Advanced search

  column
  Functional annotation and analysis of transcriptome of Bombax ceiba with different flower colors
  Yang Xiaohui, Zhu Zhengcai, Xu Fang, Wang Haihua, Li Wenye, Yang Zhenyi, Chen Xiaojin, Zhu Baozhu
  2022, 44(3): 1-11. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210250
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation and selection of excellent provenances of Pinus koraiensis based on growth and wood properties
  Wei Jiatong, Chen Siqi, Lu Xianbo, Zhang Feifan, Pan Zhenhai, Liu Yanru, Ge Lili, Zhao Xiyang
  2022, 44(3): 12-23. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210247
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of hydraulic and isohydraulic characteristics of leaves of four common trees in Gaotang area of North China
  Ran Ran, Zhang Xiangxue, Wu Min, Jia Liming
  2022, 44(3): 24-35. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210093
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of super absorbent polymer dosage on growth, photosynthetic characteristics and stress-resistance physiology of Populus euphratica seedlings
  Liu Chenyu, Ma Rui, Luo Wenjing, Han Lu, Wang Haizhen
  2022, 44(3): 36-44. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210300
  Abstract FullText HTML PDF
  Determination of initial thinning period of Chinese fir plantation based on large diameter timber cultivation
  Song Chongsheng, Wang Youliang, Zhang Lirong, Zheng Mingming, Ren Zhengbiao, He Zongming, Fan Shaohui, Lin Kaimin
  2022, 44(3): 45-54. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200397
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics and potential fire behavior of combustibles in the canopy of Pinus tabuliformis forest in Badaling Forest Farm of Beijing
  Chen Minsi, Du Jianhua, Wang Wei, Yu Haichen, Wang Bo, Gu Ze, Liu Xiaodong
  2022, 44(3): 55-64. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210084
  Abstract FullText HTML PDF
  Litter decomposition and nutrient release of typical forest communities in non-growing season in cold temperate zone
  Zhang Di, Man Xiuling, Liu Siqi, Xu Zhipeng
  2022, 44(3): 65-74. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210338
  Abstract FullText HTML PDF
  Physiological response characteristics of Phyllostachys aureosulcata and its varieties after natural extreme low temperature
  Xia Wen, Yin Zixu, Guan Fengying
  2022, 44(3): 75-84. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210330
  Abstract FullText HTML PDF
  Competition simulation of flower meadow community based on neighborhood interference model
  Jiang Yarong, Jiang Shirong, Yuan Tao, Li Yan, Dong Mingzhe, Wu Luyao, Tang Ying
  2022, 44(3): 85-97. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200352
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of mtDNA genetic diversity and genetic structure of captive forest musk deer population
  Guo Xiaobing, Huang Zhixin, Zhang Tianxiang, Ding Jianhong, Gao Yunyun, Fu Yajun, Hu Defu, Liu Gang
  2022, 44(3): 98-105. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210050
  Abstract FullText HTML PDF
  Construction and optimization of ecological network in Beijing section of Yongding River Basin based on ecosystem services
  Gao Na, Jiang Xue, Zheng Xi
  2022, 44(3): 106-118. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200272
  Abstract FullText HTML PDF
  Air quality evaluation method based on progressive DS evidence theory
  Sun Qiao, Zhang Tong, Wang Xinyang, Chen Zhibo
  2022, 44(3): 119-128. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210228
  Abstract FullText HTML PDF
  Dimensional stability of Scots pine modified by in-situ polymerization esterification
  Wang Xuan, Wang Mingzhi, Cao Jinzhen
  2022, 44(3): 129-139. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210271
  Abstract FullText HTML PDF
  Tensile and bending properties of radial slivers of Moso bamboo
  Yang Xin, Zhang Fangda, Huang Yanhui, Fei Benhua
  2022, 44(3): 140-147. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210333
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimization of finger joint parameters and nondestructive testing of bending properties of radiata pine laminates
  Ye Qi, Guan Cheng, Zhang Houjiang, Gong Yingchun, Sui Yongfeng, Liu Lige
  2022, 44(3): 148-160. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210351
  Abstract FullText HTML PDF