Advanced search

  column
  Assessment of air cleanness degree in Beijing using negative air ion concentration as an index
  LIU Jian_mei, CAO Bang_hua, , , , ZHOU Cun_yu, , , , WEN Yuan_guang, , , XIE Li_sheng, , LI Jie, , LI Qun, , , , , , , LIU Shi_rong, , YANG Wen_bin, , , , , , , XIANG Shi_long, , ZHAI Ming_pu, , ZHOU Guo_yi, , ZHENG Caixia, , CHEN Fang, WANG An_zhi, XIAO Meng, , , , , HUANG Min_ren, , , PEI Tie_fan, , , , , DING Kunsh, WU Li_yun, , WANG Jing_ying, , WANG Ming_xiu, , HE Tai_ping, GUO Liang, WANG Ying_hong, , LI Jing, WANG Xiao_jiang, ZHANG De_qiang, , DIAO Yi_wei, CUI Guo_fa , , CAI Ru, LIU Li_cheng, LIANG Hong_wen, LIU Shi_zhong, DUAN Wen_xia, WEI Yong_xin, WANG Yue_si, CHEN Fang, CHEN Ting, WANG Li, SUN Yang
  2005, 27(4): 56-59.
  Abstract PDF
  Establishment of shoot regeneration system from leaves of Dendranthema×grandiflora.4
  CAO Bang_hua, LI Jie, LI Qun, , , XIE Li_sheng, , , , , , ZHOU Cun_yu, LIU Jian_mei, , , , , , WEN Yuan_guang, , YANG Wen_bin, , , , , LIU Shi_rong, , XIANG Shi_long, , , , , , , , HUANG Min_ren, , , , , ZHENG Caixia, ZHAI Ming_pu, WANG An_zhi, ZHOU Guo_yi, , XIAO Meng, CHEN Fang, , , , , HE Tai_ping, WANG Jing_ying, DING Kunsh, , , , , , , WANG Ming_xiu, GUO Liang, WU Li_yun, PEI Tie_fan, WANG Ying_hong, , , DIAO Yi_wei, CAI Ru, CUI Guo_fa , LI Jing, ZHANG De_qiang, WANG Xiao_jiang, , LIANG Hong_wen, LIU Li_cheng, DUAN Wen_xia, LIU Shi_zhong, WEI Yong_xin, CHEN Fang, WANG Yue_si, CHEN Ting, WANG Li, SUN Yang
  2005, 27(4): 97-100.
  Abstract PDF
  .Relation between growth of high-yield poplar and density and planting composition in Keerqin sandy land
  XIE Li_sheng, LI Jie, , WEN Yuan_guang, , , , , LI Qun, CAO Bang_hua, , , , , ZHOU Cun_yu, , , , LIU Jian_mei, , , , , , , , , , , , LIU Shi_rong, XIANG Shi_long, , YANG Wen_bin, ZHAI Ming_pu, XIAO Meng, , , , , , HUANG Min_ren, , , , , WANG An_zhi, ZHOU Guo_yi, ZHENG Caixia, CHEN Fang, WU Li_yun, WANG Ying_hong, , , , GUO Liang, DING Kunsh, , HE Tai_ping, PEI Tie_fan, , , WANG Jing_ying, WANG Ming_xiu, , , CAI Ru, , ZHANG De_qiang, DIAO Yi_wei, , WANG Xiao_jiang, CUI Guo_fa , LI Jing, LIANG Hong_wen, LIU Li_cheng, LIU Shi_zhong, DUAN Wen_xia, CHEN Ting, CHEN Fang, WEI Yong_xin, WANG Yue_si, WANG Li, SUN Yang
  2005, 27(4): 33-38.
  Abstract PDF
  Plant diversity and dynamics in industrial plantations of eucalyptus
  LIU Jian_mei, , , , , , , XIE Li_sheng, , LI Qun, , WEN Yuan_guang, , ZHOU Cun_yu, , , , LI Jie, CAO Bang_hua, , , XIANG Shi_long, , , , , , YANG Wen_bin, , , , LIU Shi_rong, , , , ZHAI Ming_pu, ZHENG Caixia, , , XIAO Meng, WANG An_zhi, , ZHOU Guo_yi, HUANG Min_ren, CHEN Fang, , , , , , WANG Ying_hong, , , , DING Kunsh, , WANG Jing_ying, GUO Liang, WU Li_yun, WANG Ming_xiu, HE Tai_ping, PEI Tie_fan, , , , , , , CAI Ru, CUI Guo_fa , WANG Xiao_jiang, DIAO Yi_wei, LI Jing, ZHANG De_qiang, DUAN Wen_xia, LIU Shi_zhong, LIANG Hong_wen, LIU Li_cheng, WEI Yong_xin, WANG Yue_si, CHEN Ting, CHEN Fang, SUN Yang, WANG Li
  2005, 27(4): 17-22.
  Abstract PDF
  Automatic testing of technical properties of molding compress of self-bonding agricultural straw.
  , , , , XIE Li_sheng, ZHOU Cun_yu, LIU Jian_mei, , , , , , LI Qun, , LI Jie, , , CAO Bang_hua, WEN Yuan_guang, , YANG Wen_bin, , , , LIU Shi_rong, , XIANG Shi_long, , , , , , , , , , HUANG Min_ren, ZHOU Guo_yi, ZHENG Caixia, , CHEN Fang, , , , , XIAO Meng, ZHAI Ming_pu, WANG An_zhi, , , WANG Ying_hong, , HE Tai_ping, WANG Ming_xiu, GUO Liang, , , , WU Li_yun, , DING Kunsh, PEI Tie_fan, , WANG Jing_ying, , , CUI Guo_fa , , CAI Ru, LI Jing, , ZHANG De_qiang, DIAO Yi_wei, WANG Xiao_jiang, DUAN Wen_xia, LIU Li_cheng, LIU Shi_zhong, LIANG Hong_wen, WEI Yong_xin, CHEN Fang, CHEN Ting, WANG Yue_si, SUN Yang, WANG Li
  2005, 27(4): 82-85.
  Abstract PDF
  Flow trend and periodic variation of Zagunao River using wavelet analysis
  , , , , LIU Jian_mei, XIE Li_sheng, , , , , , LI Jie, , , ZHOU Cun_yu, WEN Yuan_guang, , LI Qun, CAO Bang_hua, , , , , XIANG Shi_long, , , , , , LIU Shi_rong, , , , YANG Wen_bin, ZHAI Ming_pu, , , , , , , ZHOU Guo_yi, HUANG Min_ren, CHEN Fang, , XIAO Meng, ZHENG Caixia, WANG An_zhi, , , , , , , , PEI Tie_fan, , WANG Ming_xiu, HE Tai_ping, GUO Liang, WANG Ying_hong, WANG Jing_ying, DING Kunsh, , , WU Li_yun, DIAO Yi_wei, , LI Jing, , ZHANG De_qiang, CUI Guo_fa , WANG Xiao_jiang, CAI Ru, LIANG Hong_wen, DUAN Wen_xia, LIU Shi_zhong, LIU Li_cheng, CHEN Fang, CHEN Ting, WANG Yue_si, WEI Yong_xin, SUN Yang, WANG Li
  2005, 27(4): 49-55.
  Abstract PDF
  Water conditions and seasonal changes of hydraulic architecture in eight greenery tree species.
  , LIU Jian_mei, CAO Bang_hua, , , , WEN Yuan_guang, , , , LI Qun, , , , XIE Li_sheng, LI Jie, ZHOU Cun_yu, , , , LIU Shi_rong, , , , , , XIANG Shi_long, , , YANG Wen_bin, , , , , , , XIAO Meng, , HUANG Min_ren, ZHOU Guo_yi, , , ZHENG Caixia, ZHAI Ming_pu, , , WANG An_zhi, , CHEN Fang, , , PEI Tie_fan, WU Li_yun, WANG Ying_hong, , WANG Ming_xiu, WANG Jing_ying, GUO Liang, HE Tai_ping, , , , , , , DING Kunsh, DIAO Yi_wei, , CAI Ru, WANG Xiao_jiang, ZHANG De_qiang, LI Jing, , CUI Guo_fa , DUAN Wen_xia, LIU Li_cheng, LIU Shi_zhong, LIANG Hong_wen, CHEN Ting, CHEN Fang, WANG Yue_si, WEI Yong_xin, WANG Li, SUN Yang
  2005, 27(4): 43-48.
  Abstract PDF
  Effects of exogenous growth regulators on somatic embryogenesis of Cymbidium hybridum.
  , , , , , CAO Bang_hua, , LIU Jian_mei, LI Jie, , ZHOU Cun_yu, XIE Li_sheng, LI Qun, WEN Yuan_guang, , , , , , , , , LIU Shi_rong, , , , , , , , YANG Wen_bin, , , XIANG Shi_long, HUANG Min_ren, , ZHENG Caixia, , , , ZHAI Ming_pu, , XIAO Meng, WANG An_zhi, , , CHEN Fang, , , ZHOU Guo_yi, , GUO Liang, , , DING Kunsh, , PEI Tie_fan, WANG Jing_ying, HE Tai_ping, WANG Ying_hong, , , , WU Li_yun, , WANG Ming_xiu, DIAO Yi_wei, CUI Guo_fa , , ZHANG De_qiang, CAI Ru, , WANG Xiao_jiang, LI Jing, LIANG Hong_wen, LIU Shi_zhong, DUAN Wen_xia, LIU Li_cheng, CHEN Ting, WANG Yue_si, CHEN Fang, WEI Yong_xin, WANG Li, SUN Yang
  2005, 27(4): 65-68.
  Abstract PDF
  Combinative mechanism between dyestuff and wood
  , ZHOU Cun_yu, , , XIE Li_sheng, LIU Jian_mei, WEN Yuan_guang, , LI Qun, , , , , CAO Bang_hua, LI Jie, , , , , , , , , , XIANG Shi_long, , , , , , YANG Wen_bin, LIU Shi_rong, , , ZHENG Caixia, , , HUANG Min_ren, , , XIAO Meng, ZHOU Guo_yi, CHEN Fang, , ZHAI Ming_pu, , , , WANG An_zhi, , , , WANG Ming_xiu, , , , PEI Tie_fan, DING Kunsh, WANG Jing_ying, , , WU Li_yun, GUO Liang, WANG Ying_hong, HE Tai_ping, , DIAO Yi_wei, CUI Guo_fa , WANG Xiao_jiang, CAI Ru, LI Jing, ZHANG De_qiang, , , DUAN Wen_xia, LIU Li_cheng, LIU Shi_zhong, LIANG Hong_wen, WEI Yong_xin, WANG Yue_si, CHEN Ting, CHEN Fang, SUN Yang, WANG Li
  2005, 27(4): 78-81.
  Abstract PDF
  Automatic identification for standing tree limb pruning.
  , WEN Yuan_guang, , XIE Li_sheng, , CAO Bang_hua, , , , , LI Jie, , , , ZHOU Cun_yu, , LIU Jian_mei, LI Qun, , , YANG Wen_bin, , XIANG Shi_long, , , LIU Shi_rong, , , , , , , , , , , WANG An_zhi, , , ZHAI Ming_pu, , , , CHEN Fang, ZHENG Caixia, HUANG Min_ren, ZHOU Guo_yi, , , XIAO Meng, WU Li_yun, , HE Tai_ping, , , WANG Ying_hong, , WANG Jing_ying, WANG Ming_xiu, , GUO Liang, DING Kunsh, , , PEI Tie_fan, , , CUI Guo_fa , LI Jing, CAI Ru, DIAO Yi_wei, ZHANG De_qiang, , WANG Xiao_jiang, LIANG Hong_wen, DUAN Wen_xia, LIU Shi_zhong, LIU Li_cheng, WANG Yue_si, CHEN Ting, CHEN Fang, WEI Yong_xin, SUN Yang, WANG Li
  2005, 27(4): 86-89.
  Abstract PDF
  Growth strain evaluation in different species of eucalyptus plantation in south China.
  , , , , , , , , LI Qun, ZHOU Cun_yu, , CAO Bang_hua, WEN Yuan_guang, , XIE Li_sheng, , , LI Jie, LIU Jian_mei, , , , , , , XIANG Shi_long, , YANG Wen_bin, , , , , LIU Shi_rong, , , , HUANG Min_ren, XIAO Meng, ZHOU Guo_yi, CHEN Fang, , , , , WANG An_zhi, ZHAI Ming_pu, , , ZHENG Caixia, , HE Tai_ping, , WANG Ying_hong, WANG Ming_xiu, , DING Kunsh, , , WANG Jing_ying, , PEI Tie_fan, WU Li_yun, , , , GUO Liang, CUI Guo_fa , LI Jing, CAI Ru, , DIAO Yi_wei, WANG Xiao_jiang, , ZHANG De_qiang, LIANG Hong_wen, DUAN Wen_xia, LIU Shi_zhong, LIU Li_cheng, CHEN Ting, WANG Yue_si, WEI Yong_xin, CHEN Fang, WANG Li, SUN Yang
  2005, 27(4): 69-72.
  Abstract PDF
  Effects of pre-chilling on germination of Robinia pseudoacacia under salt stress
  , , , , , LI Qun, LI Jie, LIU Jian_mei, , ZHOU Cun_yu, WEN Yuan_guang, , , XIE Li_sheng, , , , , CAO Bang_hua, , XIANG Shi_long, , , , , , , , , , , , YANG Wen_bin, LIU Shi_rong, HUANG Min_ren, , ZHOU Guo_yi, WANG An_zhi, , ZHENG Caixia, , XIAO Meng, CHEN Fang, , ZHAI Ming_pu, , , , , , , , , GUO Liang, , , , WU Li_yun, WANG Jing_ying, WANG Ming_xiu, WANG Ying_hong, DING Kunsh, , HE Tai_ping, , PEI Tie_fan, CAI Ru, LI Jing, DIAO Yi_wei, WANG Xiao_jiang, , , ZHANG De_qiang, CUI Guo_fa , DUAN Wen_xia, LIANG Hong_wen, LIU Li_cheng, LIU Shi_zhong, CHEN Ting, CHEN Fang, WEI Yong_xin, WANG Yue_si, WANG Li, SUN Yang
  2005, 27(4): 39-42.
  Abstract PDF
  Optimization of Agrobacterium mediated transformation of Rosa hybrida
  , , , , LI Qun, , , , LIU Jian_mei, WEN Yuan_guang, , , , , , ZHOU Cun_yu, LI Jie, XIE Li_sheng, CAO Bang_hua, , , , , LIU Shi_rong, , , , , , , YANG Wen_bin, , XIANG Shi_long, , , , WANG An_zhi, , ZHOU Guo_yi, ZHAI Ming_pu, , , CHEN Fang, , , HUANG Min_ren, ZHENG Caixia, XIAO Meng, , , , , WANG Jing_ying, , , , , WANG Ming_xiu, GUO Liang, , WANG Ying_hong, PEI Tie_fan, HE Tai_ping, , WU Li_yun, DING Kunsh, DIAO Yi_wei, , , CAI Ru, LI Jing, CUI Guo_fa , ZHANG De_qiang, WANG Xiao_jiang, LIU Li_cheng, LIANG Hong_wen, DUAN Wen_xia, LIU Shi_zhong, CHEN Fang, CHEN Ting, WEI Yong_xin, WANG Yue_si, SUN Yang, WANG Li
  2005, 27(4): 60-64.
  Abstract PDF
  Tree productivity and water production potential in Returning Farmland to Forest Project in Datong County, Qinghai Province
  , , CAO Bang_hua, LI Qun, , , LIU Jian_mei, , , XIE Li_sheng, , , , , , , WEN Yuan_guang, ZHOU Cun_yu, LI Jie, , , , XIANG Shi_long, , , , , , LIU Shi_rong, , , , YANG Wen_bin, , , ZHENG Caixia, , , , CHEN Fang, ZHAI Ming_pu, WANG An_zhi, , , HUANG Min_ren, XIAO Meng, , ZHOU Guo_yi, , , , PEI Tie_fan, , WANG Jing_ying, WANG Ying_hong, WANG Ming_xiu, GUO Liang, , DING Kunsh, HE Tai_ping, , WU Li_yun, , , , , ZHANG De_qiang, DIAO Yi_wei, WANG Xiao_jiang, , CUI Guo_fa , , CAI Ru, LI Jing, LIANG Hong_wen, DUAN Wen_xia, LIU Li_cheng, LIU Shi_zhong, CHEN Fang, CHEN Ting, WANG Yue_si, WEI Yong_xin, SUN Yang, WANG Li
  2005, 27(4): 28-32.
  Abstract PDF
  Genetic diversity of the rare and endangered plant Trillium tschonoskii in Sichuan Province
  ZHOU Cun_yu, LI Jie, , , XIE Li_sheng, , , , CAO Bang_hua, , , , LI Qun, , , LIU Jian_mei, , , WEN Yuan_guang, , , LIU Shi_rong, , , , , , XIANG Shi_long, , , , YANG Wen_bin, , , , , CHEN Fang, WANG An_zhi, , ZHENG Caixia, HUANG Min_ren, , ZHAI Ming_pu, XIAO Meng, , ZHOU Guo_yi, , , , , WANG Ying_hong, , DING Kunsh, PEI Tie_fan, HE Tai_ping, , , GUO Liang, , , , WANG Jing_ying, , WANG Ming_xiu, , WU Li_yun, DIAO Yi_wei, CAI Ru, , CUI Guo_fa , , ZHANG De_qiang, LI Jing, WANG Xiao_jiang, LIU Shi_zhong, LIANG Hong_wen, LIU Li_cheng, DUAN Wen_xia, WEI Yong_xin, CHEN Ting, WANG Yue_si, CHEN Fang, WANG Li, SUN Yang
  2005, 27(4): 1-6.
  Abstract PDF
  Variation regularity of taxol content in natural populations of Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. in China
  LIU Jian_mei, , LI Qun, , , , , , , , XIE Li_sheng, , , ZHOU Cun_yu, , WEN Yuan_guang, LI Jie, , CAO Bang_hua, , , XIANG Shi_long, YANG Wen_bin, , LIU Shi_rong, , , , , , , , , , , , , XIAO Meng, , , , WANG An_zhi, HUANG Min_ren, CHEN Fang, ZHENG Caixia, ZHOU Guo_yi, ZHAI Ming_pu, , , , WANG Ming_xiu, , HE Tai_ping, , , GUO Liang, WANG Jing_ying, DING Kunsh, WANG Ying_hong, , PEI Tie_fan, , WU Li_yun, , , , , WANG Xiao_jiang, , LI Jing, ZHANG De_qiang, CUI Guo_fa , DIAO Yi_wei, CAI Ru, LIU Li_cheng, LIU Shi_zhong, DUAN Wen_xia, LIANG Hong_wen, WANG Yue_si, WEI Yong_xin, CHEN Ting, CHEN Fang, WANG Li, SUN Yang
  2005, 27(4): 7-11.
  Abstract PDF
  Soil respiration of a coniferous and broad_leaved mixed forest in Dinghushan Mountain, Guangdong Province
  , , , , , , , LI Qun, ZHOU Cun_yu, , , , XIE Li_sheng, LIU Jian_mei, CAO Bang_hua, LI Jie, WEN Yuan_guang, , , , YANG Wen_bin, LIU Shi_rong, , , , , XIANG Shi_long, , , , , , , , , , CHEN Fang, , WANG An_zhi, , ZHENG Caixia, XIAO Meng, ZHOU Guo_yi, , ZHAI Ming_pu, HUANG Min_ren, , , , , WANG Ying_hong, , GUO Liang, PEI Tie_fan, , DING Kunsh, WANG Jing_ying, , , WU Li_yun, , WANG Ming_xiu, , , HE Tai_ping, , CUI Guo_fa , CAI Ru, LI Jing, DIAO Yi_wei, WANG Xiao_jiang, , ZHANG De_qiang, , LIU Li_cheng, LIU Shi_zhong, DUAN Wen_xia, LIANG Hong_wen, CHEN Ting, WEI Yong_xin, CHEN Fang, WANG Yue_si, WANG Li, SUN Yang
  2005, 27(4): 23-27.
  Abstract PDF
  Comparative analysis of plant diversity of Pinus tabulaeformis forests in ten regions of Beijing mountainous area
  ZHOU Cun_yu, WEN Yuan_guang, , CAO Bang_hua, , LIU Jian_mei, , , , , , , LI Jie, , , , XIE Li_sheng, , LI Qun, YANG Wen_bin, , , , , , LIU Shi_rong, , , , , , , , XIANG Shi_long, , , , , CHEN Fang, , , , WANG An_zhi, ZHENG Caixia, HUANG Min_ren, ZHAI Ming_pu, XIAO Meng, , ZHOU Guo_yi, , , , , , WU Li_yun, , , DING Kunsh, HE Tai_ping, WANG Jing_ying, PEI Tie_fan, GUO Liang, WANG Ying_hong, WANG Ming_xiu, , , LI Jing, DIAO Yi_wei, , CAI Ru, CUI Guo_fa , ZHANG De_qiang, , WANG Xiao_jiang, LIU Shi_zhong, DUAN Wen_xia, LIANG Hong_wen, LIU Li_cheng, CHEN Fang, CHEN Ting, WANG Yue_si, WEI Yong_xin, SUN Yang, WANG Li
  2005, 27(4): 12-16.
  Abstract PDF
  Molecular mechanism of the regulation of female gametophyte development in plants
  , , LIU Jian_mei, , , , , , WEN Yuan_guang, , , LI Jie, LI Qun, ZHOU Cun_yu, , , , XIE Li_sheng, CAO Bang_hua, , , , LIU Shi_rong, , , , , , , , , XIANG Shi_long, YANG Wen_bin, , ZHENG Caixia, , , , , XIAO Meng, HUANG Min_ren, CHEN Fang, , ZHAI Ming_pu, , WANG An_zhi, , ZHOU Guo_yi, , , , WANG Jing_ying, , , , HE Tai_ping, WU Li_yun, GUO Liang, WANG Ying_hong, , , , PEI Tie_fan, DING Kunsh, , WANG Ming_xiu, ZHANG De_qiang, LI Jing, WANG Xiao_jiang, CUI Guo_fa , CAI Ru, , DIAO Yi_wei, , LIU Li_cheng, LIANG Hong_wen, DUAN Wen_xia, LIU Shi_zhong, WANG Yue_si, CHEN Fang, CHEN Ting, WEI Yong_xin, WANG Li, SUN Yang
  2005, 27(4): 90-96.
  Abstract PDF
  Influence of surface sprinkling on the heatconduction of dryprocess fiberboard under hot_pressing
  LI Jie, , , LI Qun, , , LIU Jian_mei, , WEN Yuan_guang, , , ZHOU Cun_yu, XIE Li_sheng, CAO Bang_hua, , , , , , , , , , LIU Shi_rong, , XIANG Shi_long, , , , YANG Wen_bin, , , , , WANG An_zhi, ZHENG Caixia, , XIAO Meng, , ZHOU Guo_yi, , , , , HUANG Min_ren, , , ZHAI Ming_pu, , CHEN Fang, , HE Tai_ping, , , WANG Ming_xiu, WANG Jing_ying, PEI Tie_fan, , , , , DING Kunsh, GUO Liang, WANG Ying_hong, , WU Li_yun, , CAI Ru, WANG Xiao_jiang, DIAO Yi_wei, LI Jing, , CUI Guo_fa , ZHANG De_qiang, LIU Li_cheng, LIANG Hong_wen, LIU Shi_zhong, DUAN Wen_xia, CHEN Fang, CHEN Ting, WANG Yue_si, WEI Yong_xin, WANG Li, SUN Yang
  2005, 27(4): 73-77.
  Abstract PDF