Advanced search

  column
  Upstream regulators of ThVHAc1.
  YANG Gui-yan, ZHAO Zhen, ZHAO Yu-lin, ZHANG Feng-jiao, GAO Cai-qiu
  2015, 37(12): 1-6. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140486
  Abstract PDF
  Effects of NaCl stress on seedling growth and mineral ions uptake, distribution and transportation of two varieties of Carpinus L.
  ZHOU Qi, ZHU Zun-ling
  2015, 37(12): 7-16. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140043
  Abstract PDF
  Effects of nitrogen levels on photosynthetic and fluorescence characteristics in seedlings of endangered plant Phellodendron amurense.
  ZHOU Zhi-qiang, PENG Ying-li, SUN Ming-long, ZHANG Yu-hong, LIU Tong
  2015, 37(12): 17-23. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150281
  Abstract PDF
  Analysis of the stability and superiority of five-year-old birch crossbreed families based on a multi-site test.
  XU Huan-wen, LIU Yu, LI Zhi-xin, PENG Ru-sheng, SHANG Fu-qiang, ZOU Jian-jun, LIU Gui-feng, JIANG Jing
  2015, 37(12): 24-31. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140466
  Abstract PDF
  Provenance variation of seed traits of Juglans mandshurica in Changbai mountains, northeastern China.
  CHEN Si-yu, YANG Hui, HAN Jiao, ZHANG Da-wei, ZHAO Shan-shan, ZHANG Zhong-hui, GUO Zhong-ling, YANG Yu-chun
  2015, 37(12): 32-40. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150278
  Abstract PDF
  Plants diversity and biomass distribution of vegetation restoration in burned area of Great Xing’an Mountains.
  WANG Li-hong, XIN Ying, ZOU Meng-ling, ZHAO Yu-sen, LIU Shuang-jiang, REN Qing-sheng.
  2015, 37(12): 41-47. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150025
  Abstract PDF
  Spatial structure diversity of semi-natural and plantation stands of larix gmelini in Changbai Mountains, northeastern China.
  CHEN Ya-nan, YANG Hua, MA Shi-you, REN Mei-mei.
  2015, 37(12): 48-58. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150171
  Abstract PDF
  Characteristics of climate change in Hoh Xil and its impact on landscape pattern during 1970--2013.
  LI Rui, DUO Hai-rui, SHI Lin-lu, ZHOU yan, JIAO sheng-wu, QIUPEI Zha-xi, LEI Guang-chun
  2015, 37(12): 59-68. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150109
  Abstract PDF
  Assessment of WEPP model applicability in Beijing mountainous area
  GELIBA, WANG Yu-jie, WANG Yun-qi, WANG Bin, ZHANG Hui-lan, PAN Xin
  2015, 37(12): 69-76. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150111
  Abstract PDF
  Factors influencing root tensile properties of Pinus tabuliformis and Larix principis-rupprechtii.
  LI Ning, CHEN Li-hua, YANG Yuan-jun.
  2015, 37(12): 77-84. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150131
  Abstract PDF
  Influence of Masson pine canopy on characteristics of raindrops in red soil region of southern China.
  LI Gui-jing, ZHOU Jin-xing, CUI Ming, YAN Shuai
  2015, 37(12): 85-91. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150146
  Abstract PDF
  Characteristics of low frequency debris flow and risk analysis in Beijing mountainous region.
  ZHANG Qiang, MA Chao, YANG Hai-long, WANG Zhi-gang, TU Jian.
  2015, 37(12): 92-99. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150177
  Abstract PDF
  Characteristics of snowpack in major forest types of northern Daxinganling Mountains, northeastern China.
  YU Zheng-xiang, CAI Ti-jiu, ZHU Bin-bin.
  2015, 37(12): 100-107. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150175
  Abstract PDF
  Segmentation of wood surface defect image based on improved C-V model.
  BAI Xue-bing, XU Jing-tao, GUO Jing-qiu, CHEN Kai.
  2015, 37(12): 108-115. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150198
  Abstract PDF
  Preparation and performance of alkali lignin-PVA crosslinked blend slow-release acetaniprid film.
  REN Shi-xue, NI Hai-yue, TIAN Jin-ling, FANG Gui-zhen.
  2015, 37(12): 116-121. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150163
  Abstract PDF
  Technology in preparation of ethanol from the enzymatic hydrolysate of Tara fiber residues.
  LU Qi, MENG Yong-bin, XU Lei, ZHANG Zi-dong, LIU Ying, ZHANG Ying, ZU Yuan-gang.
  2015, 37(12): 122-127. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150160
  Abstract PDF
  Application potential and prospect of superheated steam drying of wood.
  BAO Yong-ze, ZHOU Yong-dong.
  2015, 37(12): 128-133. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150161
  Abstract PDF