Advanced search

  column
  Morphologic and anatomical observations in the process of ovulate strobilus generation and development in Pinus tabuliformis
  ZHANG Min, ZHANG Wei, GONG Zai-xin, ZHENG Cai-xia
  2017, 39(6): 1-12. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160411
  Abstract FullText HTML PDF
  PeAPY1 and PeAPY2 of Populus euphratica regulating salt tolerance in Arabidopsis thaliana
  DENG Jia-yin, ZHANG Yan-li, ZHANG Yi-nan, ZHAO Rui, LI Jin-ke, ZHOU Xiao-yang, LIU Xiang-fen, CHEN Shao-liang
  2017, 39(6): 13-21. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170034
  Abstract FullText HTML PDF
  Cloning, analysing and homologous expression of TCP4 transcription factor under abiotic stress and hormone signal in Fraxinus mandschurica
  LIU Chun-hao, LIANG Nan-song, YU Lei, ZHAO Xing-tang, LIU Ying, SUN Shuang, WANG Zi-qing, ZHAN Ya-guang
  2017, 39(6): 22-31. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160359
  Abstract FullText HTML PDF
  Interspecific relationship and canonical correspondence analysis within woody plant communities in the karst mountains of Southwest Guangxi, southern China
  MA Feng-feng, PAN Gao, LI Xi-quan, HAN Yun-juan
  2017, 39(6): 32-44. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160379
  Abstract FullText HTML PDF
  Species diversity of Larix principis-rupprechtii communities in Shanxi Province of northern China
  ZHAO Tian-liang
  2017, 39(6): 45-50. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170067
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of density control on soil respiration in Larix olgensis plantation.
  SHAO Ying-nan, TIAN Song-yan, LIU Yan-kun, CHEN Yao, SUN Zhi-hu
  2017, 39(6): 51-59. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170029
  Abstract FullText HTML PDF
  Root morphological plasticity determing the adaptive strategies of Cotinus coggygria seedlings in barren soil environment
  WANG Yi-lin, ZHOU Mei, LI Ping, SUN Guang-peng, SHI Shuang-long, XU Cheng-yang
  2017, 39(6): 60-69. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170040
  Abstract FullText HTML PDF
  Particle-retaining characteristics of six tree species and their relations with micro-configurations of leaf epidermis
  ZHANG Tong, HONG Xiu-ling, SUN Li-wei, LIU Yu-jun
  2017, 39(6): 70-77. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170012
  Abstract FullText HTML PDF
  Phenotypic genetic diversity of a core collection of Ziziphus jujuba and correlation analysis of dehiscent characters
  CHEN Wu, KONG De-cang, CUI Yan-hong, CAO Ming, PANG Xiao-ming, LI Ying-yue
  2017, 39(6): 78-84. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170024
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on spatial-temporal variability of volatile components inLagerstroemia indica 'Xiang Xue Yun'
  XU Wan, CAI Ming, PAN Hui-tang, ZHANG Qi-xiang
  2017, 39(6): 85-95. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160289
  Abstract FullText HTML PDF
  Forest dynamic succession simulation based on individual plant growth model
  CHENG Yue, LIN Min, YANG Gang, HUANG Xin-yuan
  2017, 39(6): 96-106. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170016
  Abstract FullText HTML PDF
  A method for woodland aerial image sequences mosaic based on lacunarity
  ZHANG Yi-ming, FU Hui
  2017, 39(6): 107-115. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170020
  Abstract FullText HTML PDF
  Assessment of embodied environmental impact on log wooden wall member.
  HU Jia-hang, JI Xiao-di Xiao-di, LI Feng-long, GUO Ming-hui
  2017, 39(6): 116-122. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160307
  Abstract FullText HTML PDF
  Strengthening effect and mechanism of PAE-SAbinary system on mixed wastepaper
  LEI Yan-hao, BAI Yuan-yuan, YAO Chun-li
  2017, 39(6): 123-130. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170079
  Abstract FullText HTML PDF
  Ergonomics evaluation of knapsack forest-fruit-picking machine
  DENG Xiang, KAN Jiang.ming, LI Wen.bin
  2017, 39(6): 131-136. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160329
  Abstract FullText HTML PDF