Advanced search

  column
  Progress on the species of medicinal fungus Inonotus sanghuang.
  DAI Yu-cheng, CUI Bao-kai.
  2014, 36(5): 1-6. DOI: DOI:10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.017
  Abstract PDF
  Coupling relationship between stand growth and impacting factors based on structural equation model
  WANG Shu-li, ZHOU Jian-ping
  2014, 36(5): 7-12. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.011
  Abstract PDF
  Optimized extraction of forest parameters in subtropical forests based on airborne small footprint LiDAR technology
  CAO Lin, DAI Jin-song, XU Jian-xin, XU Zi-qian, SHE Guang-hui
  2014, 36(5): 13-21. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.009
  Abstract PDF
  Impact of climate on individual tree radial growth based on generalized additive model
  YU Li, LEI Xiang-dong, WANG Ya-zhi, YANG Ying-jun, WANG Quan-jun
  2014, 36(5): 22-32. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.007
  Abstract PDF
  Organic carbon of soil in three original Pinus koraiensis forests in XiaoXing' an Mountains of northeastern China
  TIAN Song-yan, LIU Yan-kun, WO Xiao-tang, LI Yun-hong, CHEN Yao
  2014, 36(5): 33-38. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.015
  Abstract PDF
  Soil phosphorus sorption and desorption characteristics of larch plantations at different ages in black soil region
  YANG Xiao-yan, YANG Miao-yan, WANG En-heng, XIA Xiang-you, CHEN Xiang-wei
  2014, 36(5): 39-43. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.008
  Abstract PDF
  Effects of elevated CO2 and temperature on soil enzymes of seedlings under different nitrogen concentrations.
  REN Xin-wei, TANG Jing-yi, LIU Jing-chen, HE Huai-jiang, DONG Dian, CHENG Yan-xia
  2014, 36(5): 44-53. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.016
  Abstract PDF
  Carbon stock and its distribution of three typical forest types in southeastern Guizhou Province, southwestern China
  WANG Yi-kun1, ZHAO Yun, MA Zhi-jie, DAI Qun-li, LIAO Xue-fei, , Zhi-yuan, WANG Gao-min, ZHA Tong-gang
  2014, 36(5): 54-61. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.012
  Abstract PDF
  NPP and its distribution pattern of three typical sandy shrubs
  ZHAO Can, ZHANG Yu-qing, QIN Shu-gao, LAI Zong-rui, LIU Jia-bin, FA Ke-yu
  2014, 36(5): 62-67. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.013
  Abstract PDF
  Effects of drought stress on growth, nutrition and physiological characteristics of Platycladus orientalis container and bareroot seedlings.
  LIU Fang-chun, XING Shang-jun, MA Hai-lin, DU Zhen-yu, MA Bing-yao
  2014, 36(5): 68-73. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.020
  Abstract PDF
  Accumulation of total phenolics, triterpenoids and flavonoids in tufted buds of Tamarix chinensis under different medium and hormone treatment
  WANG Si-yao, LI Ming-yang, SHAO Zhan-yuan, YIN Jing
  2014, 36(5): 74-81. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.021
  Abstract PDF
  Analysis of genetic diversity from different geographical populations in Khaya senegalensis
  LI Yi-liang, ZHAO Fen-cheng, HU Yan-fei, CAI Jian, WU Hui-shan, ZHANG Ying-zhong, GUO Wen-bing
  2014, 36(5): 82-86. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.022
  Abstract PDF
  Assessment and model research on scenic forest individual tree landscape quality in broadleaved and Korean pine mixed forests
  CHEN Yu, XU Cheng-yang, LI Le, CAI Li-li
  2014, 36(5): 87-93. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.006
  Abstract PDF
  Effects of ryegrass coverage on runoff velocity of cinnamon soil slope under simulated rainfall
  LI Han-zhi, YU Xin-xiao, FAN Deng-xing, SUN Jia-mei, CHANG Yu, LIANG Hong-ru
  2014, 36(5): 94-98. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.014
  Abstract PDF
  Application of coulpled MIKE 11/ NAM model in Naoli River Basin, northeastern China.
  LIN Bo, LIU Qi-jing, SHANG He, WANG Ying-wei, SUI Xiang,
  2014, 36(5): 99-108. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.010
  Abstract PDF
  Effects of salt-alkali stress on growth and nutritional metabolism of Trichoderma harzianum T28
  YIN Da-chuan, DENG Xun, ZHENG Yu, SONG Rui-qing
  2014, 36(5): 109-116. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.018
  Abstract PDF
  Genetic transformation and functional characterization of Chimonanthus praecox SAMT gene in tobacco
  PANG Hong-dong, XIANG Lin, ZHAO Kai-ge, LI Xiang, YANG Nan, CHEN Long-qing
  2014, 36(5): 117-122. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.019
  Abstract PDF
  Hybrid identification and morphological evaluation of modern roses ( Rosa hybrida ) x Rosa rugosa
  DING Xiao-liu, LIU Jia, ZHAO Hong-xia, WANG Jing, LUO Le, PAN Hui-tang, ZHANG Qi-xiang
  2014, 36(5): 123-130. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.005
  Abstract PDF
  Water migration force inner wood during steam treatment process
  GUO Yue-hong, HE Zheng-bin, LIN Zuo-xin, PENG Yi-qing, YI Song-lin
  2014, 36(5): 131-135. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.001
  Abstract PDF
  Effects of polysilicate aluminum sulfate on fire resistance of ultra-low density materials.
  CAI Li-li, XIE Yong-qun, ZHUANG Qing-ping, NIU Min
  2014, 36(5): 136-141. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.002
  Abstract PDF
  Chemical composition of extracts from Larix gmelinii bark extracted by SFE-CO2
  LUO Shu-qin, ZHANG Xiang, ZHANG Ming, ZHANG Li-ping
  2014, 36(5): 142-145. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.003
  Abstract PDF
  Attenuation of forest fire engine driver's indirect visual field in virtual fire environment
  YANG Hong-ze, LI Shu-sen, LI Bo, LI Bin
  2014, 36(5): 146-150. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.004
  Abstract PDF
  Effect of brine preservation on volatile profiles of chestnut flowers.
  WEI Bin, CUI Ya-hui, XU Fang, OUYANG Jie
  2014, 36(5): 151-154. DOI: 10.13332/j.cnki.jbfu.2014.05.023
  Abstract PDF