Advanced search

  column
  Resource distribution and ecological characteristics of Fraxinus mandshurica in central-eastern forest region of Jilin Province, northeastern China
  FAN Chun-nan, ZHENG Jin-ping, HAN Shi-jie, GUO Zhong-ling, WANG Li-li, ZHOU Zhen-zhao
  2017, 39(4): 1-11. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160378
  Abstract FullText HTML PDF
  Biomass allocation patterns and allometric models of Ginkgo biloba
  LIU Kun, CAO Lin, WANG Gui-bin, CAO Fu-liang
  2017, 39(4): 12-20. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160374
  Abstract FullText HTML PDF
  Response of tree growth to nitrogen deposition in spruce-fir-Korean pine virgin forest in Lesser Khingan Mountains in northeastern China
  WANG Jian-yu, WANG Qing-gui, YAN Guo-yong, JIANG Si-ling, LIU Bo-qi, XING Ya-juan
  2017, 39(4): 21-28. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160106
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of long-term nitrogen addition and precipitation decreasing on the litterfall production of broadleaved Korean pine forest in Changbai Mountains of northeastern China.
  GU Yue, WANG Fang, CHEN Peng-shi, ZHANG Jun-hui, HAN Shi-jie, ZHANG Xue, CHEN Zhi-jie, YUE Lin-yan
  2017, 39(4): 29-37. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160171
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of root excision mulched with plastic film on leaf anatomical characteristics and photosynthetic characteristics of poplar farmland shelterbelts
  CHEN Xi, XIN Ying, ZHAO Yu-sen
  2017, 39(4): 38-45. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160406
  Abstract FullText HTML PDF
  Deposition and absorption capacity of Populus deltoides × P. nigra to different size zinc oxide aerosol
  ZHANG Gang, AN Hai-long, SHI Jun-na, LIU Chao, TIAN Ju, GUO Hui-hong, XIA Xin-li, YIN Wei-lun
  2017, 39(4): 46-54. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160376
  Abstract FullText HTML PDF
  Variations in seasonal activity pattern of red deer in southern part of Daxing'an Ling Mountains, northeastern China
  CHEN Chen, HU Lei, CHEN Zhao-juan, JIANG Xiu-li, WU Li-ji, WANG Xiao-ling, BAO Wei-dong
  2017, 39(4): 55-62. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160390
  Abstract FullText HTML PDF
  Isolation and functional analysis of CYC2d orthologous genes from several plants of the tribe Anthemideae
  HUANG Di, SUN Ming, YUAN Cun-quan, CHENG Tang-ren, WANG Jia, ZHANG Qi-xiang
  2017, 39(4): 63-71. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170003
  Abstract FullText HTML PDF
  Intrasectional and intersectional cross breeding of Paeonia and karyotype analysis and SSR identification of some hybrids
  LIU Jian-xin, YANG Liu-hui, WEI Dong-xia, YU Xiao-nan
  2017, 39(4): 72-78. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160181
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of methyl jasmonate on the trichomes and secretions of Chrysanthemum indicum var. aromaticum in leaves
  GAO Wen-jie, WANG Xiang, HE Miao, ZHOU Yun-wei
  2017, 39(4): 79-85. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160293
  Abstract FullText HTML PDF
  Flower species recognition based on fusion of multiple features
  WU Xiao-xin, GAO Liang, YAN Min, ZHAO Fang
  2017, 39(4): 86-93. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160367
  Abstract FullText HTML PDF
  Antioxidant activity on the pigments from acorn shell
  ZHANG Ya-ting, LI De-hai, BAO Yi-hong
  2017, 39(4): 94-100. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160281
  Abstract FullText HTML PDF
  Investigation on a method of increasing mortise and tenon joint strength of a fast growing wood
  HU Wen-gang, BAI Jue, GUAN Hui-yuan
  2017, 39(4): 101-107. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160400
  Abstract FullText HTML PDF
  Investigation on the influence of load of noise from brush cutter on gardeners
  LI Bo, LI Shu-sen, LI Bin
  2017, 39(4): 108-114. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160354
  Abstract FullText HTML PDF
  Internal-standard quantitative determination of chlorogenic acid in Eucommia ulmoides plant by CE-MS
  WANG Wu-hao, QI Qi, LI Yun, GAI Ying
  2017, 39(4): 115-119. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160030
  Abstract FullText HTML PDF