Advanced search

  column
  Identification of PtNF-YC1 of Pinus tabuliformis and its molecular mechanism involved in regulation of cone development
  Liu Hongmei, Zheng Yongtao, Guo Yingtian, Zhang Jingxing, Li Wei
  2023, 45(9): 1-8. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220250
  Abstract FullText HTML PDF
  Histological characteristics and related gene expression analysis of ovule abortion in Camellia oleifera
  Chen Yuqing, Du Bingshuai, Wang Shengnan, Cao Yibo, Yuan Deyi, Zhang Lingyun
  2023, 45(9): 9-20. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220182
  Abstract FullText HTML PDF
  Network construction of genome-wide epistatic interaction for plant height traits in Arabidopsis thaliana
  Yang Zhenyu, Zhu Xuli, Cao Yige, Ren Xiangyu, Wu Rongling
  2023, 45(9): 21-32. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220146
  Abstract FullText HTML PDF
  Growth and physiological changes of walnut seedlings under different nutrient deficiency conditions
  Huang Xiaohui, Wu Jiaojiao, Wei Liben, Wang Yushu, Feng Dalan, Zhang Hong
  2023, 45(9): 33-41. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220024
  Abstract FullText HTML PDF
  Estimating DBH of Cunninghamia lanceolata based on crown and competition factors
  Zhu Zhaoting, Sun Yujun, Liang Ruiting, Ma Jiaxin, Li Jiayi
  2023, 45(9): 42-51. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230011
  Abstract FullText HTML PDF
  Development of climate-sensitive nonlinear mixed-effects tree height-DBH model for Cunninghamia lanceolata
  Du Zhi, Chen Zhenxiong, Li Rui, Liu Ziwei, Huang Xin
  2023, 45(9): 52-61. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230052
  Abstract FullText HTML PDF
  Application of ANN-BiLSTM model to long-term gap-filling of carbon flux data in temperate desert shrub
  Feng Xinyan, Jia Xin, Huang Jinze, Gao Shengjie, Yuan Min, Liu Tiantian, Jin Chuan
  2023, 45(9): 62-72. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220510
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of spatial structure characteristics of Fraxinus mandshurica plantation on soil nutrient content
  Zhang Minghui, Yin Yunzhou, Wang Ke, Wang Shuli
  2023, 45(9): 73-82. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220476
  Abstract FullText HTML PDF
  Material quality assessment and trade-off synergies of forest ecological service in Xianrendong National Nature Reserve, Liaoning Province of northeastern China
  Li Lianqiang, Yang Huixia, Ding Guoquan, Li Hongyu, Bai Rongfen, Wang Pin
  2023, 45(9): 83-94. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220055
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of small-scale spatial pattern of Endoclita excrescens based on SADIE and SPPA
  Jing Tianzhong, Lu Huayang, Liu Liping, Dai Limin, Fan Miao, Cai Xiaolin, Bai Li, Li Xiang, Li Manyu, Wen Yi, Han Qing
  2023, 45(9): 95-103. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220053
  Abstract FullText HTML PDF
  Prediction of invasion risk of pine wilt disease based on GIS spatial technology and MaxEnt model in western Sichuan Province of southwestern China
  Xu Gexi, Yu Rongbing, Yang Changxu, Liu Huaijun, Zhou Zhuli, Shen Yanjing
  2023, 45(9): 104-115. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220527
  Abstract FullText HTML PDF
  Evolution of ecological spatial network structure in sand-prevention belts of Inner Mongolia, northern China
  Zhang Qibin, Li Qian
  2023, 45(9): 116-126. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230021
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of cell wall pore changes on water of wood modified by furfuryl alcohol
  Wang Kaiqing, Zhou Ziyi, Ma Erni
  2023, 45(9): 127-136. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230156
  Abstract FullText HTML PDF
  Forest fire smoke detection method based on few-shot learning
  Jia Yiming, Zhang Changchun, Hu Chunhe, Zhang Junguo
  2023, 45(9): 137-146. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230044
  Abstract FullText HTML PDF
  Extraction and activity of flavonoids from Morus alba leaves by ultrasonic-semi-bionic method
  Zhang Xiyu, Huang Yu, Shi Tongshuai, Zhao Haitao, Qiu Junmeng, Fu Qun
  2023, 45(9): 147-156. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20230098
  Abstract FullText HTML PDF