Advanced search

  column
  Extraction of topographic information of larch plantation by oblique photogrammetry
  Zeng Jian, Zhang Xiaoli, Zhou Xuemei, Yin Tian
  2019, 41(8): 1-12. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190126
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluating stand growth state by potential density of stocking
  Liu Ruihong, Hui Gangying, Zhang Ganggang, Liu Wenzhen, Zhang Gongqiao, Hu Yanbo, Yang Aiming
  2019, 41(8): 13-18. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180340
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of the fertilization response characteristics of improved variety for high yield and high quality Populus tomentosa
  Song Yuepeng, Xiao Liang, Bu Chenhao, Lu Wenjie, Liu Peng, Zhang Deqiang
  2019, 41(8): 19-27. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180427
  Abstract FullText HTML PDF
  Prediction of miRNA target genes in poplar and the expression analysis under low nitrogen stress
  Huo Xiaowei, Xu Qianhui, Wang Yanwei
  2019, 41(8): 28-37. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190205
  Abstract FullText HTML PDF
  Development and identification of SSR molecular markers based on whole genomic sequences of Punica granatum
  Hong Wenjuan, Hao Zhaoxiang, Liu Kangjia, Luo Hua, Bi Runxia, Yuan Zhaohe, Zong Shixiang, Wang Jun
  2019, 41(8): 38-47. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190167
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of top pruning on seed setting of aged mother trees in orchard of Pinus sylvestris var. mongolica
  Yan Xiongfei, Cao Cunhong, Yuan Xiaoqin, Zhang Zengqiang, Guo Rong, Chen Qiaoyan, Liu Yonghua
  2019, 41(8): 48-56. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190178
  Abstract FullText HTML PDF
  Cloning and expression characteristics analysis of BpTCP2 gene in Betula platyphylla
  Luan Jiayu, An Linjun, Ren Li, Li Huiyu
  2019, 41(8): 57-66. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180430
  Abstract FullText HTML PDF
  Cloning the promoter of BpSPL8 from Betula platyphylla and overexpression of BpSPL8 gene affecting drought tolerance in Arabidopsis thaliana
  Zhang Yong, Hu Xiaoqing, Li Dou, Liu Xuemei
  2019, 41(8): 67-75. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190137
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparative study on antioxidant capacity of heteromorphic leaves of Populus euphratica
  Li Pingping, Zeng Ming, Li Wenhai, Zhao Yuanyuan, Zheng Caixia
  2019, 41(8): 76-83. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190134
  Abstract FullText HTML PDF
  Delayed effects of reproductive costs in dioecious species Acer barbinerve
  Zhao Haiyan, Song Zilong, Xu Meng, Huang Yunhao, Zhang Xinna, Wang Juan
  2019, 41(8): 84-93. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180360
  Abstract FullText HTML PDF
  Impacts of land use change on ecosystem service value in Bashang Area of Hebei Province, northern China
  Liu Xiao, Zhang Xuexia, Xu Xinliang, Chen Dechao
  2019, 41(8): 94-104. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180244
  Abstract FullText HTML PDF
  Water conservation capacity of typical forestlands in the Loess Plateau of Western Shanxi Province of northern China
  Zhang Jianan, Zhang Jianjun, Zhang Haibo, Sun Ruoxiu, Zhang Shouhong, Yang Yunbin
  2019, 41(8): 105-114. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180173
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental study on hydrodynamic characteristics of overland flow under different resistance conditions
  Liu Jingjing, Ma Lan, Li Junyou, Chen Peiyan, Zhang Jinge, Sun Zhanwei, Yan Lin, Zhang Dong
  2019, 41(8): 115-123. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190070
  Abstract FullText HTML PDF
  Particle size distribution of aeolian soils in Hulun Buir Sandy Land, Inner Mongolia of northern China
  Chen Yuxuan, Gao Guanglei, Zhang Ying, Ding Guodong, Park Kihyung, Zhao Yang, Wang Long
  2019, 41(8): 124-130. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180348
  Abstract FullText HTML PDF
  Preparation of alcohol extract of Rosa davurica and the correlations between its main active components and antioxidant
  Fu Qun, Wu Tong, Liao Shengling, Wang Mengli
  2019, 41(8): 131-137. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180227
  Abstract FullText HTML PDF
  Abrasive belt wear mechanism of sanding Manchurian ash
  Yang Yaqi, Wang Shengying, Geng Jinguang, Liu Yang, Zhang Jian, Luo Bin
  2019, 41(8): 138-146. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190136
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparison study on characteristic analysis methods of CLT wall-to-floor T connection under shear test
  Diao Yue, Jia Heran, Meng Xinmiao, Gao Ying, Zhang Jianan
  2019, 41(8): 147-153. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190161
  Abstract FullText HTML PDF
  Determination of plant hormones in plant tissues by UPLC-MS/MS
  Deng Wenhong, Zhao Xinrui, Zhang Junqi, Guo Huihong
  2019, 41(8): 154-160. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190052
  Abstract FullText HTML PDF