Advanced search

  column
  Remote sensing estimation and change analysis of fractional vegetation coverage in Natural Forest Resource Protection Project area
  Yu Tao, Pang Yong, Meng Shili, Jia Wen, Li Haikui, Sun Bin
  2023, 45(5): 1-13. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220324
  Abstract FullText HTML PDF
  Impact assessment of ecological service value under multi scenario simulation in Beijing based on land use
  Mou Yan, Feng Fei
  2023, 45(5): 14-24. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220351
  Abstract FullText HTML PDF
  Cytological mechanism of pollen abortion induced by high temperature in Populus canescens
  Li Zhiqun, Kong Bo, Cheng Xuetong, Li Liang, Zhang Pingdong
  2023, 45(5): 25-34. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210498
  Abstract FullText HTML PDF
  Cloning and functional study of the alkaline/neutral invertase gene PtoNIN1 in Populus tomentosa
  Yang Ning, Yang Xiong, Li Guolei, Chen Zhong
  2023, 45(5): 35-46. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220171
  Abstract FullText HTML PDF
  Preliminary study on the interaction effect between genotypes and environment of growth traits in Pinus massoniana clones
  Wang Yin, Yao Ruiling, Chen Zhenhua, Gan Deyu, Peng Jian
  2023, 45(5): 47-56. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210312
  Abstract FullText HTML PDF
  Comprehensive evaluation of seed and fruit traits of thin shell of pecan clones
  Yang Bingbing, Yao Xiaohua, Zhang Chengcai, Shao Weizhong, Yang Yuchen, Liu Linxiu
  2023, 45(5): 57-66. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210323
  Abstract FullText HTML PDF
  Mixed effect model of stem density of Populus nigra × P. simonii based on beta regression
  Wu Xinhua, Miao Zheng, Hao Yuanshuo, Dong Lihu
  2023, 45(5): 67-78. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220450
  Abstract FullText HTML PDF
  Construction of crown width model of Larix gmelinii plantation in Xiaoxing’an Mountains of northeastern China
  Liu Suoming, Wang Junjie, Yan Yunfei, Jiang Lichun
  2023, 45(5): 79-87. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210551
  Abstract FullText HTML PDF
  Height curve of natural Larix gmelinii in the Daxing’anling Mountains of northeastern China based on forest classification
  Dong Lingbo, Shao Weiwei, Tian Dongyuan, Liu Zhaogang
  2023, 45(5): 88-96. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210513
  Abstract FullText HTML PDF
  Differences in soil water and nutrient storage in subtropical forests under different restoration modes
  Ma Yaohua, Liu Hongbing, Li Yuxin, Li Xin, Liu Bin, Yang Shiyun, Zeng Shiqi, Bu Wensheng
  2023, 45(5): 97-105. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220365
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic response of soil moisture content to rainfall under different vegetation cover types on the Bashang Plateau, northwestern Hebei Province of northern China
  Dang Yi, Wang Wei, Zhang Yonge, Wang Yusong, Ding Bingbing, Fan Dengxing, Jia Guodong, Yu Xinxiao, Dong Junjie
  2023, 45(5): 106-118. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220220
  Abstract FullText HTML PDF
  Short-term effects of disturbance and nitrogen deposition on Alternanthera philoxeroides invading wetland plant communities
  Jiang Fan, A Siha, Cai Jingfang, Sun Kai, Shen Yiluan, Gao Haiyan, Li Hongli
  2023, 45(5): 119-132. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210552
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of pesticides on soil microbial population and preliminary screening of resistant strains
  Chen Ruting, Lu Hanwen, Zhuang Yutong, Yang Yunzhao, Luo Yuxin, Chi Defu
  2023, 45(5): 133-142. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210320
  Abstract FullText HTML PDF
  Moisture content and its influencing factors of wood structures at Shuiguan Site in Jinzhongdu Watergate Site of Beijing
  Zhou Haoyu, Peng Lin, Zhang Houjiang, Zong Yuanyuan, Wang Qun, Shi Jinshan, Ma Runjie
  2023, 45(5): 143-154. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220499
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation of heat transfer performance of engineered wood flooring with built-in electric heating semi-conductive layer
  Liu Xiao, Yu Zhiming, Zhang Yang, Guo Jin, Zeng Guangchen
  2023, 45(5): 155-162. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220503
  Abstract FullText HTML PDF