Advanced search

    column
    Distribution characteristics of tree size of Pinus sylvestris var. mongolica nature forest on sandy soil
    WAN Pan, LIU Ling, ZHAO Zhong-hua, WANG Qian-xue, HU Yan-bo, WANG Hong-xiang, HUI Gang-ying
    2017, 39(7): 1-9. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170132
    Abstract FullText HTML PDF
    Prediction model for basal area of Larix principis-rupprechtii plantation in Saihanba of Hebei Province, northern China
    WANG Dong-zhi, ZHANG Dong-yan, ZHANG Zhi-dong, HUANG Xuan-rui
    2017, 39(7): 10-17. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170072
    Abstract FullText HTML PDF
    Cloning and functional analysis of PebZIP26 and PebZIP33 transcription factors from Populus euphratica
    ZHANG Ying, LIAN Cong-long, DUAN Hui, LU Xin, XIA Xin-li, YIN Wei-lun
    2017, 39(7): 18-30. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170109
    Abstract FullText HTML PDF
    Effects of exogenous BR and IAA on drought tolerance of Populus deltoides × P.nigra
    JIA Fu-li, WANG Cong-peng, LIU Sha, JIAO Zhi-yin, YIN Wei-lun, XIA Xin-li
    2017, 39(7): 31-39. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170055
    Abstract FullText HTML PDF
    Genetic mapping of a chlorosis mutant k60 in Arabidopsis thaliana
    DAI Nan, YUAN Guang-xiao, LIU Xiao-min, GAO Hong-bo
    2017, 39(7): 40-45. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170085
    Abstract FullText HTML PDF
    Niche characteristics of Phyllostachys edulis and its associated tree species in Tianbaoyan bamboo and broadleaved mixed forest
    ZHOU Ya-qi, GUAN Feng-ying, FAN Shao-hui, LIU Guang-lu, XIA Ming-peng, TU Nian-wang
    2017, 39(7): 46-53. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170061
    Abstract FullText HTML PDF
    Root distribution characteristics of two cuttage plants on bank slope and its effects on soil aggregates
    SUN Yi-hui, MA Lan, ZHANG Dong, XIA Xiao-ping, XUE Meng-jun, MIAO Xin-yun
    2017, 39(7): 54-61. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170076
    Abstract FullText HTML PDF
    Field control efficiencies of three systemic insecticides on Anoplophora glabripennis larvae
    WANG Jia-bing, XU Zhi-wen, XUE Yi, LIU Ying-sheng, YAN Shan-chun
    2017, 39(7): 62-68. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170033
    Abstract FullText HTML PDF
    Effects of nematicidal filamentous fungus Sr18 metabolites on the ultrastructure of Bursaphelenchus xylophilus
    WANG Xiu-qing, WANG Qian, WANG Ya-ping, FENG Xin, SUN Jian-hua, MENG Qing-heng
    2017, 39(7): 69-75. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170048
    Abstract FullText HTML PDF
    Analysis of appearance features and genetic diversity of Cytospora chrysosperma causing poplar canker
    ZHANG Jun-e, FAN Xin-lei, LIANG Ying-mei, TIAN Cheng-ming
    2017, 39(7): 76-86. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160257
    Abstract FullText HTML PDF
    Effects of nitrogen fertilizers on the yield of switchgrass in Kubuqi Sandland, northern China
    TAO Meng, WANG Tie-mei, SU De-rong, LÜ Shi-hai, CHEN Jun-han
    2017, 39(7): 87-95. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160421
    Abstract FullText HTML PDF
    Polyploidy induction and identification in Lilium concolor var. pulchellum
    ZHANG Xi-qing, WANG Lian-juan, CAO Qin-zheng, JIA Gui-xia
    2017, 39(7): 96-102. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170028
    Abstract FullText HTML PDF
    Study on hydrophobic characteristics of wood surface modified by a silica/silicone oil complex emulsion combined with thermal post-treatment
    LIU Zhi, CAO Jin-zhen
    2017, 39(7): 103-110. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170087
    Abstract FullText HTML PDF
    One-step hydrothermal synthesis and characterization of the ZnO/hydrothermal carbon composite material
    YU Rui-dong, DONG Yue, GUO Ming-hui
    2017, 39(7): 111-116. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170014
    Abstract FullText HTML PDF