Advanced search

  column
  Thinking about clonal breeding strategy of forest trees
  Kang Xiangyang
  2019, 41(7): 1-9. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190098
  Abstract FullText HTML PDF
  Construction of polymorphic SSR primer library and germplasm resource fingerprint database of Populus tomentosa
  Han Zhiqiang, Ren Yongyu, Xia Yufei, Geng Xining, Du Kang, Kang Xiangyang
  2019, 41(7): 10-18. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190040
  Abstract FullText HTML PDF
  Genetic variation of needle morphology and anatomical traits and physiological traits among Pinus tabuliformis geographic populations
  Chen Xinyu, Meng Jingxiang, Zhou Xianqing, Yuan Huwei, Niu Shihui, Li Yue
  2019, 41(7): 19-30. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190170
  Abstract FullText HTML PDF
  Interactions between environment and traits and analysis of stability in new triploid clones of Populus tomentosa
  Zhang Pingdong, Zhang Feng, Sun Jing, Song Lianjun, Kang Xiangyang
  2019, 41(7): 31-38. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190106
  Abstract FullText HTML PDF
  EST-SSR analysis of genetic diversity of Robinia pseudoacacia clones in Jixian County, Shanxi Province of northern China
  Li Xiuyu, Guo Qi, Dong Li, Sun Yuhan, Niu Dongsheng, Liu Jiaping, Wang Hongsheng, Li Yun
  2019, 41(7): 39-48. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190108
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on key techniques of polyploid induction in Ziziphus jujuba Mill. cv. ‘Teapot’
  Guo Ye, Cui Yanhong, Kong Decang, Cao Ming, Pang Xiaoming, Li Yingyue
  2019, 41(7): 49-56. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190230
  Abstract FullText HTML PDF
  Physiological characteristics and transcriptomics analysis in diploid Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa and its autotetraploid
  Li Meng, Guo Ye, Liu Songshan, Pang Xiaoming, Li Yingyue
  2019, 41(7): 57-67. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190118
  Abstract FullText HTML PDF
  Regulatory effect of stem cambium gibberellin on plant growth and development
  Yang Junhe, Liu Chang, Niu Shihui, Li Wei
  2019, 41(7): 68-74. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190107
  Abstract FullText HTML PDF
  Meiotic chromosome behavior of pollen mother cells and pollen variation in triploid hybrid between section Tacamahaca and sect. Aigeiros of Populus
  Li Daili, Shang Jing, Tian Ju, Song Lianjun, Liu Chunhe, Li Yingchun, Kang Xiangyang, Wang Jun
  2019, 41(7): 75-82. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190099
  Abstract FullText HTML PDF
  Physiological effects of colchicine on the male germ cells of Ginkgo biloba and Populus tomentosa × P. bolleana
  Li Jiankang, Yu Danyang, Cui Binbin, Lu Chao, Zhang Zihe, Liu Zedong, Sun Yuhan, Li Yun
  2019, 41(7): 83-90. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190133
  Abstract FullText HTML PDF
  Pollen vigor and detection of exogenous genes of litter for transgenic triploid Populus tomentosa
  Lü Wei, Sun Yuhan, Zhang Huaxin, Yang Qingshan, Li Juan, Chen Shouyi, Zhang Wanke, Li Yun
  2019, 41(7): 91-100. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190105
  Abstract FullText HTML PDF
  Identification of new Populus varieties and screening of core primers based on SSR markers
  Wang Shijie, Wang Xueting, Du Xiangqian, Chen Honggang, Zhang Huiqia, Yang Minsheng
  2019, 41(7): 101-110. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190110
  Abstract FullText HTML PDF
  Development of SSR markers based on transcriptome of Camellia japonica and analysis of genetic relationship
  Pan Liqin, Li Jiyuan, Li Shaocui, Fan Zhengqi, Yin Hengfu, He Libo
  2019, 41(7): 111-120. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190101
  Abstract FullText HTML PDF
  Construction of tissue culture breeding system of high yield and quality species in Populus tomentosa
  Song Yuepeng, Chen Panfei, Bu Chenhao, Xuan Anran, Zhang Deqiang
  2019, 41(7): 121-127. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20180428
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of different concentrations of IBA, NAA on rooting of etiolated shoots of Quercus variabilis and Quercus mongolica
  Zhang Jie, Li Jiankang, Duan An’an, Sun Yuhan, Liu Hongshan, Wu Suran, Li Guifen, Li Yun
  2019, 41(7): 128-138. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20190103
  Abstract FullText HTML PDF