Advanced search

  column
  Analysis and application of polygon side distribution of Voronoi diagram in tree patterns
  ZHANG Gong-qiao, HUI Gang-ying
  2015, 37(4): 1-7. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140369
  Abstract PDF
  Development of forest biodiversity evaluation index system for conifer and broad leaf mixed forest and model construction
  WU Jin-zhuo, PENG Xuan-yi, LIN Wen-shu
  2015, 37(4): 8-18. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140209
  Abstract PDF
  Estimation of forest resource dynamics in Anshan City, Liaoning of northeasten China based on continuous forest inventory data
  WANG Xue-jun, MA Wei, SUN Yu-jun, FU Xiao
  2015, 37(4): 19-27. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140137
  Abstract PDF
  Tree competition index based on the structural equation model
  WANG Yan, YANG Hua, LI Yan-li, QIU Shi
  2015, 37(4): 28-37. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140075
  Abstract PDF
  Ecosystem carbon storage of natural secondary birch forests in Xiaoxing’an Mountains of China
  ZHANG Yi, MU Chang-cheng, ZHENG Tong, LI Na-na
  2015, 37(4): 38-47. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140449
  Abstract PDF
  Nutrient contents of vegetation and their allocation characteristics in main forests of Guizhou Province
  ZHANG Jiang-ping, GUO Ying, SUN Ji-hui, LIU Xiao, DING Fang-jun
  2015, 37(4): 48-55. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20130523
  Abstract PDF
  Soil moisture variation characteristics at forest landscape boundary of mountainous region in eastern Liaoning
  WU Xiang-yun, LIU Meng-lü, REN Jie, CUI Li-nan, HE Zhi-yong
  2015, 37(4): 56-63. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140206
  Abstract PDF
  Research on applying new materials for Pinus tabuliformis plantations in barren sites of plain in Beijing
  LI Mei, JIA Li-ming, YU Dan-dan, MA Lü-yi, JIA Zhong-kui
  2015, 37(4): 64-73. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140346
  Abstract PDF
  On suitability for introduction of Chinese rare desert plant Haloxylon ammodendron in semi-arid sandy regions of northwestern China
  WANG De-ying, DING Guo-dong, ZHAO Yuan-yuan, GAO Guang-lei, YU Ming-han, LI Meng-meng
  2015, 37(4): 74-81. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140253
  Abstract PDF
  Allelopathic effect of Pinus tabuliformis root in loess hilly area
  WANG Xian, WEI Tian-xing, ZHU Jin-zhao, ZHAO Xing-kai, LIU Hai-yan
  2015, 37(4): 82-89. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140363
  Abstract PDF
  Evaluation and study of ecosystem service value in Yongding River of Beijing
  ZHU Xiao-bo, GAO Jia-rong, LI Shi-yang, KANG Ye, LIANG Xiang-han, GUO Kai-li
  2015, 37(4): 90-97. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140339
  Abstract PDF
  Interception effect of riparian vegetation zone on floats and factors affecting it
  ZHANG Dan-dan, WANG Dong-mei, REN Yuan, ZHOU Si-si
  2015, 37(4): 98-103. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140277
  Abstract PDF
  Analysis of differentially expressed transcripts in early and middle development of Betula platyphylla female inflorescence
  ZHAO Li-hong, ZHOU Fei, GUAN Min-xiao, LIU Chuang, ZHAO Xin, LIU Xue-mei
  2015, 37(4): 104-112. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140301
  Abstract PDF
  Ploidy level and contrast analysis of the traits for superior trees of Populus tomentosa Carr. in gene pool
  BAI Feng-ying, ZENG Qing-qing, KANG Ning, SUO Yu-jing, LIAO Ting, ZHANG Ping-dong, KANG Xiang-yang
  2015, 37(4): 113-119. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140247
  Abstract PDF
  Effects of gibberellic acid and chilling treatments on seed germination and seedling growth of Paeonia rockii hybrids
  YU Ling, ZHONG Yuan, WANG Ying, CHENG Fang-yun
  2015, 37(4): 120-126. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140240
  Abstract PDF
  Preparation and properties of polyvinyl alcohol-alkali lignin foam material (PLFM)
  LUO Hua-chao, REN Shi-xue, MA Yan-li, FANG Gui-zhen
  2015, 37(4): 127-134. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140347
  Abstract PDF
  Synthesis and antimicrobial activities of hexaconazole derivatives
  WANG Bei, ZHANG Li-li, NI Jie, XU Ru-qing, CHENG Kang-hua
  2015, 37(4): 135-142. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140282
  Abstract PDF
  Dynamic modeling and simulation analysis of 6-HUS parallel moving platform
  HUANG He-shan, LI Ting, LIU Jin-hao
  2015, 37(4): 143-150. DOI: DOI:10.13332/j.1000-1522.20140349
  Abstract PDF