Advanced search

  column
  Dynamics and mechanisms of natural restoration of evergreen-deciduous broadleaved mixed forest following clear cutting and slash-and-burn
  Feng Guang, Li Junqing, Zang Runguo, Ai Xunru, Yao Lan, Zhu Jiang, Ding Yi
  2019, 41(10): 1-10. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190031
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of horizontal spatial allocation on main fine root characters of Populus × euramericana cv. ‘Nanlin-95’ plantations
  Zhan Longfei, Yu Shuiqiang, Wang Weifeng, Wang Qi, Wang Jingbo
  2019, 41(10): 11-19. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190011
  Abstract FullText HTML PDF
  Leaf functional traits of oasis plants in extremely arid areas and its response to soil water and salt factors
  Zhong Yueming, Wang Wenjuan, Wang Jianming, Wang Yuchen, Li Jingwen, Yuan Dong, Fan Yunyun, Wei Xincheng
  2019, 41(10): 20-29. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190128
  Abstract FullText HTML PDF
  Identification of genes related with jujube fruit size based on selective sweep analysis
  Yang Liu, Zhou Heying, Bo Wenhao, Li Yingyue, Pang Xiaoming
  2019, 41(10): 30-36. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190097
  Abstract FullText HTML PDF
  Multivariate analysis of mineral elements and soil fertility factors in associated plants of Vaccinium uliginosum
  Wu Yan, Hu Qipeng, Bai Yongchao, Chen Lu, Tang Zhongqiu, Hou Zhixia
  2019, 41(10): 37-48. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180420
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on soil enzyme activities of different land types in lakeside of Qinghai Lake, northwestern China
  Li Na, Huang Jin, Geng Yuqing, Dong Ying, Zhang Chaoying
  2019, 41(10): 49-56. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180402
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of shrub encroachment in Xilin Gol Steppe on the species diversity and biomass of herbaceous communities in shrub interspaces area
  Tuya, Liu Yanshu, Zhu Yuanjun, Yang Xiaohui, Zhang Kebin
  2019, 41(10): 57-67. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180411
  Abstract FullText HTML PDF
  Karyotype analysis and meiotic chromosome behavior observation on Paeonia × lemoinei ‘High Noon’
  Zhong Yuan, Du Mingjie, Liu Yuxin, Cheng Fangyun
  2019, 41(10): 68-73. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180381
  Abstract FullText HTML PDF
  Genetic relationship analysis and distribution characteristics of some wild Lilium species native to China
  Li Jiewen, Du Yunpeng, Jia Guixia, Zhang Dongmei
  2019, 41(10): 74-82. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180345
  Abstract FullText HTML PDF
  Scenic beauty estimation of shrub growth morphology and its influencing factors in park of Beijing
  Yin Hao, Qin Shiyu, Li Majin, Peng Lei
  2019, 41(10): 83-90. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190069
  Abstract FullText HTML PDF
  Improvement of residential area for sponge city construction in high altitude and severe cold area: a case study of Antaihuating Community, Xining City of northwestern China
  Jia Yifei, Wang Peiyong, Tian Yuan, Chi Shoubing, Wang Peng
  2019, 41(10): 91-106. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190085
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic evaluation and analysis of landscape pattern of Mengshan Scenic Spot based on ENVI technology
  Xu Menglin, Li Guanheng, Ju Limao
  2019, 41(10): 107-120. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190240
  Abstract FullText HTML PDF
  Wave elimination mechanism of wavebreak forest by physical experiments in Baidajie Dike, Nenjiang River of northeastern China
  Wang Yuanming, Zhang Fangyu, Yang Xuechun, Wang Lihai, Dong Zengchuan
  2019, 41(10): 121-127. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180035
  Abstract FullText HTML PDF
  Metal corrosion performance of triazole-containing compound preservatives and treated bamboo
  Wang Qingping, Cao Jinzhen, Zhang Jingpeng, Jiang Mingliang
  2019, 41(10): 128-136. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190232
  Abstract FullText HTML PDF
  In-situ surface modification of cellulose nanofibril with poly(butyl acrylate)
  Wang Xuan, Jia Yuan, Song Limei
  2019, 41(10): 137-146. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190201
  Abstract FullText HTML PDF