Advanced search

  column
  Prediction model of base diameter of primary branch for Larix olgensis based on mixed effects
  Jin Xiaojuan, Sun Yujun, Pan Lei
  2020, 42(10): 1-10. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200133
  Abstract FullText HTML PDF
  Inversion exploration on forest aboveground biomass of optical and SAR data supported by parameter optimization method
  Li Yun, Zhang Wangfei, Cui Junbo, Li Chunmei, Ji Yongjie
  2020, 42(10): 11-19. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190389
  Abstract FullText HTML PDF
  Extraction of tree crown parameters from high-density pure Chinese fir plantations based on UAV images
  Sun Zhao, Pan Lei, Sun Yujun
  2020, 42(10): 20-26. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190386
  Abstract FullText HTML PDF
  Scale conversion of photochemical reflectance index based on PROSPECT and 4-scale models
  Yu Ying, Liu Min, Fan Wenyi, Wei Tiantian, Cheng Tenghui, Jiang Bo, Zhang Yue
  2020, 42(10): 27-35. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190190
  Abstract FullText HTML PDF
  Forest fire identification based on Sparse-DenseNet model
  Zhou Lang, Fan Kun, Qu Hua, Lü Yuanyuan, Zhang Zhengyi
  2020, 42(10): 36-44. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190371
  Abstract FullText HTML PDF
  Global potential suitable area and ecological characteristics of Moringa oleifera
  Yang Furong, Qi Yaodong, Liu Haitao, Xie Caixiang, Song Jingyuan
  2020, 42(10): 45-54. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190375
  Abstract FullText HTML PDF
  Determination of the average period of CH4 flux in a mixed plantation in Xiaolangdi Area of the Yellow River based on eddy covariance method
  Yuan Wenwen, Zhang Jinsong, Meng Ping, Tong Xiaojuan, Zhou Yu, Li Pengxing
  2020, 42(10): 55-61. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200003
  Abstract FullText HTML PDF
  Characteristics of PwUSP1 in Picea wilsonii and its response to drought and salt stress
  Liu Junling, Liang Kehao, Miao Yahui, Hu Anni, Sun Yongjiang, Zhang Lingyun
  2020, 42(10): 62-70. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200063
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial heterogeneity of photosynthetic characteristics in Chinese chestnut canopy
  Ma Yali, Guo Sujuan
  2020, 42(10): 71-83. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200059
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of urban sewage sludge additive on growth and nutrient accumulation in Salix americana and Populus × euramericana cv. ‘74/76’ softwood cuttings
  Tang Jiao, Peng Zuodeng, Jia Qingqi, Xiong Jianjun, Liu Chunhe, Feng Tianshuang, Wang Haidong
  2020, 42(10): 84-95. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200093
  Abstract FullText HTML PDF
  Economic loss assessment of pine wilt disease in mainland China in 2017
  Zhang Xu, Zhao Jingjing, Yan Jun, Fang Guofei, Huang Jixia
  2020, 42(10): 96-106. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190210
  Abstract FullText HTML PDF
  Inhibition effects of biocontrol bacteria strains on the pathogen of Camellia oleifera anthracnose
  Zhang Ping, Li Chaoyang, Zhao Qingquan, Wang Lihai, Ma Ling
  2020, 42(10): 107-116. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190409
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental investigation on wave decay through vegetation patch with the quantitative generalized model of root, stem and leaf
  Zeng Siyi, Chen Jie, Jiang Changbo, He Fei, Long Yuannan, Qu Ke, Deng Bin, Wu Zhiyuan
  2020, 42(10): 117-125. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20180110
  Abstract FullText HTML PDF
  Purification and composition of heartwood pigment of Pterocarpus macrocarpus
  Zhang Qingshuo, Wei Liuming, Yang Yutong, Sun Jing, Fu Yunlin
  2020, 42(10): 126-136. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200225
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of thermal treatment temperature and duration on mass loss and rupture modulus of Cunninghamia lanceolata
  Zhang Jing, Qi Chusheng, Mu Jun
  2020, 42(10): 137-144. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200257
  Abstract FullText HTML PDF