Advanced search

  column
  Differences in response of Larix gmelinii growth to rising temperature under different precipitation gradients in northern Daxing’an Mountains of northeastern China
  Sun Zhenjing, Zhao Huiying, Zhu Liangjun, Li Zongshan, Zhang Yuandong, Wang Xiaochun
  2019, 41(6): 1-14. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190007
  Abstract FullText HTML PDF
  Response of fine root morphology of Larix gmelinii and Betula platyphylla to environmental changes
  Zhang Liyu, Zhang Junhui, Zhang Lei, Chen Wei, Han Shijie
  2019, 41(6): 15-23. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180396
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of natural regeneration on soil fertility and soil enzyme activities in Pinus tabuliformis plantations after clearcutting
  Sun Qiyue, Tan Hongyan, Chi Mingfeng, Wu Danni, Zhang Xiaowen, Jia Xi, Zhang Longyu, Jia Zhongkui
  2019, 41(6): 24-34. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180372
  Abstract FullText HTML PDF
  Estimation of canopy closure based on improved dimidiate pixel model
  Dan Yuzhuo, Shi Jingming, Li Xinyi, Luo Shuai, Li Mingze
  2019, 41(6): 35-43. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180263
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of the factors affecting trunk density and wood density of three native tree species in Guangdong Province of southern China
  Xu Shenglin, He Xiao, Cao Lei, Li Haikui, Xu Qihu, Liu Xiaotong
  2019, 41(6): 44-54. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180445
  Abstract FullText HTML PDF
  Construction of stand basal area and volume growth model for Quercus and Populus in Henan Province of central China
  Yan Wei, Duan Guangshuang, Wang Yihan, Sun Zhao, Zhou Taolong, Fu Liyong
  2019, 41(6): 55-61. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180311
  Abstract FullText HTML PDF
  Establishment of the flowering phenological model of Xanthoceras sorbifolium based on accumulated temperature
  Zhou Yiming, Zhang Ying, Tian Xiaohua, Tang Guihui, Zhang Dongxu, Wang Junjie, Wang Xinrui, Guan Wenbin
  2019, 41(6): 62-74. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180128
  Abstract FullText HTML PDF
  Response of seedling growth and photosynthetic characteristics of Sapindus mukorossi to different habitats in low mountainous upland region of Chongqing, southwestern China
  Yue Jiaxing, Tian Qiuling, Wu Jiaojiao, Gao Lan, Zhang Wen, Liu Yun
  2019, 41(6): 75-85. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180424
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of transgenic sense and antisense of BpCCR1 on 7-year-old potted birch and selection of excellent lines
  Zhang Manman, Liu Baoguang, Gu Chenrui, Wang Chu, Chen Su, Jiang Jing, Liu Guifeng
  2019, 41(6): 86-95. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180412
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of Cd-Zn combined stress on chemical defense of Populus alba ‘Berolinensis’
  Wang Yueyue, Dong Xiaowen, Jiang Dun, Di Guiqiu, Wang Mo, Liu Xiaoxia, Meng Zhaojun, Yan Shanchun
  2019, 41(6): 96-101. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190008
  Abstract FullText HTML PDF
  Dominantly ophiostomatoid fungus inhabiting tunnels and pupal chambers of Monochamus alternatus in pines infected by Bursaphelenchus xylophilus
  Lun Yingying, Wang Huimin, Lü Quan, Liu Huixiang, Yao Hongxi, Jiang Wenzhong, Zhang Xingyao
  2019, 41(6): 102-110. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180157
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental study on runoff control performances for impervious area disconnection system of sandy loam soil green space in West Mountains of Beijing
  Guo Yingli, Zhang Shouhong, Chen Mingxiu, Anaer, Jiang Yuchen, Cao Shuning, Xie Chaoshuai
  2019, 41(6): 111-119. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180262
  Abstract FullText HTML PDF
  Response of hydrological processes of Pinus massoniana forest to rainfall in southern Jiangsu Province of eastern China
  Du Yan, Sun Yongtao, Li Zongchun, Han Cheng, Ge Bo, Zhang Jinchi, Zhuang Jiayao
  2019, 41(6): 120-128. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180284
  Abstract FullText HTML PDF
  Flowering dynamics and pollination characteristics of Lysimachia davurica
  Lei Lei, Li Qianxia, Yue Liran, Zhang Yanni
  2019, 41(6): 129-137. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180279
  Abstract FullText HTML PDF
  TLS point cloud classification of forest based on nearby geometric features
  Wang Xianyi, Xing Yanqiu, You Haotian, Xing Tao, Shu Su
  2019, 41(6): 138-146. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180308
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis and selection of gas spring of closet-type 0−90° foldable bed
  Ou Xuebing, Song Jie, Lu Qunxia, Hu Chuanshuang, Wang Qing
  2019, 41(6): 147-153. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190009
  Abstract FullText HTML PDF
  Studies of several large-scale forestry operating vehicles at home and abroad and prospect of vehicle type design
  Sun Shufa, Zhang Shanshan, Li Yuxuan, Wu Jinfeng, Chu Jiangwei
  2019, 41(6): 154-166. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190048
  Abstract FullText HTML PDF