Advanced search

  column
  Study on single tree survival model of mixed stands of Larix olgensis, Abies nephrolepis and Picea jazoensis based on mixed effect model and survival analysis method
  Li Chunming, Zhang Huiru, Wang Zhuohui
  2022, 44(1): 1-8. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200112
  Abstract FullText HTML PDF
  Response of cone yield in clonal seed orchard of Larix kaempferi to long-term nitrogen, phosphorus and potassium formula fertilization
  Hu Menghong, Lü Xun, Wu Chunyan, Xie Yunhui
  2022, 44(1): 9-18. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200163
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparative study on the effects of climate change on radial growth of Pinus tabuliformis in near and outer suburbs of Beijing
  Li Xiarong, Chen Yixin, Chen Jingfei, Zhu Jiyou, Sun Guangpeng, Wei Liuduan, Zhang Xinna, Xu Chengyang
  2022, 44(1): 19-28. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200329
  Abstract FullText HTML PDF
  DBH class structure and arbor biomass of Juglans mandshurica secondary forest
  Luo Ye, Wang Jun, Yang Yuchun, He Huaijiang, Yu Haiou, Zheng Jun, Zhang Tianxiang
  2022, 44(1): 29-37. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200348
  Abstract FullText HTML PDF
  Forest carbon sequestration potential in China under the background of carbon emission peak and carbon neutralization
  Zhang Ying, Li Xiaoge, Wen Yali
  2022, 44(1): 38-47. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210143
  Abstract FullText HTML PDF
  Cloning and expression analysis of three members of PtYABBYs in Populus tomentosa
  Hao Yingying, Zhou Mingzhu, Han Kaiyuan, Yang Xiong, Gao Yuhan, Chen Zhong
  2022, 44(1): 48-57. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210277
  Abstract FullText HTML PDF
  Cloning and expression pattern analysis of FmPIF gene family in Fraxinus mandshurica
  Lü Yipin, Liang Nansong, Song Tingting, Cui Jinghong, Yu Lei, Zhan Yaguang
  2022, 44(1): 58-68. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200379
  Abstract FullText HTML PDF
  Response of invasive area of Ageratina adenophora to future climate change based on climate and species diffusion
  Chen Yuheng, Lu Jiayi, Wu Pengfei, Mao Lingfeng
  2022, 44(1): 69-76. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210063
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of different grazing methods on the composition and structure of plant functional groups in grassland community
  Jiang Lixia, Tian Yun, Liu Xinyue, Zhang Kebin
  2022, 44(1): 77-86. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210281
  Abstract FullText HTML PDF
  Experiment on shrub spray sowing technology in limestone dreg field
  Zhou Hongxin, Didar Xerdiman, Li Shaocai, Sun Hailong, Tan Changming, Wang Xiaowen, Xia Min
  2022, 44(1): 87-93. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210187
  Abstract FullText HTML PDF
  Observation of predation behavior and evaluation on predation capacity of Arma chinensis against Hyphantria cunea
  Chen Chen, Song Liwen, Zuo Tongtong, Wang Yue, Li Shuo, Sun Shouhui
  2022, 44(1): 94-102. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200299
  Abstract FullText HTML PDF
  Boundary delimitation of the proposed Songnen Plain National Park of northeastern China
  Sun Qiaoyun, Bao Menghan, Huang Hanwen, Zhang Yujun
  2022, 44(1): 103-112. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210418
  Abstract FullText HTML PDF
  Preparation of wood functional coatings with carbon dots grafted TiO2 for its photocatalytic degradation of formaldehyde gas
  Zhang Longfei, Hairihan, Wang Siqun, Chen Zhilin, Wang Yamei
  2022, 44(1): 113-122. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210331
  Abstract FullText HTML PDF
  Growth characteristics of fungi isolated from unearthed wooden cultural relics
  Fang Xuan, Ma Xingxia, Wen Jingwei, Chen Yue, Fan Min
  2022, 44(1): 123-131. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210342
  Abstract FullText HTML PDF
  Numerical simulation on the influence of wall wood column defects on the safety of ancient building
  Yu Yongzhu, Guan Cheng, Zhang Houjiang, Yao Xiaorui, Zhang Dian, Xin Zhenbo
  2022, 44(1): 132-145. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210341
  Abstract FullText HTML PDF
  2022, 43(1): 136-136.
  Abstract FullText HTML PDF