Advanced search

  column
  Non-structural carbohydrate allocation and interspecific differences of different soil and water conservation tree species in typical black soil region
  Zou Qingqin, Wang Yisong, Jiang Zhiyan, Chen Xiangwei, Wang Xiuwei
  2021, 43(10): 1-8. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210233
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of mixed salt stress on the growth and physiological and biochemical characteristics of Elaeagnus angustifolia seedlings from different provenances
  Geng Hongkai, Bi Chunzhu, Wei Linxin, Song Zhenqi, Li Qingwei
  2021, 43(10): 9-17. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210066
  Abstract FullText HTML PDF
  Expression patterns and salt tolerance analysis of BpPAT1 gene in Betula platyphylla
  Tian Zengzhi, He Zihang, Wang Zhibo, Zhang Qun, Wang Chao, Ji Xiaoyu
  2021, 43(10): 18-27. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200302
  Abstract FullText HTML PDF
  Genetic relationship of Populus qiongdaoensis in Populus based on full-length transcriptome sequences, nuclear genes and chloroplast genes
  Xu Jiahong, Zeng Qing, Ye Fuyu, Hu Yangyang, Shi Huanyu, Zhang Xuan, Chen Jinhui
  2021, 43(10): 28-37. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200286
  Abstract FullText HTML PDF
  Growth evaluation and selection study of elite clones and its offspring families in Pinus koraiensis
  Li Yan, Zhu Jiayao, Wang Xihe, Sun Quan, Li Yulei, Wu Yunyang, Li Deyao, Li Pingyang, Yu Haiyang, Zhao Xiyang
  2021, 43(10): 38-46. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210080
  Abstract FullText HTML PDF
  Cryopreservation of embryogenic callus for Larix gmelinii var. principis-rupprechtii
  Chen Xiaoyi, Jiang Shuaifei, Dai Jianfeng, Yuan Deshui, Lisheng Kong, Zhang Jinfeng, Zhao Jian
  2021, 43(10): 47-53. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200251
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of release cutting intensity on the carbon storage of Korean pine forests by planting conifer and reserving broadleaved trees in Xiaoxing’an Mountains of northeastern China
  Wang Yahui, Mu Changcheng, Yang Zhihui, Liu Ting, Li Xuannan
  2021, 43(10): 54-64. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200361
  Abstract FullText HTML PDF
  Root nitrogen uptake and its relationship with root morphological and chemical traits in Pinus koraiensis at different ages
  Ren Hao, Gao Guoqiang, Ma Yaoyuan, Li Zuwang, Gu Jiacun
  2021, 43(10): 65-72. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200385
  Abstract FullText HTML PDF
  Fine root spatial distribution and morphology of triploid Populus tomentosa-wheat agroforestry system under wide- and narrow-row spacing planting schemes
  Zou Songyan, Fu Jingyi, Di Nan, Wang Ye, Xi Benye
  2021, 43(10): 73-80. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200420
  Abstract FullText HTML PDF
  Remote sensing image classification framework based on self-attention convolutional neural network
  Li Yanfu, Fan Xijian, Yang Xubing, Xu Xinzhou
  2021, 43(10): 81-88. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210196
  Abstract FullText HTML PDF
  Panthera unica recognition based on data expansion and ResNeSt with few samples
  Zhang Yu, Gao Yayue, Chang Fengyuan, Xie Jiangjian, Zhang Junguo
  2021, 43(10): 89-99. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210185
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of micro scale underlying surface type and pattern of urban residential area on microclimate: taking Beijing as a case study
  Fan Shuxin, Li Kun, Zhang Mengyuan, Xie Yafen, Dong Li
  2021, 43(10): 100-109. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200256
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of landscaping waste mulching on soil fertility of urban green space
  Du Tiantian, Sun Xiangyang, Li Suyan, Zhou Wei, Zheng Yi, Fan Zhihui
  2021, 43(10): 110-117. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200402
  Abstract FullText HTML PDF
  Preparation and property characterization of crack-filled type microwave puffed wood based metal composites
  Chai Yuan, Tao Xin, Liang Shanqing, Fu Feng
  2021, 43(10): 118-125. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210209
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on abrasive belt wear and working life evaluation during sanding medium density fiberboard
  Du Yao, Tian Biao, Zhang Jian, Liu Hongguang, Luo Bin
  2021, 43(10): 126-134. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210192
  Abstract FullText HTML PDF