Advanced search

  column
  Time trajectory analysis of scenic forest biomass and driving factors in Zijin Mountain, eastern China
  LI Ming-yang, YU Chao, ZHANG Mi-fang, HU Man
  2015, 37(2): 1-7. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.008
  Abstract PDF
  Compatible standing tree volume and above-ground biomass equations for spruce (Picea asperata) in northeastern China
  LIU Qiong-ge, PENG Dao-li, HUANG Guo-sheng, ZENG Wei-sheng, WANG Xue-jun
  2015, 37(2): 8-15. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.005
  Abstract PDF
  Changes of the internal characteristics of knots in larch plantation
  CHEN Dong-sheng, SUN Xiao-mei, LI Feng-ri, JIA Wei-wei
  2015, 37(2): 16-23. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.014
  Abstract PDF
  Stock volume and productivity of Larix principis-rupprechtii in northern and northwestern China
  ZHAO Kuang-ji, WANG Li-dong, WANG Li-jun, JIA Zhong-kui, MA Lü-yi
  2015, 37(2): 24-31. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.011
  Abstract PDF
  Biomass, carbon stock and allocation characteristics in Mesua ferrea plantation
  MING An-gang, ZHENG Lu, MA Jing, TAO Yi, LAO Qing-xiang, LU Li-hua
  2015, 37(2): 32-39. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.015
  Abstract PDF
  Simulation model of crown profile for Chinese fir (Cunninghamia lanceolata) in different age groups
  GUO Yan-rong, WU Bao-guo, ZHENG Xiao-xian, ZHENG De-xiang, LIU Yang, DONG Chen, ZHANG Mu-bo
  2015, 37(2): 40-47. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.007
  Abstract PDF
  How enclosure affects community characteristics of the sandy grassland in semi-arid areas of northwestern China
  LIU Xiao-dan, ZHANG Ke-bin, WANG Li-li, YANG Xiao-hui
  2015, 37(2): 48-54. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.010
  Abstract PDF
  Analysis on clustering and evolutionary trends of infraspecific taxa of Vitex negundo L
  LU Duan-zheng, WANG Jiu-li, XIE Lei
  2015, 37(2): 55-58. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.019
  Abstract PDF
  Element characteristics in the precipitation conversion process in Betula platyphlla forest of Xiaoxing’an Mountains, northeastern China
  SHENG Hou-cai, CAI Ti-jiu, JU Cun-yong
  2015, 37(2): 59-66. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.009
  Abstract PDF
  Variation of seed characters in Korean pine (Pinus koraiensis ) multi-clonal populations
  ZHANG Zhen, ZHANG Han-guo, ZHOU Yu, LIU Ling, YU Hong-ying, WANG Xu, FENG Wan-ju
  2015, 37(2): 67-78. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.020
  Abstract PDF
  Inducing chromosome doubling of embryo sac in Populus tomentosa with high temperature exposure for hybrid triploids
  KANG Ning, BAI Feng-ying, ZHANG Ping-dong, KANG Xiang-yang
  2015, 37(2): 79-86. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.021
  Abstract PDF
  Sequence and functional analysis of FAD2 gene from Xanthoceras sorbifolia seeds
  ZHAO Na, ZHANG Yuan, LI Qiu-qi, LI Ru-fang, GUO Hui-hong
  2015, 37(2): 87-93. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.017
  Abstract PDF
  Expression analysis of carbonic anhydrase gene family in Populus simonii × P nigra
  QU Zan-shuang, QIAN Ting-ting, HOU Cong, ZHANG Li-jie, WEI Zhi-gang
  2015, 37(2): 94-99. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.016
  Abstract PDF
  Cloning and function analysis of PdPP2C from Populus deltoides
  GUO Peng, ZHANG Shi-gang, XING Xin, JIANG Jian
  2015, 37(2): 100-106. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.018
  Abstract PDF
  Growth rate dynamics and size variation of Bolboschoenus planiculmis population from tuber sprouting
  NING Yu, DONG Shu-bin, ZHANG Zhi-xiang, CUI Li-juan, ZHAO Liang-cheng
  2015, 37(2): 107-112. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.013
  Abstract PDF
  Synergistic biocontrol mechanism of Pseudomonas aeruginosa and Trichoderma longibrachiatum on Arthrinium phaeospermum
  QIAO Tian-min, ZHANG Jing, ZHU Tian-hui
  2015, 37(2): 113-120. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.012
  Abstract PDF
  Relationship between the composition and tannin content in winter food for roe deer at Zhanhe forest farm of Lesser Xingan Mountains
  HE Huan, ZHANG Wei-qi, LIU Rui, ZHANG Ming-hai
  2015, 37(2): 121-127. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.006
  Abstract PDF
  Effect of exogenous salicylic acid on salt tolerance in perennial ryegrass
  DONG Hui, DUAN Xiao-chun, CHANG Zhi-hui
  2015, 37(2): 128-135. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.001
  Abstract PDF
  Synthesis and slow-release performance of formaldehyde crosslinked lignin quaternary ammonium salt-urea
  TIAN Jin-ling, SHI Xiao-meng, FANG Gui-zhen, REN Shi-xue
  2015, 37(2): 136-141. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.002
  Abstract PDF
  Optimization of extraction technology of ginsenosides from ginseng leaves by response surface method
  CHENG Jing, LEI Jian-du, LIU Jing, WANG Lu-ying, DENG Li-hong, HE Jing
  2015, 37(2): 142-147. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.003
  Abstract PDF
  Ergonomics evaluation of portable pneumatic extinguisher
  WANG Lin-jie, LI Wen-bin, ZHOU Qi-han, CHEN Jing-lian
  2015, 37(2): 148-152. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2015.02.004
  Abstract PDF