Advanced search

  column
  Effects of species diversity and structural diversity on productivity in different succession stages of typical natural forest in Changbai Mountains of northeastern China
  Fan Xiuhua, Zhang Baoquan, Fan Chunyu
  2021, 43(12): 1-8. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210071
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparison in linear and nonlinear estimation models of carbon storage of plantations based on UAV LiDAR
  Chen Zhongchao, Liu Qingwang, Li Chungan, Li Mei, Zhou Xiangbei, Yu Zhu, Su Kai
  2021, 43(12): 9-16. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200417
  Abstract FullText HTML PDF
  Natural regeneration of Larix principis-rupprechtii plantations in 9−10 years after thinning
  Wang Jie, Lu Jingxing, Wang Xiangzhen, Cui Jingting, Wang Lidong, Liu Yanqing, Si Ruixue, Jia Zhongkui
  2021, 43(12): 17-28. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200371
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of thinning on litter decomposition of Larix principis-rupprechtii plantation
  Zhou Yunhong, Li Jianliang, Wang Lidong, Zou Jinlong, Liu Yanqing, Lu Jingxing, Zhao Wanning, Jia Zhongkui
  2021, 43(12): 29-37. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210114
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of cadmium stress on biomass and cadmium ion content of Sect. Aigeiros clones
  Yuan Zhengsai, Qiao Yanhui, Wang Li, Wang Xiang’e, Yao Junxiu, Li Shanwen, Han Youji, Dong Yufeng
  2021, 43(12): 38-46. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200234
  Abstract FullText HTML PDF
  Model construction and application of effective freeze-thaw injury in poplar
  Yang Chengchao
  2021, 43(12): 47-54. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200245
  Abstract FullText HTML PDF
  Stoichiometric characteristics of C and N of post-fire forest floor of Larix gmelinii
  Wang Lixuan, Gao Jiaqi, Yang Guang, Di Xueying, Yu Hongzhou, Weng Yuetai
  2021, 43(12): 55-64. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200281
  Abstract FullText HTML PDF
  Changes of active organic carbon in frozen thawed soil under different forest types in cold temperate forest region
  Wang Shijia, Guo Yafen, Cui Xiaoyang
  2021, 43(12): 65-72. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210030
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic analysis of Capreolus pygargus home range in Saihanwula Nature Reserve, Inner Mongolia of northern China
  Teng Yang, Zhang Shuai, Saihan, Han Zhiqing, Bao Weidong
  2021, 43(12): 73-82. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200369
  Abstract FullText HTML PDF
  Geographical distribution and potential distribution area prediction of Paeonia jishanensis in China
  Liu Wei, Zhao Runan, Sheng Qianqian, Geng Xingmin, Zhu Zunling
  2021, 43(12): 83-92. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200360
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on visual perception evaluation of urban riverside greenway landscape based on deep learning
  Li Xin, Wu Danzi, Li Liang, Wang Xiangrong
  2021, 43(12): 93-104. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210175
  Abstract FullText HTML PDF
  Modal sensitivity and vibration mode of full-size oriented strand board panel under three boundary conditions
  Guan Cheng, Xin Zhenbo, Liu Jinhao, Zhang Houjiang, Zhou Jianhui, Li Huan, Liu Suyang
  2021, 43(12): 105-115. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210264
  Abstract FullText HTML PDF
  Embedment strength of domestic Japanese larch cross-laminated timber
  Xu Junhua, Wu Guofang, Tian Zhaopeng, Zhang Shuangbao, Ren Haiqing
  2021, 43(12): 116-126. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210326
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation of phenolic resources and its antioxidant abilities for seed coats of Acer truncatum from four producing areas
  Xia Wenzhe, Dong Tingting, Sun Liwei
  2021, 43(12): 127-135. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210276
  Abstract FullText HTML PDF
  2021, 43(12): 136-136.
  Abstract FullText HTML PDF