Advanced search

  column
  Spatial heterogeneity of leaf area index in a typical mixed broadleaved-Korean pine forest in Xiaoxing'an Mountains of northeastern China
  Liu Zhili, Bi Lianzhu, Songx Song Guohua, Wang Quanbo, Liu Qi, Jin Guangze
  2018, 40(11): 1-11. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170468
  Abstract FullText HTML PDF
  Production of hybrid triploids via inducing chromosome doubling of megaspore with high temperature treatment in Leuce poplar
  Geng Xining, Ren Yongyu, Han Zhiqiang, Du Kang, Kang Xiangyang
  2018, 40(11): 12-18. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180215
  Abstract FullText HTML PDF
  Variance analyses on growth traits of Larix kaempferi in different seed sources
  Pan Yanyan, Liang Deyang, Guo Jing, Wang Fang, Wang Fuwei, Li Shuchun, Zhao Xiyang
  2018, 40(11): 19-27. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170478
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of salt stress on anatomic structure of tissue and photosynthesis in Ginkgo biloba seedlings
  Zhao Haiyan, Wei Ning, Sun Congcong, Bai Yilin, Zheng Caixia
  2018, 40(11): 28-41. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180258
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of Zn stress on growth development and chemical defense of Populus alba 'berolinensis' seedlings
  Jiang Dun, Wang Yueyue, Yan Shanchun
  2018, 40(11): 42-48. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180131
  Abstract FullText HTML PDF
  Relationship between primary productivity and temperature in broadleaved Pinus koraiensis mixed forest in Changbai Mountains of northeastern China
  Shi Xuxia, Hou Jihua, Wang Bingxue, Wang Anzhi, Wu Jiabing, Zhang Leiming, Su Wen, Niu Shuli
  2018, 40(11): 49-57. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180275
  Abstract FullText HTML PDF
  Additive system of biomass equations for planted Populus simonii × P. nigra in western Heilongjiang Province of northeastern China
  Song Bo, Li Fengri, Dong Lihu, Zhou Yifei
  2018, 40(11): 58-68. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180062
  Abstract FullText HTML PDF
  Natural regeneration and its influencing factors of Castanopsis hystrix
  Zhao Zong, Jia Hongyan, Cai Daoxiong, Pang Shengjiang, An Ning, Liu Yong
  2018, 40(11): 76-83. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180190
  Abstract FullText HTML PDF
  Variations in soil fertility of typical non-commercial forest types in Jiangxi Province of eastern China
  Fan Xinghuo, Ge Hongyan, Zhang Cancan, Deng Wenping, Chen Fusheng, Bu Wensheng
  2018, 40(11): 84-92. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180084
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic influence of different density litter on moisture content in each soil layer during rainfall process
  Chen Peiyan, Ma Lan, Mei Xuemei, Zhang Dong, Xue Mengjun, Sun Yihui
  2018, 40(11): 93-101. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180078
  Abstract FullText HTML PDF
  Improved octree filtering algorithm of airborne LiDAR data in forest environment
  Yang Ming, Zhang Xiaoli, Huo Langning, Gao Linghan
  2018, 40(11): 102-111. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180130
  Abstract FullText HTML PDF
  Change law and simulation of surface temperature for electric heating engineered wood flooring with built-in electrothermal layer
  Liang Shanqing, Li Sicheng, Chai Yuan, Fu Feng
  2018, 40(11): 112-122. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180253
  Abstract FullText HTML PDF
  Material removal mechanism during MDF and Korean pine sanding processes
  Zhang Jian, Luo Bin, Liu Hongguang, Li Li
  2018, 40(11): 123-130. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180265
  Abstract FullText HTML PDF
  Plant leaf segmentation method based on fully convolutional neural network
  Hu Jing, Chen Zhibo, Yang Meng, Zhang Rongguo, Cui Yaji
  2018, 40(11): 131-136. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180007
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of different truncation treatments on the stoichiometry of C, N and P in leaves of Dendrocalamus latiflorus
  Tong Long, Zhang Lei, Li Bin, Geng Yanghui, Xie Jinzhong, Zhang Wei, Chen Lijie
  2018, 40(11): 69-75. DOI: 10.13332/j.1000--1522.20180216
  Abstract FullText HTML PDF