Advanced search

  column
  Cloning and functional analysis of PeNAC045 from Populus euphratica
  ZHANG Xiao-fei, LU Xin, DUAN Hui, LIAN Cong-long, XIA Xin-li, YIN Wei-lun
  2015, 37(6): 1-10. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150066
  Abstract PDF
  Mediation of NO on Cd2+ uptake in Populus euphratica cells under cadmium stress
  WANG Shao-jie, ZHAO Nan, SHEN Ze-dan, SA Gang, SUN Hui-min, ZHAO Rui, SHEN Xin, CHEN Shao-liang
  2015, 37(6): 11-16. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150023
  Abstract PDF
  Overexpression of KcTrxf in tobacco enhances salt tolerance through the regulation of ROS homeostasis under NaCl stress
  JING Xiao-shu, SUN Yuan-ling, XIANG Min, QIAN Ze-yong, LANG Tao, ZHAO Rui, SHEN Xin, CHEN Shao-liang
  2015, 37(6): 17-26. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150010
  Abstract PDF
  Differences in water use efficiency of Abies holophylla seedlings from seven provenances under water stress
  YAO Zheng-mao, CHAI Yuan, FENG Bo, XU Cheng-yang
  2015, 37(6): 27-34. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140452
  Abstract PDF
  Comparison of morphological and physiological characteristics of five poplar species in China
  LIU Bing-mei, QI Qi, LIU Shu-xin, CHAO Nan, JIANG Xiang-ning, GAI Ying
  2015, 37(6): 35-44. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150063
  Abstract PDF
  Preparation and fungicidal bioactivity of wettable powder formulations of Trichoderma asperellum
  SUN Li-li, CAO Chuan-wang, XUE Xu-ting, WANG Zhi-ying, DU Chun-yan
  2015, 37(6): 45-52. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140438
  Abstract PDF
  Methods for determining equilibrium curve of uneven-aged selection theropencedrymion—Taking sample plot data in Jingouling Forest Farm as a case
  ZHANG Yu-huan, ZHANG Qing, KANG Xin-gang, LI Yun, ZHANG Mu-bo, XU Guang, YANG Ying-jun
  2015, 37(6): 53-60. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140229
  Abstract PDF
  Estimation of forest structural parameters based on stand structure response and PALSAR data
  ZHAO Ming-yao, LIU Hui-yun, ZHANG Xiao-li, JIAO Zhi-min, YAO Zhi, YANG Ming
  2015, 37(6): 61-69. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140402
  Abstract PDF
  Pore characteristics of mollisol argillic horizon under simulated freeze-thaw cycles
  XIA Xiang-you, WANG En-heng, YANG Xiao-yan, CHEN Xiang-wei
  2015, 37(6): 70-76. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140474
  Abstract PDF
  Factors affecting slope runoff and sediment yield in northern Shaanxi Province based on path analysis
  AI Ning, WEI Tian-xing, ZHU Qing-ke, GEGENBATU, QIN Wei, ZHAO Xing-kai, ZHAO Wei-jun, MA Huan, YANG Yuan-jun
  2015, 37(6): 77-84. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140428
  Abstract PDF
  Change of soil fixation effects in the process of gradual damage
  GUO Hui, WANG Yun-qi, WANG Qing-lan, WANG Yu-jie, ZHANG Hui-lan, WANG Bin, ZHU Jin-qi, LI Yun-peng
  2015, 37(6): 85-92. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140386
  Abstract PDF
  Relationship between winter leaf reddening and carotenoids, reactive oxygen species in Buxus microphylla L
  JIANG Xue-ru, PENG Jin-gen, GUO Ling, GAO Rong-fu, LIU Yan
  2015, 37(6): 93-99. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140258
  Abstract PDF
  Food-deceptive pollination of Vanda concolor (Orchidaceae)
  ZHANG Zi-bin, CHENG Jin, YANG Mei, CUI Jing, CHEN Yun-meng, DENG Zhen-hai, ZHAO Xiu-hai
  2015, 37(6): 100-106. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140020
  Abstract PDF
  Color fixation mechanism of CTS-Ag and its effect on the properties of dyed veneer
  ZHANG Ying, YU Zhi-ming, ZHANG Yang, TANG Rui-lin
  2015, 37(6): 107-111. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140432
  Abstract PDF
  Prediction of wear about ring die of plunger biomass briquetting machine
  DE Xue-hong, YU Guo-sheng, CHEN Zhong-jia, GUO Wen-bin
  2015, 37(6): 112-119. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140410
  Abstract PDF
  Experimental research on the pneumatic extinguishers based on vibration characteristics and vibration transmission along human arm
  ZHOU Qi-han, LI Wen-bin, WANG Lin-jie, GHEN Jing-lian, ZHANG Jia-yue
  2015, 37(6): 120-125. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140443
  Abstract PDF