Advanced search

  column
  Spatial distribution of vegetation and its strategy in using water in the lower reaches of the Tarim River, western China
  YI Xiao-bo, SHAO Ming-an, YUAN Guo-fu, DU Tao, ZHU Xu-chao
  2017, 39(5): 1-8. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160314
  Abstract FullText HTML PDF
  Meiosis and organization of microtubule of pollen mother cells in Populus canescens
  LI Yan-jie, TIAN Meng-di, LIU Yan, ZHANG Yuan, ZHANG Ping-dong
  2017, 39(5): 9-16. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160417
  Abstract FullText HTML PDF
  Origin identification of 2n female gamete of Populus tomentosa triploid hybrids
  MIN Yu, KANG Ning, SUO Yu-jing, TIAN Ju, KANG Xiang-yang
  2017, 39(5): 17-24. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170001
  Abstract FullText HTML PDF
  Influence of different topographic correction methods on the remote sensing extraction of Robinia pseudoacacia distribution
  LIU Shi-cheng, WEN Zhong-ming, TAO Yu, ZHU Duo-ju, ZHANG Jing, ZENG Hong-wen
  2017, 39(5): 25-33. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160309
  Abstract FullText HTML PDF
  Impact of topographic features on the distribution of fire based on MODIS data in Inner Mongolia, northern China
  JIA Xu, GAO Yong, WEI Bao-cheng, YANG Guang, DANG Xiao-hong, REN Yu, LIANG Chao
  2017, 39(5): 34-40. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170006
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of thinning on fuel characteristics and potential fire behaviors of Pinus tabuliformis forest in Beijing West Mountain
  SONG Jie, ZHU Min, LIU Xiao-dong, REN Yun-mao, WANG Qi-feng, JIN Ying-shan
  2017, 39(5): 41-47. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160353
  Abstract FullText HTML PDF
  Response in growth and ionic distribution of elm clones under NaCl stress
  SU Dan, YIN Xiao-lin, DONG Zhi, MU De-yu, ZHANG Xiao-xiao, JIA Shu-you
  2017, 39(5): 48-57. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160279
  Abstract FullText HTML PDF
  Sexual system and ecological links of woody plants in Changbai Mountains, northeastern China
  WANG Xiong, WANG Ge-rong, XIA Fu-cai, NI Cheng-cai, SUN Yue, LIU Bao-dong, GAO Wei, ZHOU Hai-cheng
  2017, 39(5): 58-64. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160404
  Abstract FullText HTML PDF
  Application of road disturbance index in forest landscape protection
  SUN Xiang-nan, YANG Hua, LI Shi-ming, ZHANG Heng, SHANG Xu-yang, ZHANG Yong-fu
  2017, 39(5): 65-72. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160349
  Abstract FullText HTML PDF
  Variation of particle matters in three forests under different habitats in summer
  DUAN Wen-jun, WANG Cheng, ZHANG Chang, SONG Yang, HAO Ze-zhou, XU Xin-hui, JIN Yi-bo, WANG Zi-yan
  2017, 39(5): 73-81. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160358
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on the factors influencing surface runoff coefficient in Festuca arundinacea grassland
  WEI Xiao-yan, BI Hua-xing, HUO Yun-mei, XIAO Cong-ying, YANG Xiao-qi
  2017, 39(5): 82-88. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160305
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of modifier application on saline-alkali land amelioration and weeping willow growth
  SONG Sha-sha, GOU Yu-bo, HE Xin-yan, CHENG Yan-xia
  2017, 39(5): 89-97. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160207
  Abstract FullText HTML PDF
  Structure and diversity of soil collembolan and aboveground arthropod communities under different habitats
  HE Zhen, ZHAO Qin, LI Di-qiang, LI Mi, GU Zhi-rong
  2017, 39(5): 98-108. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170045
  Abstract FullText HTML PDF
  from Arctium lappa leaves and its anti-fungal properties of wood rot fungi
  RONG Bin-bin, XU Guo-qi, WANG Li-hai
  2017, 39(5): 109-116. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170010
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental evaluation on the ionic liquid [BMIM]Cl and H5PV2Mo10O40 dual function catalytic degradating wheat straw alkali lignin
  LIU Xiao-le, REN Shi-xue, HOU Lian-xia, LI Shu-jun
  2017, 39(5): 117-124. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160399
  Abstract FullText HTML PDF