Advanced search

  column
  Populus euphratica miR1444b positively regulates plants response to drought stress in Arabidopsis thaliana
  Li Shuang, Su Yanyan, Wang Houling, Li Huiguang, Liu Chao, Xia Xinli, Yin Weilun
  2018, 40(4): 1-9. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180043
  Abstract FullText HTML PDF
  Cas9/gRNA-mediated COBRA3 gene mutation in Populus trichocarpa
  Cui Yongyao, Cheng Yuxiang
  2018, 40(4): 10-15. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170421
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of Pb2+ and Cd2+ combined stress on photosynthesis of Morus alba
  Zhang Jiatong, Guan Yinghui, Si Liqing, Peng Xiawei, Meng Bingnan, Zhou Jinxing
  2018, 40(4): 16-23. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170332
  Abstract FullText HTML PDF
  Uptake of Cd2+ by ectomycorrhizal fungus Paxillus involutus and the modulation of H2O2 in Cd2+ influx
  Zhu Zhimei, Zhang Yuhong, Sa Gang, Liu Jian, Ma Xujun, Deng Chen, Zhao Rui, Chen Shaoliang
  2018, 40(4): 24-32. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170418
  Abstract FullText HTML PDF
  Response of vegetation coverage to hydro-thermal change in Inner Mongolia of northern China
  Shao Yanying, Wu Xiuqin, Zhang Yuqing, Qin Shugao, Wu Bin
  2018, 40(4): 33-42. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170414
  Abstract FullText HTML PDF
  A dynamic crown interception model based on simulated rainfall experiments of small trees
  Li Xiang, Wang Yaming, Meng Chen, Li Jiao, Niu Jianzhi
  2018, 40(4): 43-50. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170348
  Abstract FullText HTML PDF
  Distribution characteristics and its influencing factors of understory vegetation roots under the typical plantations in mountainous area of Beijing
  Zhang Xiao, Huang Xiaoqiang, Xin Zhongbao, Kong Qingxian, Xia Xiaoping, Jiang Qiuling
  2018, 40(4): 51-57. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170399
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of applying mixed composting of municipal sludge and garden waste on growth of Amorpha fruticosa and soil environment
  Lian Peng, Li Zhiru, Fan Zhouzhou, Liu Shuang, Li Zhaorong, Zhou Jinxing, Peng Xiawei
  2018, 40(4): 58-66. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170442
  Abstract FullText HTML PDF
  Stand average height growth model and environmental interpretation in model parameter of Pinus yunnanensis
  Luo Hengchun, Zhang Chao, Wei Anchao, Lu Shuangfei
  2018, 40(4): 67-75. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170347
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial interpolation analysis on daily temperatures in the distribution range of giant panda over the past half century
  Zang Zhenhua, Xiao Qianru, Yang Xuyu, Gu Xiaodong, Zhang Gonghua, Dong Xiangzhong, Shen Guozhen, Li junqing
  2018, 40(4): 76-85. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180041
  Abstract FullText HTML PDF
  Genetic identification and analysis of chloroplast division mutants x17-3 and pd50 in Arabidopsis thaliana
  Li Jinyu, Gao Yuan, Zhang Qin, Liu Xiaomin, Gao Hongbo
  2018, 40(4): 86-95. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170433
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis on the barriers of interspecific hybridization in beardless irises
  Li Congcong, Gao Yike, Liu Rong, Cao Ying, Fan Zhuping, Guo Ling, Zhang Qixiang
  2018, 40(4): 96-101. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170351
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis on breeding value of native Dendrobium species in China
  Zheng Baoqiang, Zhu Shenglei, Li Kui, Miao Kun, Wang Yan
  2018, 40(4): 102-108. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170341
  Abstract FullText HTML PDF
  Synergistic effect of TiO2 and PDMS on improving anti-weathering properties of surface thermally-modified wood
  Xu Jiaqi, Shen Haiying, Cao Jinzhen
  2018, 40(4): 109-116. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180053
  Abstract FullText HTML PDF
  Curing rule of microcapsules preservatives prepared from neem extracts in wood
  Liu Luchen, Xu Guoqi
  2018, 40(4): 117-124. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170447
  Abstract FullText HTML PDF