Advanced search

  column
  Cloning and expression analysis of BpSPL6 promoter from Betula platyphylla
  Li Dou, Su Gongbo, Hu Xiaoqing, Song Tingting, Sun Qingbin, Xu Zhao, Wang Hongwei, Liu Xuemei
  2022, 44(2): 1-10. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200174
  Abstract FullText HTML PDF
  Identification and expression analysis of FmPLT gene family of Fraxinus mandschurica
  Song Tingting, Liang Nansong, Lü Yipin, Cui Jinghong, Yu Lei, Zhao Fujiang, Xu Liang, Zhan Yaguang
  2022, 44(2): 11-21. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210105
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of water and nitrogen coulping on growth and development of Zizphus jujuba ‘Tongxinyuanzao’ under infiltration irrigation
  Sun Zhenyuan, Jiao Bingzhong, Li Xingqiang
  2022, 44(2): 22-29. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200179
  Abstract FullText HTML PDF
  Measuring species evenness with modified formula of genetic absolute distance
  Yang Aiming, Hui Gangying
  2022, 44(2): 30-36. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210019
  Abstract FullText HTML PDF
  Carbon emission characteristics of branch and leaf combustion of typical tree species in different forest regions of China
  Wei Mao, Guo Xinbin, Ma Yuanfan, Guo Yuxuan, Sun Xinyu, Tian Mingyue, Guo Futao
  2022, 44(2): 37-46. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200419
  Abstract FullText HTML PDF
  Combustion characteristics and occurrence probability of shallow underground fire in Larix gmelinii plantation
  Han Xiyue, Li Qi, Gao Bo, Peng Chaozhi, Zhang Xinyao, Shan Yanlong, Wang Mingxia, Yin Sainan
  2022, 44(2): 47-54. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200353
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial heterogeneity of soil pH and nutrients in Miyaluo Subalpine dark coniferous forest of western Sichuan, southwestern China
  Xiong Kai, Zhao Yujuan, Chen Jian, Zhang Yun, Zhao Guangdong, Yang Hongguo, Shi Zuomin, Xu Gexi
  2022, 44(2): 55-64. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200422
  Abstract FullText HTML PDF
  Response of growth and metabolism of Artemisia scoparia to precipitation change in desert steppe
  Chen Shenggang, Pang Danbo, Chen Lin, Bian Yingying, Wan Hongyun, He Wenqiang, Cao Menghao
  2022, 44(2): 65-74. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210413
  Abstract FullText HTML PDF
  Numerical simulation on wind-sand flow field at the bridge and roadbed transition section of Golmud-Korla Railway in northwestern China
  Zhang Xingxin, Zhang Kai, Zhao Liming, Deng Yuhui, Deng Lijia
  2022, 44(2): 75-81. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210213
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of ROS-induced oxidative stress and programmed cell death on pollen viability after cryopreservation
  Ren Ruifen, Li Zedi, Zhu Mengting, Liu Yan, Zhang Kongying
  2022, 44(2): 82-90. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210027
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of low temperature stress on chlorophyll metabolism of Zoysia japonica
  Li Lijing, Zhang Zhiwei, Xue Yun, Zhang Jiahang, Han Liebao, Xu Lixin
  2022, 44(2): 91-99. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200400
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on plant species and plant allocation in the inner court garden of Beijing imperial gardens
  Hu Nan, Wang Peiyan, Li Xiong
  2022, 44(2): 100-114. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200421
  Abstract FullText HTML PDF
  Relationship between cell wall ultrastructure and mechanical properties of balsa wood
  Li Jianlong, Chen Sheng, Li Haichao, Zhang Xun, Xu Duxin, Shi Menghua, Xu Feng
  2022, 44(2): 115-122. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210410
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of thermal modification conditions on chemical composition and decay resistance of Pinus sylvestris
  Ke Meihui, Wang Wang, Cao Jinzhen
  2022, 44(2): 123-130. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210379
  Abstract FullText HTML PDF
  Preparation and adsorption property of phytic acid modified wood flour
  Ding Mengyi, Ren Qikai, Luo Jingying, Wang Mingzhi
  2022, 44(2): 131-140. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210273
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on process parameters and mechanism of bamboo dowel rotation welding
  Yang Hongda, Wang Ning, Meng Xinmiao, Zhu Xudong, Gao Ying
  2022, 44(2): 141-150. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210288
  Abstract FullText HTML PDF