Advanced search

  column
  Stand crowding degree and its application.
  HUI Gang-ying, ZHANG Lian-jin, HU Yan-bo, WANG Hong-xiang, ZHANG Gong-qiao
  2016, 38(10): 1-6. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160107
  Abstract PDF
  Height curve construction of needle and broadleaved mixed forest under main site types in Saihanba, Hebei of northern China.
  WANG Dong-zhi, ZHANG Dong-yan, WANG Fang, ZHANG Zhi-dong, HUANG Xuan-rui
  2016, 38(10): 7-14. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150359
  Abstract PDF
  Extraction of individual tree branch parameters from skeleton model based on point cloud data.
  LIU Jin-peng, ZHANG Huai-qing, LIU Min, LI Yong-liang, LI Wei-na.
  2016, 38(10): 15-20. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150490
  Abstract PDF
  Phylogenetic and functional beta diversity in a broadleaved Korean pine mixed forest in Changbai Mountains, northeastern China.
  WANG Jun-wei, HOU Man-man, HUANG Li-ya, ZHANG Jun, ZHOU Hai-cheng, CHENG Yan-xia
  2016, 38(10): 21-27. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160062
  Abstract PDF
  Community structure and population regeneration of an endangered plant, Thuja sutchuenensis.
  WANG Xin, ZHANG Hua-yu, LI Zong-feng, ZHANG Shi-qiang, WANG Guo-hang, DENG Hong-ping
  2016, 38(10): 28-37. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160028
  Abstract PDF
  Leaf physiological characteristics of seedlings of three Atriplex species under NaCl stress.
  DANG Xiao-hong, GAO Yong, MENG Zhong-ju, BAO Lei, WANG Shan, GAO Jun-liang, YU Xin-chun, WANG Zhen-yi, .
  2016, 38(10): 38-49. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150393
  Abstract PDF
  Growth and chlorophyll fluorescence characteristics of mulberry trees in simulated environment of heterogeneous habitats of a rocky desertification area.
  HUANG Xiao-hui, FENG Da-lan, LIU Yun, ZHU Heng-xing, CHEN Dao-jing, GENG Yang-hui
  2016, 38(10): 50-58. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150324
  Abstract PDF
  Variation within clones and families and superior individual selection in different cultivars of Camellia oleifera‘Ruanzhi’.
  ZHANG Zi-jie, YANG Shan-xun, ZENG Yan-jiang, WANG Rong-gang, WANG Li-ming, PANG Xiao-ming, LI Yue
  2016, 38(10): 59-68. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160104
  Abstract PDF
  Cloning and functional analysis of ChaCBF1, a CBF/DREB1-like transcriptional factor from Corylus heterophylla × C. avellana.
  LEI Heng-jiu, SU Shu-chai, MA Lü-yi, MA Zhong.
  2016, 38(10): 69-79. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150528
  Abstract PDF
  Estimation of dewfall amount in a typical desert shrub ecosystem.
  GUO Xiao-nan, ZHA Tian-shan, JIA Xin, YANG Qiang, MU Jia-wei, LIU Peng, .
  2016, 38(10): 80-87. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160017
  Abstract PDF
  Effects of simulated nitrogen deposition on soil organic carbon and total nitrogen content in plantation and natural forests of Pinus tabuliformis.
  WANG Jin-song, ZHAO Xiu-hai, ZHANG Chun-yu, LI Hua-shan, WANG Na, ZHAO Bo
  2016, 38(10): 88-94. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140294
  Abstract PDF
  Seasonal changes and the driving factors of soil respiration among five typical forest types in the high-elevation-cold region, Qinghai, northwestern China.
  LI Si-si, HE Kang-ning, TIAN Yun, ZUO Wei, WANG Wei-lu, TANG Da, ZHANG Tan, LI Qian.
  2016, 38(10): 95-103. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160073
  Abstract PDF
  Combined ABTS radical scavenging activity of Pinus koraiensis polyphenols with fungus polysaccharides.
  ZHANG Nai-xun, YIN Hong-li, ZHAO Xin, LIU Ran, YU Mei-hui, WANG Zhen-yu
  2016, 38(10): 104-111. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150527
  Abstract PDF
  Relationship among microstructure, mechanical properties and chemical compositions in Populus cathayana sapwood during brown-rot decay.
  GE Xiao-wen, WANG Li-hai, HOU Jie-jian, RONG Bin-bin, YUE Xiao-quan, ZHANG Sheng-ming
  2016, 38(10): 112-122. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160098
  Abstract PDF
  Preparation and structure characterization of biomass polyurethane rigid foam.
  ZHOU Yu, HAN Wang, ZHAO Li-qing, AN Zhen.
  2016, 38(10): 123-129. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160068
  Abstract PDF