Advanced search

  column
  Priority of management measures for natural forests based on the stand state
  HUI Gang-ying, ZHAO Zhong-hua, ZHANG Gong-qiao
  2016, 38(1): 1-10. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20150358
  Abstract PDF
  Functional structure of soil nematode community in Changgangshan Nature Reserve of Guangzhou, southern China
  TONG Fu-chun, XIAO Yi-hua, CEN Ya-mei, LIANG Zhuo-hua, TANG Xiang-you, QIN Wen-quan
  2016, 38(1): 11-20. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20150233
  Abstract PDF
  Identification and RNAi of a Bursaphelenchus xylophilus dauer formation gene: Bx-DAF6
  WANG Feng, LI Dan-lei, MA Ling, WANG Bo-wen, CHEN Qiao-li, ZHANG Rui-zhi, SU Dan, KANG Xin-yu, ZHAI Wen
  2016, 38(1): 21-27. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20150196
  Abstract PDF
  Soil microbial community structure and functional diversity in typical plantations marked by PLFA in hilly loess region
  LIU Hai-yan, WEI Tian-xing, WANG Xian
  2016, 38(1): 28-35. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20150262
  Abstract PDF
  Determination of seed vigor and genetic analysis of foreign genes in different transgenic birch hybrids
  CHEN Su-su, ZHANG Man-man, YU Hong-miao, GU Chen-rui, WEI You, LIU Yu, WANG Shuo, CHEN Su, LIU Gui-feng
  2016, 38(1): 36-42. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20150098
  Abstract PDF
  Physiological differences and variations in male and female plants of Salix viminalis under high temperature stress
  ZHAI Fei-fei, LIU Jun-xiang, MAO Jin-mei, PENG Xiang-yong, HAN Lei, SUN Zhen-yuan
  2016, 38(1): 43-49. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20150316
  Abstract PDF
  Effects of supplemental lighting on growth and physiological responses of Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst) from different provenances
  OUYANG Fang-qun, JIANG Ming, WANG Jun-hui, JIA Zi-rui, ZHANG Song-zhi, XU Na, LIU Lin-ying, LI Yue
  2016, 38(1): 50-58. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20150009
  Abstract PDF
  Absorption features of PAHs in leaves of common tree species at different PM2.5 polluted places
  AN Hai-long, LIU Qing-qian, CAO Xue-hui, ZHANG Gang, WANG Hui, LIU Chao, GUO Hui-hong, XIA Xin-li, YIN Wei-lun
  2016, 38(1): 59-66. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20150164
  Abstract PDF
  Floral syndrome and breeding system of Physocarpus amurensis
  YIN Dong-sheng, WEI Xiao-hui, SHEN Hai-long
  2016, 38(1): 67-73. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20150340
  Abstract PDF
  Floristic composition, structure and phytogeographic characteristics of Horsfieldia hainanensis community in Guangxi
  JIANG Ying-hong, XIANG Wen-hua, JIANG Yi, HE Ying-hui, LIN Jian-yong
  2016, 38(1): 74-82. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20150102
  Abstract PDF
  Spatial interpolation of daily air temperature in mountain area based on PRISM
  XIA Zhi-wu, LIU Peng-ju, CHEN Zeng-wei, JIANG Yu-hao
  2016, 38(1): 83-90. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20150147
  Abstract PDF
  Modeling the degree of coupling and interaction between plant community diversity and soil properties on highway slope
  XUE Ou, WEI Tian-xing, LIU Fei, LI Ying-yong
  2016, 38(1): 91-100. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20150235
  Abstract PDF
  Variation and probability grading of quantitative characters of traditional chrysanthemum cultivars
  LUO Xin-yan, SONG Xue-bin, DAI Si-lan
  2016, 38(1): 101-111. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20150137
  Abstract PDF
  Pyrolysis characteristics and kinetics of poplar treated by compound N-P flame retardant
  ZHANG Xiao-teng, XUE Lei, ZHANG Yu, CHU De-miao, MU Jun
  2016, 38(1): 112-117. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20150173
  Abstract PDF
  Comparative analysis of five kinds of rosewood by infrared spectra
  CHENG Shi-chao, LI Dan, ZHANG Qiu-hui, HUANG An-min
  2016, 38(1): 118-124. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20150181
  Abstract PDF
  Composition analysis and structural identification of polyphenols from Pinus sylvestris var. mongolica barks
  ZHAO Yu-hong, ZHAI Ya-nan, WANG Zhen-yu
  2016, 38(1): 125-130. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20140285
  Abstract PDF