Advanced search

  column
  Carbon storage of natural broadleaved forested marsh wetland ecosystem in temperate Changbai Mountain of northeastern China
  Yan Su, Mu Changcheng, Wang Bowei, Wang Biao
  2018, 40(8): 1-11. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180005
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic simulation of forest landscape succession based on LANDIS model in Tianbaoyan, Fujian Province of southern China
  Zhou Mengyao, You Weibin, Lin Meijiao, Liu Juncheng, Lin Xueer, He Dongjin, Liu Jinshan, Cai Changtang
  2018, 40(8): 12-22. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180186
  Abstract FullText HTML PDF
  Individual tree detection and stand basal area estimation based on 16 linear array TLS data
  Ma Jingyi, Huang Huaguo, Huang Kan, Xing Lu
  2018, 40(8): 23-32. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180016
  Abstract FullText HTML PDF
  Estimation models of leaf biomass and nutrient content for Caragana korshinskii in Kubuqi Sandy Land of northern China
  Ma Pu, Tao Meng, Lü Shihai, Su Derong, Ye Shengxing, Diao Zhaoyan
  2018, 40(8): 33-41. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180044
  Abstract FullText HTML PDF
  Tissue culture regeneration of hybrid Liquidambar styraciflua × L. formosana
  Wang Zewei, Zhang Yan, Qi Shuaizheng, Zhu Junjie, Yuan Wei, Zhang Yadong, Liu Xuezeng, Zhang Jinfeng
  2018, 40(8): 42-49. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170443
  Abstract FullText HTML PDF
  Leaching effects of rainfall on particulate matter of plant leaf surface
  Ma Wenmei, Wu Yanan, Zhang Zhenming
  2018, 40(8): 50-55. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170376
  Abstract FullText HTML PDF
  Distribution of C and N in black soil and its relationship with aggregate stability in sloping land
  Cao Wei, Li Lu, Zhao Pengzhi, Xia Xiangyou, Wang Enheng
  2018, 40(8): 56-63. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170449
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics of soil aggregates with different particle sizes and their quantitative relationship with slope erosion in rocky mountain area of northern China
  Chen Peiyan, Ma Lan, Xue Mengjun, Mei Xuemei, Zhang Dong, Sun Yihui
  2018, 40(8): 64-71. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180026
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluation on carbon storage function under different rocky desertification control models in Jianshui County of Yunnan Province, southwestern China
  Zhang Jingzhou, Wu Xiuqin, Xiao Guiying
  2018, 40(8): 72-81. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180069
  Abstract FullText HTML PDF
  Soil water and salt movement under drip irrigation of the ridge pattern in low-laying heavy saline alkali land
  Dong Shide, Wan Shuqin, Kang Yuehu, Sun Jiaxia
  2018, 40(8): 82-89. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170272
  Abstract FullText HTML PDF
  Plant landscape characteristics and the impact of village expansion on it in three traditional villages of Guangzhou, southern China
  Tang Sainan, Wang Cheng, Zhang Chang, Pei Nancai, Wang Ziyan, Duan Wenjun, Sun Ruilin
  2018, 40(8): 90-102. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180015
  Abstract FullText HTML PDF
  Correlations between the distribution of salt-tolerant plants and soil chemical factors in wetland of Tianjin Coastal New Area, northern China
  Yin Dejie, Jing Rui, Guan Haiyan, Qu Qiqi, Zhang Lili, Wang Ruopeng, Dong Li
  2018, 40(8): 103-115. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180054
  Abstract FullText HTML PDF
  Photodegradation and anti-weathering effects of montmorillonite on WF/PP composites
  Peng Yao, Wang Wen, Cao Jinzhen
  2018, 40(8): 116-122. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180032
  Abstract FullText HTML PDF
  Automatic identification method for terrestrial wildlife in Saihanwula National Nature Reserve in Inner Mongolia of northern China based on ROI-CNN
  Liu Wending, Li Anqi, Zhang Junguo, Xie Jiangjian, Bao Weidong
  2018, 40(8): 123-131. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180141
  Abstract FullText HTML PDF