Advanced search

  column
  Advances in genomic selection and its development trend in forest
  Du Qingzhang, Zhan Pengyu, Li Peng, Li Xianyi, Liao Chenhan, Guo Shiman, Zhang Deqiang
  2020, 42(11): 1-8. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200152
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress in influencing factors and measuring methods of three-dimensional characteristics of soil macropores
  Meng Chen, Niu Jianzhi, Yu Hailong, Du Lingtong, Yin Zhengcong
  2020, 42(11): 9-16. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190158
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparative study on phenology in a mountainous plantation in northern China based on vegetation index, chlorophyll fluorescence and carbon flux
  Zhang Jingru, Tong Xiaojuan, Meng Ping, Zhang Jinsong, Liu Peirong
  2020, 42(11): 17-26. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200113
  Abstract FullText HTML PDF
  Ability evaluation of coniferous forest aboveground biomass inversion using Sentinel-2A multiple characteristic variables
  Guo Zhengqi, Zhang Xiaoli, Wang Yueting
  2020, 42(11): 27-38. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200097
  Abstract FullText HTML PDF
  Temporal and spatial dynamic characteristics of forest fire in Zhejiang Province of eastern China based on MODIS satellite hot spot data
  Zeng Aicong, Guo Xinbin, Zheng Wenxia, Wei Mao, Jin Quanfeng, Guo Futao
  2020, 42(11): 39-46. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190483
  Abstract FullText HTML PDF
  Precipitation redistribution characteristics and its correlation analysis of Pinus densiflora and Quercus mongolica forests in the Liaodong Peninsula of northeastern China
  Li Lianqiang, Yang Huixia, Ding Guoquan, Li Chun
  2020, 42(11): 47-55. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200009
  Abstract FullText HTML PDF
  Distribution characteristics of soil organic carbon and its influencing factors in different vegetation types in loess region of northern Shaanxi Province, northwestern China
  Zhang Zhiyong, Wang Yu, Ai Ning, Liu Guangquan, Liu Changhai
  2020, 42(11): 56-63. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200013
  Abstract FullText HTML PDF
  Predicting occurrence tendency of Leptocybe invasa in China based on MaxEnt
  Huang Mengyi, Zhao Jiaqiang, Shi Juan
  2020, 42(11): 64-71. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190053
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on key techniques of desert jujube cultivation
  Zhang Youlin, Chen Wenhong, Liu Tongmin, Zhang Runguang, Lü Xueyi, Wang Changcheng, Zhang Yanchang, Zou Yaping
  2020, 42(11): 72-81. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200023
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of biological soil crusts on soil enzyme activities of Artemisia ordosica community in the Mu Us Desert of northwestern China
  Sun Yongqi, Feng Wei, Zhang Yuqing, Qin Shugao, Mao Henan
  2020, 42(11): 82-90. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190082
  Abstract FullText HTML PDF
  Exploration on statistical methods for analyzing correlations between rainfall and sediment discharge in base period by hydrologic method in the Xinshui River Basin, Shanxi Province of northern China
  Zhang Haibo, Zhang Jianjun, Zhang Jianan, Yang Yunbin, Gao Siyuan, Liu Junting
  2020, 42(11): 91-104. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190125
  Abstract FullText HTML PDF
  Comprehensive benefit evaluation method and application of water landscape construction in urban built-up area: a case study of Weifang City, Shandong Province of eastern China
  Wu Tong, Wang Liesheng, Sun Yihao, Zhang Ziyu, Liu Yu, Yao Peng
  2020, 42(11): 105-117. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200167
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatio-temporal evolution and driving factors of ecosystem services in Chengdu-Chongqing urban agglomeration of southwestern China based on GWR model
  Shao Ming, Dong Yuxiang, Lin Chensong
  2020, 42(11): 118-129. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200217
  Abstract FullText HTML PDF
  Tensile properties and its variation pattern of bamboo parenchyma
  Wang Fuli, Wang Xianke, Zhou Jiashuo, Xie Hao, Xu Feiyang, Shao Zhuoping
  2020, 42(11): 130-137. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200203
  Abstract FullText HTML PDF
  Cutting constitutive equation and its parameter measurement of oil tree peony stem
  Liu Jiaming, Zhao Jian, Zhang Jianzhong, Zhao Dong
  2020, 42(11): 138-144. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200229
  Abstract FullText HTML PDF