Advanced search

  column
  Establishment of regeneration system of Lespedeza formosa
  , , HOU Xiao-gai, Steve McNulty, BI Hua-xing, , , , , , , XU Ji_liang, , HUI Gang-ying, , , , , , , FU Yunlin, , , , HUANG Bao-ling, , , , , , , , , , , , L Cheng-qun, , , , , , , , LI Xiao-yin, , CUI Guo_fa, , , , , , ZHAO Guangjie, YIN Wei-lun, , , , , , YU Yong-chang, , , , , , XU Hai, LI Zhong, LIU Xin, , , , , , , , , HU Yan-bo, , , LI Jia-jue, LI Jun, , YI Chuan_hui, , , , , ZHANG Hui, , SHI Lei, , , WU Bo, , , , GUO Meng-xia, WANG Hua-fan, , , , , YANG Hai-long, , , , , , ,
  2006, 28(5): 90-94.
  Abstract PDF
  AtPIP5K2 gene involved in regulating the sensitivity to salt stress of Arabidopsis thaliana
  FU Yunlin, , , , , , HOU Xiao-gai, HUANG Bao-ling, , , , , , , , , Steve McNulty, , , HUI Gang-ying, , , , , XU Ji_liang, BI Hua-xing, , , L Cheng-qun, , , , , , LI Xiao-yin, , CUI Guo_fa, , , , , , , , , , , , , YU Yong-chang, , , , , , , LI Zhong, , , YIN Wei-lun, , , XU Hai, , LIU Xin, , ZHAO Guangjie, , , , , , LI Jia-jue, , , , LI Jun, HU Yan-bo, ZHANG Hui, , , , , , , YI Chuan_hui, , , , , , , GUO Meng-xia, , WANG Hua-fan, , , SHI Lei, , WU Bo, , , YANG Hai-long, , , , , , ,
  2006, 28(5): 78-83.
  Abstract PDF
  Phylogenetic relationship of dwarf tree peony cultivars by AFLP analysis.
  , , , , FU Yunlin, , , , BI Hua-xing, , HOU Xiao-gai, Steve McNulty, , , HUI Gang-ying, , , , , , , , XU Ji_liang, , , HUANG Bao-ling, , , , CUI Guo_fa, , , LI Xiao-yin, , , L Cheng-qun, , , , , , , , , , , , , , , , , , LI Zhong, YIN Wei-lun, YU Yong-chang, , , , , , LIU Xin, , , , , ZHAO Guangjie, XU Hai, , , , , LI Jia-jue, HU Yan-bo, , , ZHANG Hui, , , , , , , , , , YI Chuan_hui, LI Jun, , , , , WANG Hua-fan, , , , , , WU Bo, SHI Lei, , GUO Meng-xia, YANG Hai-long, , , , , , ,
  2006, 28(5): 73-77.
  Abstract PDF
  Study on the shear strength of forest rootloess composite
  HUI Gang-ying, , FU Yunlin, , HUANG Bao-ling, , , , , Steve McNulty, , , , , , , , , , , XU Ji_liang, , , , HOU Xiao-gai, BI Hua-xing, , , , , , , , , , CUI Guo_fa, , , , L Cheng-qun, , , , LI Xiao-yin, , , , , , , , , , LI Zhong, , XU Hai, YIN Wei-lun, , LIU Xin, YU Yong-chang, , , , ZHAO Guangjie, , , , , , , , , , ZHANG Hui, LI Jia-jue, , , YI Chuan_hui, , , , , , LI Jun, , HU Yan-bo, , , , , , , SHI Lei, , , GUO Meng-xia, , , , WU Bo, , WANG Hua-fan, , , , YANG Hai-long, , , ,
  2006, 28(5): 67-72.
  Abstract PDF
  Spatial heterogeneity of soil moisture using geological statistics method in the loess region of west Shanxi Province.
  HOU Xiao-gai, , , , , , , , , , XU Ji_liang, Steve McNulty, , FU Yunlin, , , , HUANG Bao-ling, BI Hua-xing, , , , , , , HUI Gang-ying, , , , , , , , L Cheng-qun, , , , , , , LI Xiao-yin, , , CUI Guo_fa, , , , , YIN Wei-lun, , , XU Hai, , , ZHAO Guangjie, LI Zhong, YU Yong-chang, LIU Xin, , , , , , , , , , , , , , , LI Jia-jue, , , , , LI Jun, , , , , ZHANG Hui, , , HU Yan-bo, , , YI Chuan_hui, , , SHI Lei, , WANG Hua-fan, , , , GUO Meng-xia, , WU Bo, , , , , YANG Hai-long, , , , ,
  2006, 28(5): 59-66.
  Abstract PDF
  Evaluation and selection of plus trees of Nitraria tangutorum Bobr. by PCA.
  , , HUI Gang-ying, , , , BI Hua-xing, , , FU Yunlin, , , , , , HOU Xiao-gai, , , , XU Ji_liang, Steve McNulty, HUANG Bao-ling, , , , , , , CUI Guo_fa, , , , , , , , , , , , , LI Xiao-yin, L Cheng-qun, , , , , , , YU Yong-chang, , , , YIN Wei-lun, , , , LIU Xin, , , , , , , ZHAO Guangjie, , , , , XU Hai, LI Zhong, LI Jia-jue, ZHANG Hui, , , YI Chuan_hui, LI Jun, , HU Yan-bo, , , , , , , , , , , , , , WANG Hua-fan, , GUO Meng-xia, , WU Bo, , SHI Lei, , , , , , YANG Hai-long, , , , ,
  2006, 28(5): 139-142.
  Abstract PDF
  Longitudinal MOE and hardness of different cell wall layers of softwood tracheids
  , HUI Gang-ying, , Steve McNulty, HUANG Bao-ling, , , XU Ji_liang, , , , , , FU Yunlin, , , BI Hua-xing, , , , , HOU Xiao-gai, , , , , , , , , , , , , , CUI Guo_fa, L Cheng-qun, , , , , , LI Xiao-yin, , , , , , , , , , , , ZHAO Guangjie, , LIU Xin, , , YIN Wei-lun, XU Hai, , , LI Zhong, , , , , , , YU Yong-chang, LI Jun, , , , , , , YI Chuan_hui, , , , , HU Yan-bo, LI Jia-jue, , ZHANG Hui, , , , , , , , WANG Hua-fan, , , , , WU Bo, SHI Lei, GUO Meng-xia, , , , YANG Hai-long, , , ,
  2006, 28(5): 114-118.
  Abstract PDF
  Application of ultrasonic technology in detecting obstacles on the afforested area
  , XU Ji_liang, , , Steve McNulty, , , , , , , HUANG Bao-ling, , BI Hua-xing, , , , , , , , FU Yunlin, , HUI Gang-ying, , HOU Xiao-gai, , , , , , , , , L Cheng-qun, , , , , , CUI Guo_fa, LI Xiao-yin, , , , , , , , , , , LIU Xin, , ZHAO Guangjie, , , LI Zhong, XU Hai, YIN Wei-lun, , , , , , , , , YU Yong-chang, , , , HU Yan-bo, , LI Jia-jue, YI Chuan_hui, , , , , , , , LI Jun, , ZHANG Hui, , , , , , , , , , WU Bo, , SHI Lei, WANG Hua-fan, GUO Meng-xia, , , , , , , YANG Hai-long, , ,
  2006, 28(5): 125-128.
  Abstract PDF
  Soil enzyme activity and its relationship with the soil fertility in Badaling Mountain Area of Beijing
  , , BI Hua-xing, Steve McNulty, FU Yunlin, , HUANG Bao-ling, , , XU Ji_liang, , , , , , , HOU Xiao-gai, , , , , , , , , HUI Gang-ying, LI Xiao-yin, , , , CUI Guo_fa, , , , , L Cheng-qun, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ZHAO Guangjie, , , , YIN Wei-lun, YU Yong-chang, , , XU Hai, LIU Xin, LI Zhong, , , , , , YI Chuan_hui, ZHANG Hui, , , , , LI Jia-jue, , , , , HU Yan-bo, , , , , LI Jun, , , SHI Lei, WANG Hua-fan, , , , , , , , GUO Meng-xia, , WU Bo, , , YANG Hai-long, , , , ,
  2006, 28(5): 7-11.
  Abstract PDF
  Plant species diversity of wetlanddry grassland ecosystem:Taking Yanchi County, Ningxia Hui Autonomous Region as an example.
  , , , , HUI Gang-ying, , , , , , BI Hua-xing, , , HOU Xiao-gai, , , XU Ji_liang, , , , Steve McNulty, , , FU Yunlin, HUANG Bao-ling, , , , , , LI Xiao-yin, , , , , , , CUI Guo_fa, , , , , , L Cheng-qun, , , , , , , , LIU Xin, YU Yong-chang, , XU Hai, , , , ZHAO Guangjie, LI Zhong, , , , , , , , YIN Wei-lun, , , , , ZHANG Hui, , LI Jun, , , , , , , YI Chuan_hui, , LI Jia-jue, , HU Yan-bo, , , , , , SHI Lei, , , , , , GUO Meng-xia, , , WANG Hua-fan, WU Bo, , , , , , YANG Hai-long, ,
  2006, 28(5): 12-17.
  Abstract PDF
  16S rDNA sequence analysis of representative strains HJ06 and JJ06 of two rhizobia isolated from Acacia crassicapa and A.cincinnata.
  , HUANG Bao-ling, , HOU Xiao-gai, , , , , XU Ji_liang, , BI Hua-xing, , , , , , , HUI Gang-ying, , , , , FU Yunlin, Steve McNulty, , , , , , , , CUI Guo_fa, , , , , , , , , , , L Cheng-qun, LI Xiao-yin, , , , , , , YIN Wei-lun, , , , , , , , , , YU Yong-chang, , ZHAO Guangjie, , , LIU Xin, , , XU Hai, LI Zhong, , , , , , LI Jia-jue, , , , LI Jun, , YI Chuan_hui, , HU Yan-bo, , , ZHANG Hui, , , , , WANG Hua-fan, , , , SHI Lei, WU Bo, , , , , GUO Meng-xia, , , , , YANG Hai-long, , ,
  2006, 28(5): 102-106.
  Abstract PDF
  Comparison of active soil organic carbon pool between Chinese fir plantations and evergreen broadleaved forests.
  , HUI Gang-ying, , BI Hua-xing, , , , XU Ji_liang, , , , , HUANG Bao-ling, , HOU Xiao-gai, , , Steve McNulty, , , , FU Yunlin, , , , , , , , , , , , , , , , , , LI Xiao-yin, , , , , CUI Guo_fa, , L Cheng-qun, , , ZHAO Guangjie, , , LIU Xin, XU Hai, LI Zhong, , , , , , , , , , , , , YIN Wei-lun, , YU Yong-chang, , HU Yan-bo, , , , LI Jia-jue, , , , , , , YI Chuan_hui, , , , , ZHANG Hui, LI Jun, WU Bo, , , , SHI Lei, , , , , , WANG Hua-fan, , GUO Meng-xia, , , , , YANG Hai-long, , ,
  2006, 28(5): 1-6.
  Abstract PDF
  Change of ABA content inside the damaged Pinus massoniana needles
  , , , , HUI Gang-ying, , , , , , HUANG Bao-ling, XU Ji_liang, FU Yunlin, HOU Xiao-gai, , BI Hua-xing, , , , , Steve McNulty, , , , , , L Cheng-qun, , , , , , , , , , LI Xiao-yin, , , , , , , , CUI Guo_fa, , , , , LI Zhong, , , , , , YIN Wei-lun, LIU Xin, ZHAO Guangjie, , , , , , XU Hai, YU Yong-chang, , , , , , , , , HU Yan-bo, , , , , , , LI Jun, , , YI Chuan_hui, , ZHANG Hui, LI Jia-jue, , , , , GUO Meng-xia, , , , , , WU Bo, , SHI Lei, , WANG Hua-fan, , , , YANG Hai-long, , , ,
  2006, 28(5): 99-101.
  Abstract PDF
  Microstructure of wood_silicondioxide composite.
  , FU Yunlin, , HUANG Bao-ling, , , , , , XU Ji_liang, HUI Gang-ying, , , HOU Xiao-gai, , , , , Steve McNulty, , , , , BI Hua-xing, , , , , LI Xiao-yin, , , , , , , , , , L Cheng-qun, , , CUI Guo_fa, , , , , , , , , , , , YU Yong-chang, , , LIU Xin, , , LI Zhong, , YIN Wei-lun, , ZHAO Guangjie, , , , , , XU Hai, , ZHANG Hui, , LI Jia-jue, HU Yan-bo, , , , , , YI Chuan_hui, , , , , LI Jun, , , , , , , WANG Hua-fan, , , GUO Meng-xia, WU Bo, SHI Lei, , , , , , , , , , YANG Hai-long, ,
  2006, 28(5): 119-124.
  Abstract PDF
  Isolation of lipids from photosystem Ⅰ complex in Pisum sativum L. and its characterization with RP-HPLC.
  , , , , , HUI Gang-ying, , BI Hua-xing, Steve McNulty, XU Ji_liang, FU Yunlin, , , , , , HUANG Bao-ling, , , , , , , HOU Xiao-gai, , , , , , L Cheng-qun, CUI Guo_fa, , , , , , , , , , , , , , , , , LI Xiao-yin, , LI Zhong, , , , , , YIN Wei-lun, , YU Yong-chang, , , ZHAO Guangjie, LIU Xin, , , , , , , XU Hai, , , , , , , , , , ZHANG Hui, , , , LI Jia-jue, , HU Yan-bo, , LI Jun, YI Chuan_hui, , , WU Bo, , GUO Meng-xia, , , SHI Lei, , , , , WANG Hua-fan, , , , , , , YANG Hai-long, ,
  2006, 28(5): 95-98.
  Abstract PDF
  Components of flower pigments in the petals of different color Chrysanthemum morifolium Ramat. cultivars
  BI Hua-xing, , HOU Xiao-gai, , HUANG Bao-ling, , , , , , XU Ji_liang, , , HUI Gang-ying, , , , , , , FU Yunlin, , , , Steve McNulty, , , , , , LI Xiao-yin, , , , , , , , L Cheng-qun, , , , CUI Guo_fa, , , , , , , , , , , , XU Hai, , ZHAO Guangjie, , LIU Xin, , , , , YU Yong-chang, , , , , , YIN Wei-lun, LI Zhong, LI Jun, , , , , , HU Yan-bo, , , , YI Chuan_hui, , , , , ZHANG Hui, LI Jia-jue, , , , , , WU Bo, , WANG Hua-fan, , GUO Meng-xia, , SHI Lei, , , , YANG Hai-long, , , , , ,
  2006, 28(5): 84-89.
  Abstract PDF
  , HUANG Bao-ling, , , , , Steve McNulty, , HUI Gang-ying, , , FU Yunlin, , , HOU Xiao-gai, , , , , , , , , BI Hua-xing, , XU Ji_liang, , , , , LI Xiao-yin, , , , , , , , , , , , L Cheng-qun, , , , , CUI Guo_fa, , , YU Yong-chang, , , XU Hai, ZHAO Guangjie, , , , , , , , , , , LI Zhong, YIN Wei-lun, , LIU Xin, , , HU Yan-bo, , , , , , , , LI Jun, , , , , , LI Jia-jue, , ZHANG Hui, YI Chuan_hui, , , , , , GUO Meng-xia, , , , SHI Lei, WANG Hua-fan, , WU Bo, , , , YANG Hai-long, , , ,
  2006, 28(5): 52-58.
  Abstract PDF
  Characteristics of radiation flux of coniferous and broadleaved mixed forest in low subtropical China
  , Steve McNulty, , , , , , , , , HUANG Bao-ling, , , HOU Xiao-gai, , , , , BI Hua-xing, HUI Gang-ying, FU Yunlin, , , XU Ji_liang, , , , , , , , , , , CUI Guo_fa, , , , , , , , LI Xiao-yin, , , , L Cheng-qun, , , LIU Xin, , , , , , , , , , YU Yong-chang, LI Zhong, , , XU Hai, , , , , , YIN Wei-lun, ZHAO Guangjie, , , LI Jun, , , , , , , , LI Jia-jue, HU Yan-bo, YI Chuan_hui, , ZHANG Hui, , , , , , , SHI Lei, GUO Meng-xia, WU Bo, , , , WANG Hua-fan, , , , YANG Hai-long, , , , , , ,
  2006, 28(5): 28-34.
  Abstract PDF
  Hydrological effects of litter in the bamboo forests of Changning County, Sichuan Province.
  , , , , , , , FU Yunlin, , , , , BI Hua-xing, HUANG Bao-ling, XU Ji_liang, , , HUI Gang-ying, , , , HOU Xiao-gai, , Steve McNulty, , , , , , , L Cheng-qun, , , , , , , , , LI Xiao-yin, , , , , , , CUI Guo_fa, , , ZHAO Guangjie, , , , , , , YU Yong-chang, , , , , , , , LI Zhong, XU Hai, LIU Xin, , , , YIN Wei-lun, , , , , , , , , , HU Yan-bo, LI Jun, , , ZHANG Hui, YI Chuan_hui, LI Jia-jue, , , SHI Lei, , , , GUO Meng-xia, WANG Hua-fan, WU Bo, , , , , , , YANG Hai-long, , , , , , ,
  2006, 28(5): 35-41.
  Abstract PDF
  Modeling the diameter distribution of forest stands of broadleavedKorean pine mixed forests on the Changbaishan Mountain: Forest stand modeling
  , HUI Gang-ying, , , FU Yunlin, , , , BI Hua-xing, , HUANG Bao-ling, , , , , , , , , , , HOU Xiao-gai, , Steve McNulty, XU Ji_liang, , , , LI Xiao-yin, , , , , , , , L Cheng-qun, , , , , CUI Guo_fa, , , , , , , , , , YU Yong-chang, LIU Xin, , , XU Hai, , , LI Zhong, , , , , , , , , YIN Wei-lun, , ZHAO Guangjie, , , , LI Jun, , , , , , , ZHANG Hui, , , LI Jia-jue, , , YI Chuan_hui, HU Yan-bo, , , , GUO Meng-xia, , , , , , SHI Lei, WANG Hua-fan, WU Bo, , , , , , , , YANG Hai-long, ,
  2006, 28(5): 22-27.
  Abstract PDF
  Modeling the effects of reforestation on peakflow rates of a small watershed in the Three Gorges Reservoir Area
  , , , , Steve McNulty, , , , , , HUANG Bao-ling, HOU Xiao-gai, , , , XU Ji_liang, , , FU Yunlin, , , , BI Hua-xing, , HUI Gang-ying, , , , , , , , , , LI Xiao-yin, CUI Guo_fa, , , , L Cheng-qun, , , , , , , , , , LIU Xin, , LI Zhong, , YU Yong-chang, , , , , , , , , YIN Wei-lun, , , XU Hai, ZHAO Guangjie, , , , , ZHANG Hui, LI Jia-jue, , , YI Chuan_hui, , , , , , LI Jun, , HU Yan-bo, , , , , , SHI Lei, WANG Hua-fan, , , GUO Meng-xia, , , , , , , , WU Bo, , , , , , YANG Hai-long, ,
  2006, 28(5): 42-51.
  Abstract PDF
  Hygroexpansion of wood: From equilibrious state to non_equilibrious state
  FU Yunlin, , , , , BI Hua-xing, , , , , , , , , XU Ji_liang, , HUI Gang-ying, , , , , HUANG Bao-ling, HOU Xiao-gai, Steve McNulty, , , , , , , , , CUI Guo_fa, , , , , , , , , , LI Xiao-yin, , , , , L Cheng-qun, , LI Zhong, , YIN Wei-lun, , , , ZHAO Guangjie, , , , XU Hai, YU Yong-chang, LIU Xin, , , , , , , , , , , , , , HU Yan-bo, , LI Jia-jue, , YI Chuan_hui, , , , ZHANG Hui, , , , LI Jun, , WANG Hua-fan, GUO Meng-xia, , , SHI Lei, , , , , , WU Bo, , , , , YANG Hai-long, , , , ,
  2006, 28(5): 133-138.
  Abstract PDF
  .Some thoughts on reform of Chinese key state owned forest regions
  , , , , FU Yunlin, , Steve McNulty, HUI Gang-ying, , , , BI Hua-xing, , , , HOU Xiao-gai, , , , , , HUANG Bao-ling, XU Ji_liang, , , , , , , , , , LI Xiao-yin, , , , , , , , , , , CUI Guo_fa, , , , L Cheng-qun, LI Zhong, , , ZHAO Guangjie, XU Hai, , , , YU Yong-chang, , , , LIU Xin, , , , , , , , , , YIN Wei-lun, , , LI Jun, LI Jia-jue, , , , , ZHANG Hui, YI Chuan_hui, , , , , , , HU Yan-bo, , , , , WANG Hua-fan, , GUO Meng-xia, , , SHI Lei, , , , WU Bo, , , YANG Hai-long, , , , ,
  2006, 28(5): 143-146.
  Abstract PDF
  Large_scale artificial breeding of Kallima inachus Doubleday.
  , , , BI Hua-xing, , , , , HOU Xiao-gai, , , FU Yunlin, , Steve McNulty, , HUI Gang-ying, , , , , , , , , XU Ji_liang, HUANG Bao-ling, , LI Xiao-yin, , , , , , , , , , , , , , , , , , , L Cheng-qun, CUI Guo_fa, LI Zhong, , , , YIN Wei-lun, ZHAO Guangjie, , , , LIU Xin, , , , , , , XU Hai, , YU Yong-chang, , , , , YI Chuan_hui, , , , , , , , , , , HU Yan-bo, , ZHANG Hui, , LI Jun, , LI Jia-jue, WANG Hua-fan, , , , , , SHI Lei, , , , GUO Meng-xia, , WU Bo, , , YANG Hai-long, , , , ,
  2006, 28(5): 107-113.
  Abstract PDF
  Model for forecasting the distribution of the minimum treetotree distances.
  , HOU Xiao-gai, , , , HUANG Bao-ling, FU Yunlin, , , , XU Ji_liang, , , , , HUI Gang-ying, , , , , BI Hua-xing, Steve McNulty, , , , , , , , CUI Guo_fa, , , L Cheng-qun, , , , , , , , , , LI Xiao-yin, , , , , , ZHAO Guangjie, LIU Xin, , , , , , , , , , , , , XU Hai, , YU Yong-chang, , YIN Wei-lun, , , LI Zhong, , , , , , LI Jia-jue, , , YI Chuan_hui, , LI Jun, , , , HU Yan-bo, ZHANG Hui, , , , , GUO Meng-xia, WANG Hua-fan, WU Bo, , , , , , , , , SHI Lei, , YANG Hai-long, , , , , ,
  2006, 28(5): 18-21.
  Abstract PDF
  Approaches for setting the minimum area of nature reserve
  , , BI Hua-xing, , , HUI Gang-ying, , , , , , , , , , , , , Steve McNulty, HOU Xiao-gai, , FU Yunlin, XU Ji_liang, HUANG Bao-ling, , , , , LI Xiao-yin, , CUI Guo_fa, , , , , , , , , , , L Cheng-qun, , , , , , , , , , ZHAO Guangjie, YIN Wei-lun, XU Hai, , , YU Yong-chang, , , , LI Zhong, , , , , , , , , , LIU Xin, ZHANG Hui, , , LI Jia-jue, LI Jun, , , , HU Yan-bo, , YI Chuan_hui, , , , , , , , WANG Hua-fan, , , GUO Meng-xia, , , , , WU Bo, , , , SHI Lei, , , , , , YANG Hai-long, ,
  2006, 28(5): 129-132.
  Abstract PDF