Advanced search

  column
  Overexpression mechanism of PeREM1.3 from Populus euphratica enhancing salt tolerance in transgenic tobacco
  Zhang Huilong, Wu Xia, Yao Jun, Zhao Nan, Zhao Rui, Li Jinke, Shen Xin, Chen Shaoliang
  2019, 41(1): 1-9. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180338
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic characteristics and its influencing factors of the volatile carbon content of Pinus koraiensis at different diameter classes
  Zhu Yihong, Gao Lushuang, Jia Bo, Zhang Pingrui, Wang Yinpeng, Ou Lijin
  2019, 41(1): 10-19. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180289
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics of plant community in the Guizhou Chishui Alsophila spinulata National Nature Reserve, southwestern China
  Liu Qin, Deng Hongping, Li Zongfeng, Liang Sheng, Li Qiulin, Ni Dongping
  2019, 41(1): 19-31. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180165
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of different agro-forestry models on seedling root system of Populus tomentosa after one year of afforestation
  Wang Changwei, Liu Yong, Li Guolei, Sun Minghui, Zhao Ruirui, Wang Miaomiao, Lu Xingliang, Song Huaishan
  2019, 41(1): 32-41. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180290
  Abstract FullText HTML PDF
  Variation and comprehensive evaluation of fruit and seed phenotypic traits of different mating combinations in Xanthoceras sorbifolium
  Huang Yanzi, Song Meihua, Guo Yongheng, Wang Qing, Wang Junjie, Zhou Yiming, Xiang Qiuhong, Wang Xinrui, Guan Wenbin
  2019, 41(1): 42-56. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180105
  Abstract FullText HTML PDF
  Differential response of water stress on leaf morphological anatomical structures of varied provenances Xanthocera sorbifolium
  Yu Haiyan, Hu Xiaoyu, He Chunxia, Cui Yifan, Fan Siqi, Bi Quanxin, Wang Libing
  2019, 41(1): 57-63. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180312
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of structure characteristics in Picea asperata-Betula platyphylla mixed forests
  Wu Xiaoyong, Yang Hua, Lü Yanjie, Wang Quanjun, Sun Quan
  2019, 41(1): 64-72. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180211
  Abstract FullText HTML PDF
  Correlations between stand structure and surface potential fire behavior of Pinus tabuliformis forests in Miaofeng Mountain of Beijing
  Li Lianqiang, Niu Shukui, Tao Changsen, Chen Ling, Chen Feng
  2019, 41(1): 73-81. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180304
  Abstract FullText HTML PDF
  Coupling relationship between stand structure and color patch of Platycladus orientalis plantations
  Zhao Kai, Li Jinhang, Xu Chengyang
  2019, 41(1): 82-91. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180316
  Abstract FullText HTML PDF
  Applicability of automatic baseflow separation method in Xinshui River Basin of the Loess Plateau, northern China
  Kang Xiaoyu, Zhang Zhiqiang, Chen Lixin, Xu Hang, Leng Manman
  2019, 41(1): 92-101. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180087
  Abstract FullText HTML PDF
  Habitat suitability assessment based on MaxEnt modeling of Chinese goral in Saihanwula National Nature Reserve, Inner Mongolia of northern China
  Tang Shupei, Mu Liguang, Wang Xiaoling, Zhang Jing, Liu Bo, Menghedalai, Bao Weidong
  2019, 41(1): 102-108. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180176
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and planning of infrastructures in event landscape based on time and space difference:a case study of the 2nd Hebei Garden Exposition
  Yu Chuchu, Zhao Kaixi, Yao Peng
  2019, 41(1): 109-118. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180206
  Abstract FullText HTML PDF
  Preparation of nano ZnO/wood composite by magnetron sputtering and its physical property change
  Li Jingkui, Wang Yanan, Mu Hongbo, Qi Dawei
  2019, 41(1): 119-125. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180303
  Abstract FullText HTML PDF
  Acoustic vibration properties of birch veneer/glass fiber composites
  Lin Bin, Miao Yuanyuan, Li Rui, Jin Xianglong, Li Muzhi, Liu Zhenbo
  2019, 41(1): 126-133. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180317
  Abstract FullText HTML PDF