Advanced search

  column
  Individual-tree mortality model of Mongolian oak forests based on Bayesian method
  Yao Dandan, Xu Qigang, Yan Xiaowang, Li Yutang
  2019, 41(9): 1-8. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180260
  Abstract FullText HTML PDF
  Individual tree DBH growth prediction of larch-spruce-fir mixed forests based on random forest algorithm
  Ou Qiangxin, Lei Xiangdong, Shen Chenchen, Song Guotao
  2019, 41(9): 9-19. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180266
  Abstract FullText HTML PDF
  Convolutional neural network for GF-2 image stand type classification
  Jiang Tao, Wang Xinjie
  2019, 41(9): 20-29. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180342
  Abstract FullText HTML PDF
  Response of Pinus massoniana tree-ring width in the Jiangle Area of Fujian Province to climate change
  Wang Tong, Sun Yujun, Qiao Jingjing
  2019, 41(9): 30-39. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190067
  Abstract FullText HTML PDF
  Short-term effects of tending felling on ecological services of mixed broadleaved-Korean pine forests at Jiaohe in Jilin Province, northeastern China
  Li Minglu, Wu Zhaofei, Qiu Hua, Zhang Chunyu, Zhao Xiuhai
  2019, 41(9): 40-49. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180442
  Abstract FullText HTML PDF
  Forest biomass characteristics and influencing factors in different restoration stages in the Daxing’anling forest region of Inner Mongolia, northern China
  He Xiao, Cao Lei, Xu Shenglin, Li Haikui
  2019, 41(9): 50-58. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190030
  Abstract FullText HTML PDF
  Correlation analysis between natural regeneration and environment in canopy gap of Chinese pine (Pinus tabuliformis) plantation
  Luo Guisheng, Ma Lüyi, Jia Zhongkui, Wu Danni, Chi Mingfeng, Zhang Shumin, Zhao Guijuan
  2019, 41(9): 59-68. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180416
  Abstract FullText HTML PDF
  Genetic relationship analysis and molecular identification of Magnolia wufengensis cultivars based on SSR and SRAP markers
  Zhang Mei, He Zhengquan, Ma Jiang, Sang Ziyang, Zhu Zhonglong, Zhang Dechun, Ma Lüyi, Chen Faju
  2019, 41(9): 69-80. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190204
  Abstract FullText HTML PDF
  Selection of elite transgenic lines of BpGH3.5 in Betula platyphylla
  Yu Jiali, Wang Chu, Gong Xintong, Li Jitang, Liu Guifeng, Jiang Jing
  2019, 41(9): 81-89. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180434
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of oxidative stress on growth and development of suspension cells of Populus tomentosa by transcriptome analysis
  Yin Bin, Lu Hai
  2019, 41(9): 90-98. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190157
  Abstract FullText HTML PDF
  Seasonal dynamics of light-use efficiency in Artemisia ordosica shrubby desert
  Li Cheng, Ma Jingyong, Zhang Cai, Wang Ben, Zha Tianshan, Jia Xin
  2019, 41(9): 99-107. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180217
  Abstract FullText HTML PDF
  Heterogeneity of soil surface temperature and shallow soil temperature in different size gaps of broadleaved Pinus koraiensis forest
  Duan Wenbiao, Guo Qiwen, Chen Lixin, Feng Jing, Wang Lixia, Du Shan
  2019, 41(9): 108-121. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180390
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics of nitrogen mineralization in soils under different forest types in cold-temperate forest region
  Wu Di, Cui Xiaoyang, Guo Yafen
  2019, 41(9): 122-129. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180276
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics of soil fungal community structure at two coniferous plantations in mountainous region of eastern Liaoning Province, northeastern China
  Deng Jiaojiao, Zhou Yongbin, Yin You, Bai Xuejiao, Gao Huilin, Zhu Wenxu
  2019, 41(9): 130-138. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180147
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of LdNPV on growth, development and biochemical enzymatic activities of Lymantria dispar under CO2 concentration stress
  Li Xinyue, Wang Zhenyue, Cao Chuanwang
  2019, 41(9): 139-146. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180199
  Abstract FullText HTML PDF
  Three-dimensional optical deformation measurement of laminated veneer lumber and the finite element simulation analysis of the pallets
  Chu Demiao, Mu Jun, Kang Liu, Lai Zongyuan
  2019, 41(9): 147-155. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190056
  Abstract FullText HTML PDF
  Isolation and identification of the allelochemicals in Artemisia ordosica aqueous extracts
  Deng Wenhong, Zhao Xinrui, Zhang Junqi, Guo Huihong
  2019, 41(9): 156-163. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190086
  Abstract FullText HTML PDF
  Literature review of mechanical properties of full-size wood composite panels using nondestructive testing technique
  Guan Cheng, Liu Jinhao, Zhang Houjiang, Zhou Lujing
  2019, 41(9): 164-172. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180379
  Abstract FullText HTML PDF