, , , , LIU Ping, DENG Xiao-wen, , , , ZHANG Xiao-ming, , , GUAN Ping, , , , LI Jun, , , , ZHANG Yurong, QIN Aiguang, LIU Yong-xia, WANG Xiufang, LI Jian-lin, JIANG Na, PENG Zhi-gong, , DING Guo-quan, , , , , , SONG Rui_qing, , , , , , , , , YANG Qiu-zhen, , , LUO Xiaofang, QIN Qingfeng, , , , , , , , , , LUO Juchun, , , ZHANG Yan, , YU Xin-xiao, FENG Qi, , , , MA Danwei, YANG Pei-ling, , GONG Yue-hua, , , HUANG Jing-feng, FAN Wentao, , , HE Wei, YE Wen, LI Wen-hua, , , SHAO Ming-an, , FENG Zhong-ke, LEI Ting-wu, YANG Qian, , WU Si-hong, CHEN Shengbin, , WU Song-tao, SI Jian-hua, DU Peng-zhi, LI Yuanyuan, YANG Pei-hua, LIANG Jun, , , , YU Jinxiu, WANG Yan, , REN Shu-mei, , , , HAN Shi-jie, , WANG Guixia, , LI Xiao-fen, SHI Jianming, , , , WANG Yun-qi, GE Jian-ming, , TIAN Lei, , , , GUAN Shaohua, WANG Yong, LIU Huixiang, GAO Jian-she, , CHANG Zong-qiang, YANG Weiwei, , , LIU Yong-hong, ZHANG Man-liang, Kao-xue, , SU Yong-hong, FENG Chun, CHEN Fang, , , LI Zhenji, XI Hai-yang, , , LI Xue-feng
  2007, 29(6): 176-180.
  Abstract PDF
  Quantitative analysis on the detected results by resistograph on inside wood decay of ancient architecture
  , QIN Aiguang, , , YANG Li-yun, , , LIU Ping, JIANG Na, PENG Zhi-gong, LIU Yong-xia, JI Hong_fang, , , WANG Xiufang, DING Guo-quan, ZHANG Xiao-ming, , , , , , , , LI Jun, GUAN Ping, ZHANG Yurong, LI Jian-lin, , , , , , , DENG Xiao-wen, , , , , , , , , SONG Rui_qing, , QIN Qingfeng, , YANG Qiu-zhen, , , , , , , , , , , , LUO Xiaofang, , , , , LUO Juchun, , HE Wei, , FENG Zhong-ke, MA Danwei, YE Wen, , , YU Xin-xiao, , SHAO Ming-an, , FENG Qi, , FAN Wentao, HUANG Jing-feng, , , ZHANG Yan, , YANG Pei-ling, , , , GONG Yue-hua, , LI Wen-hua, , , WU Si-hong, , , , WU Song-tao, HAN Shi-jie, DU Peng-zhi, WANG Guixia, , YANG Qian, REN Shu-mei, SI Jian-hua, CHEN Shengbin, YU Jinxiu, , , WANG Yan, , LIANG Jun, LI Yuanyuan, YANG Pei-hua, LEI Ting-wu, , , , LI Xiao-fen, , , WANG Yun-qi, GUAN Shaohua, , GAO Jian-she, TIAN Lei, CHANG Zong-qiang, , SHI Jianming, GE Jian-ming, , , WANG Yong, , , LIU Huixiang, ZHANG Man-liang, Kao-xue, , CHEN Fang, SU Yong-hong, YANG Weiwei, , FENG Chun, , LIU Yong-hong, , , LI Zhenji, LI Xue-feng, , XI Hai-yang,
  2007, 29(6): 167-171.
  Abstract PDF
  Effects of planting density on tree growth and wood quality and modeling the wood quality of Populus×xiaohei
  , , , , , PENG Zhi-gong, , , LIU Ping, DING Guo-quan, , , JI Hong_fang, , , , , , , LI Jian-lin, ZHANG Xiao-ming, WANG Xiufang, , , , QIN Aiguang, LI Jun, , LIU Yong-xia, , YANG Li-yun, , DENG Xiao-wen, JIANG Na, GUAN Ping, , ZHANG Yurong, , , , LUO Xiaofang, , , , YANG Qiu-zhen, , , , , , , , , , , , , , SONG Rui_qing, , , QIN Qingfeng, , , , FAN Wentao, YE Wen, , HUANG Jing-feng, , SHAO Ming-an, YANG Pei-ling, MA Danwei, FENG Qi, , , HE Wei, , FENG Zhong-ke, YU Xin-xiao, GONG Yue-hua, , LI Wen-hua, , LUO Juchun, , , , , , , , ZHANG Yan, , , , , DU Peng-zhi, CHEN Shengbin, LI Yuanyuan, , REN Shu-mei, , LIANG Jun, LEI Ting-wu, , , HAN Shi-jie, , , WANG Guixia, WU Song-tao, WU Si-hong, YANG Pei-hua, YU Jinxiu, , WANG Yan, YANG Qian, SI Jian-hua, , GAO Jian-she, SHI Jianming, , GUAN Shaohua, WANG Yong, , , WANG Yun-qi, , , CHANG Zong-qiang, LIU Huixiang, TIAN Lei, , LI Xiao-fen, , GE Jian-ming, , ZHANG Man-liang, FENG Chun, LIU Yong-hong, , CHEN Fang, Kao-xue, YANG Weiwei, , SU Yong-hong, , , , , LI Zhenji, LI Xue-feng, XI Hai-yang
  2007, 29(6): 161-166.
  Abstract PDF
  Impact of Clostera anachoreta and Micromelalopha troglodyta insectinduceddamage on the hyperspectral features of Populus×canadesis cv. ‘I214’
  , , , GUAN Ping, , LI Jian-lin, , LIU Yong-xia, , , ZHANG Yurong, JI Hong_fang, , , PENG Zhi-gong, WANG Xiufang, JIANG Na, YANG Li-yun, , QIN Aiguang, , ZHANG Xiao-ming, LI Jun, DENG Xiao-wen, , , LIU Ping, , , , , , , , , DING Guo-quan, , , SONG Rui_qing, , , , , , , , , YANG Qiu-zhen, , , , LUO Xiaofang, , , , QIN Qingfeng, , , , , , , , HE Wei, , LUO Juchun, YU Xin-xiao, YE Wen, FENG Zhong-ke, , SHAO Ming-an, GONG Yue-hua, FENG Qi, , , , , , , , ZHANG Yan, MA Danwei, HUANG Jing-feng, , , FAN Wentao, , , LI Wen-hua, , , , YANG Pei-ling, , , WU Song-tao, , WANG Guixia, DU Peng-zhi, , , , WANG Yan, YANG Qian, CHEN Shengbin, , LI Yuanyuan, WU Si-hong, , HAN Shi-jie, , , SI Jian-hua, LIANG Jun, YU Jinxiu, REN Shu-mei, YANG Pei-hua, LEI Ting-wu, , , GAO Jian-she, LIU Huixiang, , , , GE Jian-ming, WANG Yong, CHANG Zong-qiang, , SHI Jianming, LI Xiao-fen, , WANG Yun-qi, TIAN Lei, , GUAN Shaohua, , LIU Yong-hong, , , , SU Yong-hong, YANG Weiwei, CHEN Fang, , Kao-xue, , ZHANG Man-liang, FENG Chun, LI Xue-feng, LI Zhenji, XI Hai-yang, ,
  2007, 29(6): 148-155.
  Abstract PDF
  Characteristics of eroded valley on the side slope of expressway:Taking Yinwu Expressway from Tongxin to Guyuan Segment for example
  YANG Li-yun, LI Jun, , LIU Yong-xia, , , , QIN Aiguang, , ZHANG Xiao-ming, , JIANG Na, , , , , DING Guo-quan, JI Hong_fang, , GUAN Ping, , , , , , , , , , PENG Zhi-gong, , , LIU Ping, , ZHANG Yurong, DENG Xiao-wen, WANG Xiufang, LI Jian-lin, , , , , , , LUO Xiaofang, , YANG Qiu-zhen, , , , , , QIN Qingfeng, , , , SONG Rui_qing, , , , , , , SHAO Ming-an, ZHANG Yan, , FAN Wentao, GONG Yue-hua, , LUO Juchun, HE Wei, HUANG Jing-feng, , , YE Wen, FENG Zhong-ke, , , MA Danwei, , , , , , , LI Wen-hua, FENG Qi, YU Xin-xiao, , , YANG Pei-ling, , , CHEN Shengbin, , , , , , YANG Pei-hua, DU Peng-zhi, WANG Yan, REN Shu-mei, , WANG Guixia, YU Jinxiu, LEI Ting-wu, SI Jian-hua, WU Song-tao, LIANG Jun, LI Yuanyuan, , , , , , YANG Qian, WU Si-hong, HAN Shi-jie, GAO Jian-she, WANG Yun-qi, , SHI Jianming, LIU Huixiang, CHANG Zong-qiang, , GUAN Shaohua, , LI Xiao-fen, GE Jian-ming, , , WANG Yong, , , TIAN Lei, , FENG Chun, ZHANG Man-liang, , Kao-xue, CHEN Fang, , , SU Yong-hong, YANG Weiwei, LIU Yong-hong, , , LI Xue-feng, XI Hai-yang, , , LI Zhenji
  2007, 29(6): 143-147.
  Abstract PDF
  Effects of extraction from Lactarius vellereus fermenting liquor on the activity of protective enzymes, content of MDA and conductivity ratio in Alternaria alternata (Fr.)Keissler
  , , , , JI Hong_fang, DING Guo-quan, LI Jian-lin, , GUAN Ping, , , QIN Aiguang, LI Jun, , WANG Xiufang, ZHANG Yurong, PENG Zhi-gong, DENG Xiao-wen, ZHANG Xiao-ming, , , LIU Yong-xia, , , , , , , YANG Li-yun, LIU Ping, , , , , , , JIANG Na, , , , LUO Xiaofang, , , , , , , , YANG Qiu-zhen, , , , , , SONG Rui_qing, , , , , QIN Qingfeng, , , , LUO Juchun, , YANG Pei-ling, , LI Wen-hua, HUANG Jing-feng, FENG Qi, , YU Xin-xiao, GONG Yue-hua, , SHAO Ming-an, , FENG Zhong-ke, , , HE Wei, , , , , , , MA Danwei, , ZHANG Yan, , , FAN Wentao, YE Wen, , LIANG Jun, , REN Shu-mei, , WANG Guixia, , LEI Ting-wu, LI Yuanyuan, WANG Yan, , SI Jian-hua, DU Peng-zhi, YANG Pei-hua, YU Jinxiu, , , CHEN Shengbin, , WU Si-hong, HAN Shi-jie, WU Song-tao, YANG Qian, , , , , TIAN Lei, LI Xiao-fen, , LIU Huixiang, GE Jian-ming, , WANG Yun-qi, CHANG Zong-qiang, WANG Yong, , , GUAN Shaohua, , , , GAO Jian-she, SHI Jianming, , ZHANG Man-liang, CHEN Fang, SU Yong-hong, Kao-xue, YANG Weiwei, , FENG Chun, , , LIU Yong-hong, , LI Zhenji, , LI Xue-feng, XI Hai-yang,
  2007, 29(6): 156-160.
  Abstract PDF
  Soil water characteristics of different typical land use patterns in water_wind erosion interlaced region
  , QIN Aiguang, JIANG Na, , , , , LI Jun, , , LIU Ping, , , LIU Yong-xia, ZHANG Xiao-ming, , DING Guo-quan, , , JI Hong_fang, , LI Jian-lin, , , , , , GUAN Ping, PENG Zhi-gong, YANG Li-yun, , WANG Xiufang, DENG Xiao-wen, , , ZHANG Yurong, , , , , , , , , , , , , LUO Xiaofang, , , , , , , , QIN Qingfeng, YANG Qiu-zhen, , , SONG Rui_qing, , , YU Xin-xiao, , , , LI Wen-hua, , , MA Danwei, , YE Wen, , FAN Wentao, GONG Yue-hua, SHAO Ming-an, , YANG Pei-ling, , , , FENG Qi, ZHANG Yan, , , , HUANG Jing-feng, LUO Juchun, FENG Zhong-ke, HE Wei, , , , YU Jinxiu, LIANG Jun, WANG Guixia, LEI Ting-wu, , SI Jian-hua, WU Song-tao, REN Shu-mei, WU Si-hong, DU Peng-zhi, CHEN Shengbin, , , WANG Yan, , , , LI Yuanyuan, YANG Pei-hua, , , YANG Qian, , HAN Shi-jie, , , WANG Yun-qi, GUAN Shaohua, , LIU Huixiang, GE Jian-ming, , TIAN Lei, , CHANG Zong-qiang, LI Xiao-fen, , WANG Yong, , SHI Jianming, GAO Jian-she, , , FENG Chun, ZHANG Man-liang, YANG Weiwei, , SU Yong-hong, , , , CHEN Fang, LIU Yong-hong, Kao-xue, , , LI Xue-feng, XI Hai-yang, , LI Zhenji
  2007, 29(6): 134-137.
  Abstract PDF
  Relationship between landslide and lithology in the Three Gorges Reservoir Area based on GIS and information value model
  YANG Li-yun, LIU Yong-xia, LI Jun, , PENG Zhi-gong, , DENG Xiao-wen, , , , WANG Xiufang, , , , , ZHANG Xiao-ming, ZHANG Yurong, , , JI Hong_fang, LI Jian-lin, , , JIANG Na, , LIU Ping, , , DING Guo-quan, , , GUAN Ping, QIN Aiguang, , , , , , , , YANG Qiu-zhen, , , , , , , , , LUO Xiaofang, , , , , , , QIN Qingfeng, , , , , SONG Rui_qing, , YE Wen, HE Wei, , FENG Qi, , YANG Pei-ling, , YU Xin-xiao, , , , , , , HUANG Jing-feng, GONG Yue-hua, LUO Juchun, SHAO Ming-an, ZHANG Yan, MA Danwei, , , , , , , , FENG Zhong-ke, FAN Wentao, LI Wen-hua, , , , , LEI Ting-wu, , , CHEN Shengbin, , YU Jinxiu, YANG Pei-hua, , , LI Yuanyuan, DU Peng-zhi, WU Si-hong, YANG Qian, REN Shu-mei, HAN Shi-jie, SI Jian-hua, , WANG Guixia, LIANG Jun, , WANG Yan, WU Song-tao, , GAO Jian-she, , WANG Yun-qi, , GUAN Shaohua, WANG Yong, LI Xiao-fen, CHANG Zong-qiang, , , LIU Huixiang, TIAN Lei, , , , GE Jian-ming, SHI Jianming, FENG Chun, ZHANG Man-liang, , Kao-xue, YANG Weiwei, SU Yong-hong, CHEN Fang, LIU Yong-hong, , , , , , XI Hai-yang, LI Xue-feng, , LI Zhenji
  2007, 29(6): 138-142.
  Abstract PDF
  A preliminary study on nonlinear vegetationerosion dynamics model
  , ZHANG Yurong, YANG Li-yun, , , , , LI Jian-lin, , , , , , ZHANG Xiao-ming, , , JI Hong_fang, , LIU Ping, , WANG Xiufang, , LI Jun, , , PENG Zhi-gong, DING Guo-quan, , DENG Xiao-wen, JIANG Na, GUAN Ping, LIU Yong-xia, , , , , QIN Aiguang, , QIN Qingfeng, , , , , , , , , , , SONG Rui_qing, , , , , , YANG Qiu-zhen, , , , , LUO Xiaofang, , , , LUO Juchun, , , , FAN Wentao, HE Wei, SHAO Ming-an, , , , , , HUANG Jing-feng, MA Danwei, , GONG Yue-hua, LI Wen-hua, YE Wen, YANG Pei-ling, , FENG Zhong-ke, , , YU Xin-xiao, ZHANG Yan, , FENG Qi, , , , , , WU Song-tao, YU Jinxiu, SI Jian-hua, , LIANG Jun, , WANG Guixia, , WANG Yan, YANG Qian, HAN Shi-jie, , LI Yuanyuan, , YANG Pei-hua, , , WU Si-hong, , REN Shu-mei, LEI Ting-wu, DU Peng-zhi, CHEN Shengbin, LIU Huixiang, SHI Jianming, , , , GE Jian-ming, , , WANG Yong, LI Xiao-fen, GUAN Shaohua, GAO Jian-she, , WANG Yun-qi, CHANG Zong-qiang, , , TIAN Lei, CHEN Fang, , Kao-xue, , LIU Yong-hong, , FENG Chun, YANG Weiwei, , ZHANG Man-liang, , SU Yong-hong, LI Zhenji, , LI Xue-feng, , XI Hai-yang
  2007, 29(6): 123-128.
  Abstract PDF
  Fluctuation ratio theory and the practice of grassland vegetation in the north farming_pastoral ecotones of China
  LIU Ping, , , , , , , PENG Zhi-gong, , , , , DENG Xiao-wen, , , , ZHANG Xiao-ming, DING Guo-quan, , YANG Li-yun, WANG Xiufang, , JIANG Na, LI Jun, , , , QIN Aiguang, JI Hong_fang, LIU Yong-xia, , ZHANG Yurong, , , GUAN Ping, LI Jian-lin, , , LUO Xiaofang, , , QIN Qingfeng, , , , , , , , , , , , SONG Rui_qing, , , , , , YANG Qiu-zhen, , , , , LUO Juchun, FAN Wentao, , , FENG Qi, ZHANG Yan, LI Wen-hua, HE Wei, SHAO Ming-an, , YU Xin-xiao, , , YE Wen, , YANG Pei-ling, MA Danwei, , FENG Zhong-ke, , GONG Yue-hua, , , , , HUANG Jing-feng, , , , WU Si-hong, YANG Pei-hua, LEI Ting-wu, , WU Song-tao, , , DU Peng-zhi, WANG Guixia, SI Jian-hua, , YU Jinxiu, HAN Shi-jie, , YANG Qian, , , REN Shu-mei, , , WANG Yan, CHEN Shengbin, , , LI Yuanyuan, LIANG Jun, CHANG Zong-qiang, , GE Jian-ming, , , TIAN Lei, WANG Yong, GUAN Shaohua, LIU Huixiang, , , , GAO Jian-she, LI Xiao-fen, , WANG Yun-qi, SHI Jianming, , , ZHANG Man-liang, , YANG Weiwei, , LIU Yong-hong, CHEN Fang, Kao-xue, , SU Yong-hong, FENG Chun, , , XI Hai-yang, LI Zhenji, , LI Xue-feng
  2007, 29(6): 129-133.
  Abstract PDF
  Effects of landuselandcover change on sediment production of runoff in typical watershed in the loess gullyhilly region of China
  YANG Li-yun, , , PENG Zhi-gong, , , , , LI Jian-lin, , , , , , GUAN Ping, , LIU Ping, LI Jun, , , , , DENG Xiao-wen, ZHANG Xiao-ming, JI Hong_fang, WANG Xiufang, , , , , JIANG Na, , ZHANG Yurong, , DING Guo-quan, , QIN Aiguang, LIU Yong-xia, , , , , , , , , , SONG Rui_qing, , , , , , , , YANG Qiu-zhen, , LUO Xiaofang, QIN Qingfeng, , , , , , , ZHANG Yan, FENG Qi, , , YU Xin-xiao, SHAO Ming-an, , , LI Wen-hua, LUO Juchun, , HUANG Jing-feng, HE Wei, , , FAN Wentao, , , , , YE Wen, MA Danwei, , , YANG Pei-ling, , FENG Zhong-ke, GONG Yue-hua, SI Jian-hua, LIANG Jun, , YANG Qian, WU Si-hong, , LI Yuanyuan, CHEN Shengbin, , REN Shu-mei, WU Song-tao, , , , LEI Ting-wu, , DU Peng-zhi, WANG Guixia, WANG Yan, , , , , YANG Pei-hua, YU Jinxiu, HAN Shi-jie, , , GAO Jian-she, WANG Yong, , , LI Xiao-fen, GE Jian-ming, , , CHANG Zong-qiang, GUAN Shaohua, LIU Huixiang, WANG Yun-qi, TIAN Lei, , SHI Jianming, , Kao-xue, ZHANG Man-liang, YANG Weiwei, , LIU Yong-hong, , , FENG Chun, , SU Yong-hong, , CHEN Fang, , , LI Zhenji, LI Xue-feng, XI Hai-yang
  2007, 29(6): 115-122.
  Abstract PDF
  Nonlinear analysis of root distribution of Populus euphratica forests in the extremely arid region—Ejina, Inner Mongolia in northern China
  , , , YANG Li-yun, DING Guo-quan, , , LIU Ping, , , , , QIN Aiguang, DENG Xiao-wen, , ZHANG Xiao-ming, WANG Xiufang, ZHANG Yurong, PENG Zhi-gong, , , , LI Jian-lin, , LIU Yong-xia, JIANG Na, GUAN Ping, , LI Jun, , , , , , , , , JI Hong_fang, , , YANG Qiu-zhen, , , , , , , , , , LUO Xiaofang, , , , , SONG Rui_qing, , , QIN Qingfeng, , , , , GONG Yue-hua, , FENG Zhong-ke, HUANG Jing-feng, , LI Wen-hua, SHAO Ming-an, , , , , , , ZHANG Yan, , MA Danwei, , , LUO Juchun, , YANG Pei-ling, , , , , HE Wei, YE Wen, FAN Wentao, YU Xin-xiao, FENG Qi, , CHEN Shengbin, YU Jinxiu, , , , , , , WU Si-hong, LI Yuanyuan, WU Song-tao, HAN Shi-jie, YANG Pei-hua, REN Shu-mei, YANG Qian, , , , SI Jian-hua, WANG Guixia, WANG Yan, LEI Ting-wu, , LIANG Jun, DU Peng-zhi, , , , CHANG Zong-qiang, WANG Yun-qi, , , , GE Jian-ming, , WANG Yong, LIU Huixiang, SHI Jianming, , GUAN Shaohua, TIAN Lei, GAO Jian-she, LI Xiao-fen, YANG Weiwei, CHEN Fang, ZHANG Man-liang, FENG Chun, SU Yong-hong, , , , LIU Yong-hong, Kao-xue, , , LI Zhenji, XI Hai-yang, LI Xue-feng, ,
  2007, 29(6): 109-114.
  Abstract PDF
  Experimental research on the computer simulation to stem volume in a forest system.
  , , , WANG Xiufang, QIN Aiguang, LIU Ping, ZHANG Xiao-ming, , , , GUAN Ping, , , LI Jian-lin, , , ZHANG Yurong, YANG Li-yun, , JIANG Na, , , , , , PENG Zhi-gong, , DENG Xiao-wen, DING Guo-quan, LI Jun, , , , LIU Yong-xia, JI Hong_fang, , , , , , , , , LUO Xiaofang, YANG Qiu-zhen, , , , , , , , , QIN Qingfeng, , , , SONG Rui_qing, , , , , , MA Danwei, , , , LUO Juchun, HUANG Jing-feng, ZHANG Yan, SHAO Ming-an, YU Xin-xiao, FENG Zhong-ke, , , YE Wen, , , LI Wen-hua, FAN Wentao, , GONG Yue-hua, , , , , HE Wei, YANG Pei-ling, , FENG Qi, , , , , , WANG Guixia, , YANG Qian, WANG Yan, LEI Ting-wu, LI Yuanyuan, HAN Shi-jie, , , LIANG Jun, , CHEN Shengbin, REN Shu-mei, , , , , YU Jinxiu, WU Si-hong, YANG Pei-hua, , WU Song-tao, DU Peng-zhi, SI Jian-hua, , GE Jian-ming, , CHANG Zong-qiang, WANG Yun-qi, , , WANG Yong, GAO Jian-she, SHI Jianming, LI Xiao-fen, , , , , GUAN Shaohua, LIU Huixiang, TIAN Lei, FENG Chun, , , , YANG Weiwei, , CHEN Fang, , Kao-xue, ZHANG Man-liang, LIU Yong-hong, SU Yong-hong, , , LI Zhenji, LI Xue-feng, XI Hai-yang
  2007, 29(6): 104-108.
  Abstract PDF
  Application of Elman dynamic recurrent neural network to forecast tree growth.
  LIU Ping, , LI Jian-lin, LI Jun, , , , JIANG Na, PENG Zhi-gong, , , DENG Xiao-wen, , LIU Yong-xia, , QIN Aiguang, , , DING Guo-quan, YANG Li-yun, , , , JI Hong_fang, , , , ZHANG Yurong, , , GUAN Ping, , , WANG Xiufang, ZHANG Xiao-ming, , , , , , , , QIN Qingfeng, , , , , , , , , SONG Rui_qing, YANG Qiu-zhen, , , , LUO Xiaofang, , , , , , , HE Wei, YU Xin-xiao, SHAO Ming-an, LI Wen-hua, FENG Zhong-ke, , , , , , , ZHANG Yan, , MA Danwei, FAN Wentao, , LUO Juchun, , , GONG Yue-hua, , , , , YE Wen, YANG Pei-ling, , , FENG Qi, HUANG Jing-feng, CHEN Shengbin, REN Shu-mei, , DU Peng-zhi, WU Si-hong, LEI Ting-wu, , YU Jinxiu, SI Jian-hua, , , LI Yuanyuan, , WANG Yan, , , LIANG Jun, , YANG Qian, , , HAN Shi-jie, YANG Pei-hua, WU Song-tao, WANG Guixia, , , , , TIAN Lei, , GUAN Shaohua, LI Xiao-fen, LIU Huixiang, WANG Yong, , , SHI Jianming, , GAO Jian-she, WANG Yun-qi, , GE Jian-ming, CHANG Zong-qiang, YANG Weiwei, , Kao-xue, CHEN Fang, FENG Chun, , LIU Yong-hong, , , SU Yong-hong, , ZHANG Man-liang, LI Xue-feng, , LI Zhenji, , XI Hai-yang
  2007, 29(6): 99-103.
  Abstract PDF
  Urban greenland landscape structure in Urumchi City, northwestern China
  , , , , , , , , LIU Ping, DENG Xiao-wen, PENG Zhi-gong, , , LI Jian-lin, JI Hong_fang, QIN Aiguang, , ZHANG Xiao-ming, , LI Jun, , , GUAN Ping, , , JIANG Na, ZHANG Yurong, DING Guo-quan, YANG Li-yun, , WANG Xiufang, , , , , LIU Yong-xia, , , , , , , LUO Xiaofang, , , , , YANG Qiu-zhen, , , , , , , , , QIN Qingfeng, , , SONG Rui_qing, , , , HUANG Jing-feng, , , , , , , YE Wen, , , FENG Qi, ZHANG Yan, , MA Danwei, HE Wei, FAN Wentao, , , YU Xin-xiao, , , YANG Pei-ling, LI Wen-hua, GONG Yue-hua, , , , SHAO Ming-an, LUO Juchun, FENG Zhong-ke, YU Jinxiu, , , , LI Yuanyuan, DU Peng-zhi, , , CHEN Shengbin, , , , REN Shu-mei, WANG Guixia, YANG Pei-hua, , WANG Yan, LEI Ting-wu, SI Jian-hua, YANG Qian, WU Song-tao, WU Si-hong, , , HAN Shi-jie, LIANG Jun, , , CHANG Zong-qiang, WANG Yun-qi, , TIAN Lei, GAO Jian-she, , , , LIU Huixiang, LI Xiao-fen, WANG Yong, SHI Jianming, , GE Jian-ming, GUAN Shaohua, , FENG Chun, , , , , , LIU Yong-hong, YANG Weiwei, Kao-xue, CHEN Fang, SU Yong-hong, ZHANG Man-liang, , , LI Xue-feng, XI Hai-yang, LI Zhenji
  2007, 29(6): 93-98.
  Abstract PDF
  Reestablishment of indigenous vascular diversity under fallow bla nks of clear cutting Chinese fir plantations in the subtropical region of China
  , WANG Xiufang, JI Hong_fang, , , , , , , , , , QIN Aiguang, LI Jian-lin, , LIU Ping, LIU Yong-xia, DENG Xiao-wen, , GUAN Ping, , DING Guo-quan, ZHANG Xiao-ming, , , , , YANG Li-yun, , , , PENG Zhi-gong, , ZHANG Yurong, JIANG Na, , , LI Jun, , , , , , , , QIN Qingfeng, , YANG Qiu-zhen, , , , , , , SONG Rui_qing, , , , , LUO Xiaofang, , , , GONG Yue-hua, HUANG Jing-feng, , YE Wen, HE Wei, , , , LUO Juchun, , , , MA Danwei, FAN Wentao, , , SHAO Ming-an, LI Wen-hua, FENG Zhong-ke, ZHANG Yan, , , , , , , YANG Pei-ling, , YU Xin-xiao, FENG Qi, REN Shu-mei, , , , , YANG Pei-hua, , YANG Qian, SI Jian-hua, LEI Ting-wu, LI Yuanyuan, , , LIANG Jun, , DU Peng-zhi, WU Si-hong, WANG Yan, YU Jinxiu, WANG Guixia, , HAN Shi-jie, WU Song-tao, , , CHEN Shengbin, CHANG Zong-qiang, WANG Yong, SHI Jianming, GAO Jian-she, TIAN Lei, , LI Xiao-fen, , , LIU Huixiang, , , , WANG Yun-qi, , , GUAN Shaohua, GE Jian-ming, CHEN Fang, ZHANG Man-liang, Kao-xue, , , , , FENG Chun, LIU Yong-hong, YANG Weiwei, , SU Yong-hong, LI Zhenji, , XI Hai-yang, LI Xue-feng,
  2007, 29(6): 79-85.
  Abstract PDF
  Environment structure of earth surface and its diversification of plant species diversity in sandy hill area,Poyang Lake, southern China
  JIANG Na, , GUAN Ping, JI Hong_fang, , , LI Jun, , , , , , ZHANG Xiao-ming, , , ZHANG Yurong, LIU Ping, , , , , , , YANG Li-yun, , DENG Xiao-wen, , , PENG Zhi-gong, , LIU Yong-xia, , DING Guo-quan, LI Jian-lin, , , QIN Aiguang, WANG Xiufang, , , , , , , , YANG Qiu-zhen, , , , , , , , , , , , LUO Xiaofang, , , SONG Rui_qing, QIN Qingfeng, , ZHANG Yan, , , LUO Juchun, YE Wen, , HE Wei, GONG Yue-hua, , , FENG Zhong-ke, , YU Xin-xiao, , MA Danwei, , FAN Wentao, , , YANG Pei-ling, , LI Wen-hua, HUANG Jing-feng, FENG Qi, , , , , SHAO Ming-an, , HAN Shi-jie, , REN Shu-mei, WANG Guixia, , , LIANG Jun, YU Jinxiu, , WANG Yan, , , YANG Qian, DU Peng-zhi, , , WU Song-tao, LI Yuanyuan, CHEN Shengbin, LEI Ting-wu, , WU Si-hong, SI Jian-hua, YANG Pei-hua, , , , , GE Jian-ming, , WANG Yun-qi, , LIU Huixiang, LI Xiao-fen, , TIAN Lei, , SHI Jianming, , , WANG Yong, GAO Jian-she, CHANG Zong-qiang, GUAN Shaohua, , , , , YANG Weiwei, ZHANG Man-liang, LIU Yong-hong, CHEN Fang, SU Yong-hong, FENG Chun, Kao-xue, , XI Hai-yang, , LI Zhenji, LI Xue-feng,
  2007, 29(6): 86-92.
  Abstract PDF
  Crown inclination of Pinus yunnanensis gap border trees and the influencing factors in the mountain area of southwest of Sichuan, southwestern China
  , , , PENG Zhi-gong, , , , LI Jun, , YANG Li-yun, , , , JI Hong_fang, ZHANG Yurong, , , ZHANG Xiao-ming, , , , , DENG Xiao-wen, , JIANG Na, QIN Aiguang, WANG Xiufang, , GUAN Ping, , LIU Ping, LI Jian-lin, , DING Guo-quan, , , LIU Yong-xia, , , , , , , , QIN Qingfeng, , , , , , , , , SONG Rui_qing, , LUO Xiaofang, , YANG Qiu-zhen, , , , , , FAN Wentao, HUANG Jing-feng, FENG Qi, , , ZHANG Yan, YANG Pei-ling, LI Wen-hua, , LUO Juchun, YU Xin-xiao, , , FENG Zhong-ke, YE Wen, MA Danwei, GONG Yue-hua, , SHAO Ming-an, , , , , , HE Wei, , , , , , , SI Jian-hua, LI Yuanyuan, LIANG Jun, , DU Peng-zhi, HAN Shi-jie, LEI Ting-wu, , WU Song-tao, , REN Shu-mei, WU Si-hong, YANG Qian, WANG Guixia, , , , , YU Jinxiu, , CHEN Shengbin, YANG Pei-hua, WANG Yan, , , GAO Jian-she, LI Xiao-fen, WANG Yun-qi, , , WANG Yong, , TIAN Lei, GUAN Shaohua, LIU Huixiang, , , CHANG Zong-qiang, , SHI Jianming, , GE Jian-ming, , , FENG Chun, , , CHEN Fang, LIU Yong-hong, SU Yong-hong, YANG Weiwei, , , ZHANG Man-liang, Kao-xue, LI Xue-feng, XI Hai-yang, , , LI Zhenji
  2007, 29(6): 66-71.
  Abstract PDF
  Effects of disturbance on community structure and higher plant diversity of artificially inducing broadleaved Korean pine forests
  LIU Yong-xia, , , LI Jian-lin, LIU Ping, PENG Zhi-gong, GUAN Ping, DENG Xiao-wen, , , JIANG Na, WANG Xiufang, , , , ZHANG Xiao-ming, YANG Li-yun, , , LI Jun, , , , , QIN Aiguang, , , , JI Hong_fang, , DING Guo-quan, , ZHANG Yurong, , , , , , , , , LUO Xiaofang, , , , , , , , YANG Qiu-zhen, , , , , , , QIN Qingfeng, , , SONG Rui_qing, , , , , , , YE Wen, , LI Wen-hua, YU Xin-xiao, HUANG Jing-feng, , , , , , FAN Wentao, , YANG Pei-ling, GONG Yue-hua, , , , FENG Zhong-ke, , SHAO Ming-an, FENG Qi, ZHANG Yan, MA Danwei, HE Wei, , LUO Juchun, , LEI Ting-wu, WANG Yan, SI Jian-hua, , WANG Guixia, HAN Shi-jie, DU Peng-zhi, YANG Qian, , CHEN Shengbin, , , , , WU Song-tao, , , LI Yuanyuan, , REN Shu-mei, , WU Si-hong, YU Jinxiu, LIANG Jun, , YANG Pei-hua, , , GUAN Shaohua, , , SHI Jianming, LIU Huixiang, , WANG Yun-qi, LI Xiao-fen, , GAO Jian-she, WANG Yong, GE Jian-ming, TIAN Lei, , , CHANG Zong-qiang, , CHEN Fang, SU Yong-hong, ZHANG Man-liang, LIU Yong-hong, YANG Weiwei, , , Kao-xue, FENG Chun, , , , XI Hai-yang, LI Xue-feng, LI Zhenji,
  2007, 29(6): 72-78.
  Abstract PDF
  Growth characteristics and cold resistance of Pinus nigra var. austriaca.
  , , YANG Li-yun, JIANG Na, , LI Jun, LIU Ping, , , QIN Aiguang, , , DENG Xiao-wen, , , ZHANG Xiao-ming, , , , , DING Guo-quan, PENG Zhi-gong, JI Hong_fang, , , ZHANG Yurong, , , , , LIU Yong-xia, , , LI Jian-lin, GUAN Ping, , , WANG Xiufang, , , SONG Rui_qing, , , , , , QIN Qingfeng, , , , , , , , , , , , , YANG Qiu-zhen, , LUO Xiaofang, , MA Danwei, FAN Wentao, , HE Wei, , , , , , LUO Juchun, , , , , ZHANG Yan, , HUANG Jing-feng, , , , , YANG Pei-ling, GONG Yue-hua, , YE Wen, SHAO Ming-an, FENG Qi, FENG Zhong-ke, LI Wen-hua, YU Xin-xiao, LIANG Jun, , , , , CHEN Shengbin, WANG Yan, , SI Jian-hua, , WANG Guixia, , LEI Ting-wu, , REN Shu-mei, DU Peng-zhi, YU Jinxiu, YANG Pei-hua, YANG Qian, , WU Si-hong, , , HAN Shi-jie, WU Song-tao, LI Yuanyuan, , WANG Yong, , , , LIU Huixiang, GUAN Shaohua, GE Jian-ming, , TIAN Lei, LI Xiao-fen, , GAO Jian-she, , SHI Jianming, WANG Yun-qi, CHANG Zong-qiang, , , YANG Weiwei, , , ZHANG Man-liang, Kao-xue, , FENG Chun, CHEN Fang, , LIU Yong-hong, SU Yong-hong, LI Zhenji, XI Hai-yang, , , LI Xue-feng
  2007, 29(6): 53-57.
  Abstract PDF
  Effects of reclaimed water irrigation on the distribution of nitrogen,phosphorus,potassium and chloride in turfgrass tissue
  WANG Xiufang, LI Jian-lin, LIU Ping, ZHANG Yurong, , , DENG Xiao-wen, , DING Guo-quan, , , , , , , YANG Li-yun, , , JIANG Na, , , LIU Yong-xia, , QIN Aiguang, ZHANG Xiao-ming, , , , LI Jun, GUAN Ping, , , , , , PENG Zhi-gong, JI Hong_fang, , , , LUO Xiaofang, , , , , , , , , , , QIN Qingfeng, , , , , , , YANG Qiu-zhen, SONG Rui_qing, , , , YANG Pei-ling, , , LI Wen-hua, SHAO Ming-an, , LUO Juchun, YE Wen, FENG Zhong-ke, , YU Xin-xiao, FAN Wentao, , ZHANG Yan, , , FENG Qi, , , , , , HUANG Jing-feng, GONG Yue-hua, , HE Wei, MA Danwei, , , , , WANG Guixia, WANG Yan, SI Jian-hua, LI Yuanyuan, YU Jinxiu, HAN Shi-jie, YANG Qian, , , , , , CHEN Shengbin, WU Si-hong, YANG Pei-hua, LIANG Jun, REN Shu-mei, WU Song-tao, , LEI Ting-wu, , , , DU Peng-zhi, , , GE Jian-ming, SHI Jianming, , TIAN Lei, LI Xiao-fen, , , , , LIU Huixiang, GAO Jian-she, GUAN Shaohua, WANG Yong, , , WANG Yun-qi, CHANG Zong-qiang, LIU Yong-hong, , FENG Chun, , SU Yong-hong, , , ZHANG Man-liang, Kao-xue, YANG Weiwei, CHEN Fang, , XI Hai-yang, LI Xue-feng, , LI Zhenji,
  2007, 29(6): 58-65.
  Abstract PDF
  Changes of Si concentration in leaves of plants along the Zhangjiang River Watershed, southeastern China
  ZHANG Yurong, JI Hong_fang, , , , PENG Zhi-gong, , , LIU Ping, DING Guo-quan, , , , DENG Xiao-wen, , , LI Jian-lin, , , , , GUAN Ping, YANG Li-yun, JIANG Na, , QIN Aiguang, , WANG Xiufang, , ZHANG Xiao-ming, , , , , LIU Yong-xia, LI Jun, , , , , , , , , , YANG Qiu-zhen, , LUO Xiaofang, , , , , , , , , , , , QIN Qingfeng, SONG Rui_qing, , , , MA Danwei, , ZHANG Yan, HUANG Jing-feng, , HE Wei, FAN Wentao, , , , , YE Wen, SHAO Ming-an, , , YANG Pei-ling, , , YU Xin-xiao, , FENG Zhong-ke, LUO Juchun, LI Wen-hua, , , , , FENG Qi, GONG Yue-hua, WANG Yan, , CHEN Shengbin, , LI Yuanyuan, YANG Qian, , YU Jinxiu, , , REN Shu-mei, , WU Song-tao, DU Peng-zhi, LIANG Jun, , , , SI Jian-hua, WANG Guixia, WU Si-hong, , HAN Shi-jie, LEI Ting-wu, , YANG Pei-hua, , CHANG Zong-qiang, , , TIAN Lei, GE Jian-ming, , LI Xiao-fen, WANG Yong, , GAO Jian-she, , , LIU Huixiang, GUAN Shaohua, , SHI Jianming, WANG Yun-qi, FENG Chun, , ZHANG Man-liang, LIU Yong-hong, , , YANG Weiwei, , Kao-xue, , CHEN Fang, SU Yong-hong, LI Zhenji, , , LI Xue-feng, XI Hai-yang
  2007, 29(6): 47-52.
  Abstract PDF
  Fine root decomposition and nitrogen mineralisation of the primitive Korean pine and broadleaved forests as well as its secondary forests in the Changbaishan Mountains, northeastern China.
  , , , , JIANG Na, DENG Xiao-wen, , , , DING Guo-quan, , ZHANG Xiao-ming, WANG Xiufang, PENG Zhi-gong, QIN Aiguang, GUAN Ping, LIU Ping, LI Jun, ZHANG Yurong, , , , , , LIU Yong-xia, , JI Hong_fang, , , , , , , , YANG Li-yun, , LI Jian-lin, , , , , LUO Xiaofang, , , , , , SONG Rui_qing, , , , , , YANG Qiu-zhen, , , , QIN Qingfeng, , , , , , , , , , , , YU Xin-xiao, HE Wei, LI Wen-hua, , , MA Danwei, , ZHANG Yan, , FENG Zhong-ke, HUANG Jing-feng, LUO Juchun, SHAO Ming-an, , GONG Yue-hua, , , YE Wen, , FAN Wentao, , , FENG Qi, YANG Pei-ling, LEI Ting-wu, , REN Shu-mei, LIANG Jun, , HAN Shi-jie, CHEN Shengbin, WU Si-hong, YANG Pei-hua, , YU Jinxiu, SI Jian-hua, , , , , , , LI Yuanyuan, WANG Yan, YANG Qian, , WANG Guixia, , WU Song-tao, DU Peng-zhi, GAO Jian-she, , GUAN Shaohua, , LIU Huixiang, , SHI Jianming, CHANG Zong-qiang, , , WANG Yong, LI Xiao-fen, , TIAN Lei, WANG Yun-qi, , , GE Jian-ming, , YANG Weiwei, , LIU Yong-hong, FENG Chun, , , , Kao-xue, SU Yong-hong, ZHANG Man-liang, CHEN Fang, , XI Hai-yang, LI Xue-feng, LI Zhenji,
  2007, 29(6): 10-15.
  Abstract PDF
  Genetic diversity of the endangered plant Abies ziyuanensis detected by ISSR markers
  , QIN Aiguang, , GUAN Ping, PENG Zhi-gong, , , , , , LI Jian-lin, , WANG Xiufang, LIU Ping, ZHANG Yurong, YANG Li-yun, , LI Jun, , JIANG Na, DING Guo-quan, , DENG Xiao-wen, , JI Hong_fang, , ZHANG Xiao-ming, LIU Yong-xia, , , , , , , , , , , , , , , , , SONG Rui_qing, , , , , , , , , , , QIN Qingfeng, , LUO Xiaofang, , , , YANG Qiu-zhen, , LI Wen-hua, , LUO Juchun, YANG Pei-ling, ZHANG Yan, , , , FENG Qi, , HE Wei, , , , HUANG Jing-feng, FENG Zhong-ke, , , MA Danwei, , , , FAN Wentao, YU Xin-xiao, , SHAO Ming-an, , , YE Wen, GONG Yue-hua, REN Shu-mei, , , , , WANG Guixia, , YANG Pei-hua, WU Si-hong, , LI Yuanyuan, , SI Jian-hua, HAN Shi-jie, LIANG Jun, , YU Jinxiu, CHEN Shengbin, WU Song-tao, , DU Peng-zhi, , LEI Ting-wu, YANG Qian, , WANG Yan, , GE Jian-ming, SHI Jianming, LIU Huixiang, , CHANG Zong-qiang, , GAO Jian-she, , , TIAN Lei, , WANG Yun-qi, GUAN Shaohua, WANG Yong, LI Xiao-fen, , , , LIU Yong-hong, CHEN Fang, ZHANG Man-liang, , YANG Weiwei, Kao-xue, , FENG Chun, , SU Yong-hong, , LI Zhenji, LI Xue-feng, , XI Hai-yang,
  2007, 29(6): 41-46.
  Abstract PDF
  ISSR analysis on genetic diversity of Gastrodia elata Bl. in Guizhou Province, southwestern China.
  , , , JI Hong_fang, , DENG Xiao-wen, , , , LIU Yong-xia, QIN Aiguang, , , ZHANG Yurong, , , DING Guo-quan, , , GUAN Ping, , , LI Jian-lin, , , , JIANG Na, WANG Xiufang, YANG Li-yun, LI Jun, , LIU Ping, ZHANG Xiao-ming, , , , , PENG Zhi-gong, , , , , QIN Qingfeng, , , , , , , , , , SONG Rui_qing, , , , , , LUO Xiaofang, , , , YANG Qiu-zhen, YANG Pei-ling, , , LUO Juchun, FAN Wentao, YU Xin-xiao, FENG Zhong-ke, YE Wen, SHAO Ming-an, ZHANG Yan, , , , , HUANG Jing-feng, LI Wen-hua, , , , , , HE Wei, , , , FENG Qi, , , MA Danwei, GONG Yue-hua, , , REN Shu-mei, , YANG Qian, HAN Shi-jie, , WANG Guixia, , WANG Yan, YU Jinxiu, WU Song-tao, , , , CHEN Shengbin, SI Jian-hua, , YANG Pei-hua, WU Si-hong, LEI Ting-wu, LIANG Jun, DU Peng-zhi, , LI Yuanyuan, , CHANG Zong-qiang, GE Jian-ming, LIU Huixiang, GAO Jian-she, GUAN Shaohua, , , , , , TIAN Lei, , WANG Yun-qi, SHI Jianming, WANG Yong, , LI Xiao-fen, , , , ZHANG Man-liang, SU Yong-hong, LIU Yong-hong, , CHEN Fang, YANG Weiwei, , FENG Chun, , Kao-xue, LI Xue-feng, , XI Hai-yang, , LI Zhenji
  2007, 29(6): 35-40.
  Abstract PDF
  Effects of nitrogen addition on the early stage decomposition of Korean pine litter in the Changbaishan Mountains, northeastern China.
  , , YANG Li-yun, JI Hong_fang, LI Jun, GUAN Ping, , DENG Xiao-wen, , , PENG Zhi-gong, , , , , , , LI Jian-lin, , LIU Ping, , LIU Yong-xia, , , , , JIANG Na, DING Guo-quan, , , ZHANG Yurong, WANG Xiufang, ZHANG Xiao-ming, , , QIN Aiguang, , , , , , , , , , SONG Rui_qing, , , YANG Qiu-zhen, , , LUO Xiaofang, , , , , , QIN Qingfeng, , , , , , , LUO Juchun, , , , , , YE Wen, YANG Pei-ling, ZHANG Yan, HE Wei, SHAO Ming-an, , , FENG Qi, FENG Zhong-ke, , , , HUANG Jing-feng, , , MA Danwei, FAN Wentao, GONG Yue-hua, , LI Wen-hua, , , YU Xin-xiao, LI Yuanyuan, YANG Pei-hua, , , , WANG Guixia, LIANG Jun, , , , WANG Yan, , WU Si-hong, WU Song-tao, , CHEN Shengbin, , DU Peng-zhi, , SI Jian-hua, LEI Ting-wu, YU Jinxiu, , REN Shu-mei, YANG Qian, HAN Shi-jie, WANG Yong, , , LI Xiao-fen, GAO Jian-she, , , , WANG Yun-qi, , TIAN Lei, LIU Huixiang, , SHI Jianming, GUAN Shaohua, , GE Jian-ming, CHANG Zong-qiang, SU Yong-hong, ZHANG Man-liang, CHEN Fang, LIU Yong-hong, Kao-xue, , , , YANG Weiwei, , , FENG Chun, , LI Xue-feng, XI Hai-yang, LI Zhenji,
  2007, 29(6): 16-22.
  Abstract PDF
  Transformation of transcription factor DREB1C gene into the fastgrowing black locust mediated with Agrobacterium tumefaciens
  , , PENG Zhi-gong, GUAN Ping, JI Hong_fang, , , LIU Ping, JIANG Na, , , YANG Li-yun, LI Jian-lin, , WANG Xiufang, , , , ZHANG Xiao-ming, , , DING Guo-quan, , , , , , , , LI Jun, LIU Yong-xia, , , , DENG Xiao-wen, , QIN Aiguang, ZHANG Yurong, , , , , LUO Xiaofang, , , , , SONG Rui_qing, , , , , , , QIN Qingfeng, YANG Qiu-zhen, , , , , , , , YANG Pei-ling, FENG Qi, , , YE Wen, HE Wei, FENG Zhong-ke, MA Danwei, , , LI Wen-hua, , LUO Juchun, FAN Wentao, , SHAO Ming-an, HUANG Jing-feng, YU Xin-xiao, , , , , , GONG Yue-hua, , , , ZHANG Yan, , , SI Jian-hua, , , , WU Song-tao, , WU Si-hong, , DU Peng-zhi, , , YANG Qian, , LI Yuanyuan, LEI Ting-wu, , WANG Guixia, CHEN Shengbin, , , YU Jinxiu, WANG Yan, REN Shu-mei, LIANG Jun, YANG Pei-hua, HAN Shi-jie, , WANG Yong, , , TIAN Lei, GAO Jian-she, , , LIU Huixiang, GUAN Shaohua, SHI Jianming, CHANG Zong-qiang, WANG Yun-qi, GE Jian-ming, LI Xiao-fen, , , , Kao-xue, LIU Yong-hong, CHEN Fang, , YANG Weiwei, FENG Chun, , , , ZHANG Man-liang, SU Yong-hong, , , XI Hai-yang, LI Zhenji, , LI Xue-feng
  2007, 29(6): 29-34.
  Abstract PDF