Advanced search

  column
  Phenotypic and physiological trait diversity and population structure of Populus deltoides
  Chen Cun, Ding Changjun, Huang Qinjun, Zhang Jing, Liu Ning, Li Bo, Li Zhenghong, Su Xiaohua
  2021, 43(6): 1-12. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200231
  Abstract FullText HTML PDF
  Carbon sequestration capacity of Beijing arbor forest based on NbS
  Li Chenyu, Zhu Jianhua, Zhang Feng, Li Qi, Tian Yu, Xiao Wenfa, Chen Weiqiang
  2021, 43(6): 13-22. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200145
  Abstract FullText HTML PDF
  Prediction of potential distribution of Lycium chinense based on MaxEnt model and analysis of its important influencing factors
  Tang Yan, Zhao Runan, Ren Gang, Cao Fuliang, Zhu Zunling
  2021, 43(6): 23-32. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200103
  Abstract FullText HTML PDF
  Land surface fuel load and influencing factors of Pinus tabuliformis and Platycladus orientalis plantations
  Yu Haichen, Wang Wei, Du Jianhua, Liu Zhaodong, Chen Minsi, Wang Bo, Liu Xiaodong
  2021, 43(6): 33-40. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200364
  Abstract FullText HTML PDF
  Correlation analysis between the spatial characteristics of landscape pattern and risk of forest fire in Jiufeng Forest Park of Beijing
  Chen Ling, Chen Feng, Niu Shukui, Li Lianqiang, Tao Changsen
  2021, 43(6): 41-49. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20180431
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of different density regulation intensities on soil quality in Larix principis-rupprechtii plantation
  Liu Huimin, Han Hairong, Cheng Xiaoqin, Cai Mengke, Liu Xujun, Liu Li, Zhang Wenwen, Liu Mingbo
  2021, 43(6): 50-59. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200322
  Abstract FullText HTML PDF
  Comprehensive evaluation of healthcare functions among different stands in Shimen National Forest Park of southern China in summer
  Zhu Shuxin, He Shuangyu, Hu Feifei, He Qian, Su Yan, Li Jiyue
  2021, 43(6): 60-74. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200343
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatiotemporal dynamics and its driving mechanism of the Quanzhou Bay Estuary Wetland, Fujian Province of eastern China
  Lin Jin, Hong Yu, Lin Zhiwei, Que Xiang, Liu Jinfu, Lian Haifeng
  2021, 43(6): 75-82. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200358
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatiotemporal variations of NDVI before and after implementation of Grain for Green Project in wind-water erosion crisscross region of the Loess Plateau
  Yang Can, Wei Tianxing, Li Yiran, Zheng Liang, Chen Yuxuan
  2021, 43(6): 83-91. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210128
  Abstract FullText HTML PDF
  Deep learning model compression for real-time listening of boring vibration
  Zhang Haiyan, Yuan Mingshuai, Jiang Qi, Sun Yu, Cui Jian, Ren Lili, Luo Youqing
  2021, 43(6): 92-100. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200100
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of ethylene on the viability of cryopreserved Dendrobium protocorm-like bodies
  Zhang Lingling, Ren Ruifen, Jiang Xueru, Zhou Hao, Liu Yan
  2021, 43(6): 101-107. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200308
  Abstract FullText HTML PDF
  Development and identification of SSR markers based on RAD-seq of Lonicera japonica
  Li Hui, Liu Dongchao, Xu Ruirui, Hou Lina, Wang Tianqi, Liu Zhonghua, Fu Xiao, Li Shengbo
  2021, 43(6): 108-117. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200337
  Abstract FullText HTML PDF
  Evolution and optimization research on landscape pattern of Yongding River section of Beijing based on ENVI technology
  Wang Chuqi, Yan Jinyu, Li Guanheng
  2021, 43(6): 118-129. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200204
  Abstract FullText HTML PDF
  Planning of debris flow prevention forest in shallow mountain area of Beijing from the perspective of human settlement environment safety
  Cai Yiran, Liu Yang, Li Liuyi, Liang Shuyu, Zheng Xi
  2021, 43(6): 130-140. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200207
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimum extraction technology and antibacterial activity of essential oil from the branches and leaves of Thuja koraiensis
  Fu Cong, Lan Xuehan, Li Liming, Yuan Jingqi, Li Chenghong, Du Fengguo
  2021, 43(6): 141-151. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210076
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and simulation of woodland chassis imitating goat gait
  Zhang Jianting, Liu Jinhao, Huang Qingqing, Sui Tingting
  2021, 43(6): 152-162. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210086
  Abstract FullText HTML PDF