Advanced search

  column
  Genetic evaluation on growth and branching traits of 4-year-old half-sib families of loblolly pine
  Jiang Kaibin, Du Chengju, Li Sainan, Huang Shaowei, Liu Tianyi
  2020, 42(9): 1-10. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190456
  Abstract FullText HTML PDF
  Ploidy, genotype and gender effects of functional leaf and stomatal traits on short branches in full-sib hybrids between section Tacamahaca and sect. Aigeiros of Populus
  Shang Jing, Xue Yinxuan, Song Lianjun, Liu Chunhe, Li Daili, Zhang Hengyue, Feng Xuqing, Wang Jun
  2020, 42(9): 11-18. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200095
  Abstract FullText HTML PDF
  Leaf shedding of Populus tomentosa under drought stress based on the theory of plant segmentation hypothesis
  Zhang Jinlan, Zhang Xiangxue, Ran Ran, Wu Min, Wu Shang, Jia Liming
  2020, 42(9): 19-27. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190411
  Abstract FullText HTML PDF
  Construction of the height to crown base mixed model for Korean pine
  Yan Yunfei, Wang Junjie, Jiang Lichun
  2020, 42(9): 28-36. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190366
  Abstract FullText HTML PDF
  Relationship model between stand mean height and mean DBH for natural Quercus spp. broadleaved mixed stands
  Lou Minghua, Zhang Huiru, Lei Xiangdong, Bai Chao, Yang Tonghui
  2020, 42(9): 37-50. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190463
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on forest road of fireproof blockade functions based on PyroSim
  Gao Zhongliang, Li Zhi, Wei Jianheng, Long Tengteng, Wang Qiuhua, Shu Lifu
  2020, 42(9): 51-60. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200140
  Abstract FullText HTML PDF
  Response of earlywood and latewood ring width of Cryptomeria japonica to climate change in Lushan Mountain, eastern China
  Bai Tianjun, Liu Yuanqiu, Wen Linsheng, Pan Jun, Cao Wen, Zheng Xiling, Zou Qin, Deng Wengping
  2020, 42(9): 61-69. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190439
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial distribution characteristics at small scale of soil organic carbon in topsoil of the west slope in Sejila Mountain, western China
  Lian Yuzhen, Cao Lihua, Liu Heman, Yang Hong
  2020, 42(9): 70-79. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190481
  Abstract FullText HTML PDF
  Tribological properties between roots and soil of five common tree species in North China
  Han Chao, Ji Xiaodong, Liu Xiaoguang, Zhang Xiao, Zhao Donghui
  2020, 42(9): 80-91. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190432
  Abstract FullText HTML PDF
  Inversion of nutrient components of Spartina alterniflora based on hyperspectral data
  Zhu Yi, Wu Yongbo, Zhou Ziyao, Zhang Zhiwen, An Yuting
  2020, 42(9): 92-99. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200008
  Abstract FullText HTML PDF
  Leaf water absorption and canopy rainfall interception of twenty-one plant species in Beijing
  Wang Sisi, Long Jia, Ding Han
  2020, 42(9): 100-110. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190379
  Abstract FullText HTML PDF
  Essential oil composition of Xanthoceras sorbifolium flower
  Yuan Weiqiong, Hu Jianzhong, Wu Yi, Yin Liqiang, Han Xue, Wang Xiaoxue, Lü Zhaolin
  2020, 42(9): 111-121. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200045
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of silicate impregnation modification on visual physical parameters of Chinese fir wood
  Li Ping, Zhang Yuan, Wu Yiqiang, Lü Jianxiong, Yuan Guangming, Zuo Yingfeng
  2020, 42(9): 122-129. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200189
  Abstract FullText HTML PDF
  Purification efficiency of Ceratophyllum demersum under different planting densities in eutrophic water
  Yang Lan, Niu Jianzhi, Lun Xiaoxiu, Zhu Siyu, Ao Jiakun
  2020, 42(9): 130-138. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190447
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of several assisted extraction methods on extraction effect and antioxidant activity of proanthocyanins from blueberry
  Guo Tian, Zhang Na, Fu Qun, Chai Yangyang, Guo Qingqi
  2020, 42(9): 139-148. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190466
  Abstract FullText HTML PDF